Nyheter

Månadens statistik: Småbarnspedagogik når allt fler finländska barn

Aktuellt
Andelen barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet har ökat stadigt under 2000-talet. Deltagandet hos oss ligger ändå fortfarande under genomsnittet för OECD-länder och även tydligt under de övriga nordiska länderna.

År 2016 deltog cirka 68 % av finländska barn mellan 1–6 år i småbarnspedagogisk verksamhet. En klar majoritet, över 76 % av dem gick i kommunala daghem. Antalet barn som får småbarnspedagogik i kommunala daghem har ökat på senare år, medan andelen kommunal familjedagvård har minskat. År 2000 stod kommunal familjedagvård för 32 %, medan andelen år 2016 bara var knappt 10 %.

Även andelen privat småbarnspedagogik har ökat. Detta har för sin del påverkats av servicesedeln inom småbarnspedagogiken, som infördes år 2015 i kommunerna. Med hjälp av servicesedeln kan kunden själv välja bland de serviceproducenter som godkänts av kommunen. Sedeln täcker kommunens del av kostnaderna. Privat småbarnspedagogik genomförs förutom med servicesedelmodellen även med stöd för privat vård och som köpta tjänster. År 2016 stod den privata småbarnspedagogiken sammanlagt för cirka 14 % av alla barn som deltog i småbarnspedagogisk verksamhet.

2-åriga och äldre barns deltagande har ökat under 2000-talet, men för de allra yngsta barnen har inga väsentliga förändringar skett. Under perioden 2000─2016 ökade 2-åriga barns deltagandegrad med 11 och 4-åriga barns med 7 procentenheter. Trots ökningen blir en betydande del av 4-åriga barn utanför småbarnspedagogiken.

Deltagandegraden kunde vara högre

Deltagandegraden i småbarnspedagogik är betydligt lägre i Finland än i de övriga nordiska länderna. I Sverige, Norge, Island och Danmark deltar över 90 % av barn mellan 3–5 år i småbarnspedagogisk verksamhet, då motsvarande andel i Finland är 79 %. Trots att deltagandet i småbarnspedagogiken har ökat betydligt i Finland sedan början av 2000-talet, ligger det fortfarande tydligt under OECD-ländernas genomsnitt.

Europeiska unionen har i programmet ET 2020 ställt upp ett mål för att 95 % av 4 år fyllda barn i EU-länder ska delta i småbarnspedagogisk verksamhet. I Finland blev förskoleundervisningen, som föregår läroplikten, förpliktande i augusti 2015. Trots detta ligger deltagandegraden för åldersgruppen 4–6 år i Finland fortfarande under EU:s målsättning.

Siffrorna är baserade på uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd samlat i databasen Sotkanet samt på OECD:s statistik i publikationen Education at a Glance 2018, som utgavs 11.9.2018.

I fortsättningen garanterar den nya lagen om småbarnspedagogik mer omfattande uppföljningsstatistik. I och med lagändringen införs Varda, informationsresursen inom småbarnspedagogiken, där uppgifter om anordnare av småbarnspedagogik, personal, familjer och barn samlas. Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018 och uppgifter börjar föras in i Varda från början av 2019.