Varje grundskola är den bästa skolan

Blogg
Grundläggande utbildning
Den som följt den offentliga diskussionen om den finländska grundskolan har på sistone säkert blivit förbryllad. Å enda sidan är vår grundskola bäst i världen, å andra sidan håller den på att rasa samman och är full av utmattade elever och lärare. Debattklimatet har hårdnat och polariserats också i skolan.

Olli-Pekka Heinonen

Grundskolans uppgift är att stödja varje elev i att växa som människa och bli en ansvarsfull medborgare samt att ge de kunskaper och färdigheter som behövs i livet. I dagens värld är det svårare att uppnå dessa målsättningar. Barnen som börjar skolan har allt mer varierande bakgrund. Hemmet, vännerna, den övriga uppväxtmiljön och medievärlden har verkar ha större inflytande än tidigare. Elevens välmående är en förutsättning för lärandet, samtidigt ger lärandet en grund för att kunna ta ansvar för sitt välmående.

Grundskolan klarar inte sitt uppdrag på egen hand. Det nationella beslutsfattandet, utbildningsanordnarnas beslut och de lösningar som görs i uppväxtmiljön måste stödja skolvardagen mer. Skolan behöver arbetsro för att kunna fokusera på det väsentliga. Långsiktig, enhetlig och konsekvent verksamhet som stöder skolorna behövs nationellt, för utbildningsanordnarnas och uppväxtmiljöns del. Det är det bästa sättet att stoppa ojämlikhetsutvecklingen. Några trollkonster finns inte.

På senaste tiden har man ställt frågan om vi borde införa en striktare normstyrning för att kunna uppnå nationellt enhetliga målsättningar. Tanken känns lockande. Det skulle ändå tära på en av våra största styrkor, eftersom den finländska grundskolan bygger på förtroende: Ett nationellt förtroende för utbildningsanordnarnas förmåga att skapa förutsättningar för lärande i skolorna. Utbildningsanordnarnas förtroende för skolornas och lärarnas kännedom om de bästa pedagogiska lösningarna. Lärarnas förtroende för varje enskild elevs unika förmåga att växa och hitta sina styrkor.

Grundskoleforumet har som mål att hitta en modell där de nationella besluten och utbildningsanordnarnas beslut bättre möts och stöder den skolverklighet som tid, plats och rutiner bildar. Långsiktighet gör det möjligt att fokusera på det väsentliga. Konsekvens hindrar planlöshet. Enhetlighet ger stöd i vardagen. Kunskapsorientering garanterar lösningar i linje med målen.

Jämställdhet på individuell nivå och inom hela skolsystemet kan uppnås med systematiskt utvecklingsarbete och då alla förbinder sig till det. Att ordna undervisning i enlighet med grunderna för läroplanen stöder jämlikhet och utveckling. I världens bästa grundskola har alla ett utvecklande grepp om arbetet.

Grundskolan stöder elevernas välmående och lärande så att alla kan nå sin fulla potential. Elevernas välmående och högklassiga inlärningsresultat är beroende av varandra. Genom att trygga välmåendet och en enhetlig kvalitet på lärandet uppnås jämlikhet inom utbildningen. Också lärarnas välmående har en koppling till bättre pedagogik och bättre inlärningsresultat.

För att trygga barnens och hela gemenskapens välbefinnande måste vi stärka skolans och hemmets samarbete kring fostran och stödja barnen tillsammans på ett sektorsövergripande sätt.

si.


Skribent

Olli-Pekka Heinonen
Olli-Pekka Heinonen
Generaldirektör, Utbildningsstyrelsen