Statsunderstöd

Ansökan om behovsprövad förhöjning av gymnasieutbildningens pris per enhet för år 2024

Status
Avslutad
Ansökningstid
1.9.2023 – 21.9.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett

Undervisnings- och kulturministeriet kan med stöd av 24 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) höja gymnasieutbildningens pris per enhet på grund av andra särskilda skäl än på basis av en särskild utbildningsuppgift.

Ansökan om den behovsprövade förhöjningen av priset per enhet som beviljas för år 2024 av något annat särskilt skäl lämnas in via Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem under den ansökningstid som ges i detta meddelande.

På ansökningsblanketten anges de särskilda skäl som ger stöd för en behovsprövad förhöjning av priset per enhet. Sökanden anger de särdrag i förhållandena i gymnasieutbildningen och i anordnandet av den som ger stöd för en behovsprövad förhöjning av priset per enhet. Det är önskvärt att motiveringarna är koncist formulerade (det maximala antalet tecken i blankettens textfält är 5 000).

På ansökningsblanketten meddelas därtill det pris per enhet som man ansöker om för 2024 samt antalen studerande i gymnasieutbildning på registreringsdagarna 2023 och 2024. På ansökningsblanketten ges också en uppskattning över de avgifter som på basis av 34 § 2 mom. i gymnasielagen (714/2018) tagits ut av studerande år 2022 och 2023 för undervisning som givits på ett annat undervisningsspråk.

Utbildningsanordnare som på basis av 19–21 § i läropliktslagen (1214/2020) betalar inkvarterings- eller reseersättning till gymnasiestuderande ska i ansökan fylla i hur stora inkvarterings- och reseersättningar som betalats och kommer att betalas 2023 samt hur många studerande som får dessa ersättningar.

Som beräkningsgrund för beviljandet av behovsprövad förhöjning av priset per enhet används de särdrag i förhållandena i gymnasieutbildningen och i anordnandet av den som ger stöd för en behovsprövad förhöjning av priset per enhet. En grund för behovsprövad förhöjning av priset per enhet kan till exempel vara en plötslig och drastisk minskning i studerandeantalet, ordnandet av svenskspråkig utbildning på ett finskspråkigt område (liten privat utbildningsanordnare med höga kostnader per studerande) eller då kostnaderna per studerande för en kommunal utbildningsanordnare är klart högre än de kalkylerade kostnaderna per enhet i sådana fall då en liten utbildningsordnare är belägen på ett område med ett glest gymnasienät.

Ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet ska sparas i Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem mellan 1.9 kl. 12.00 och 21.9.2023 kl. 16.15.

Ansökan finns på adressen:

https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/457/?lang=sv

Ansökan inleds genom att kontaktpersonens e-postadress anges via länken, varefter systemet till e-postadressen skickar en länk till ansökningsblanketten där uppgifterna ska matas in.

Efter att man har matat in alla uppgifter i blanketten ska man skicka ansökan till behandling genom att trycka på Sänd för behandling. När ansökan har skickats får sökanden ett automatiskt bekräftelsemeddelande att ansökan har mottagits. Via länken i bekräftelsemeddelandet kan sökanden se sin färdiga ansökan.

Ansökan kan ändras ända fram till slutet av ansökningstiden. Detta görs via ansökningsblankettlänken i det första meddelandet. I ansökningsblankettens övre meny ser man ansökningens status: Ansökan sänt/Ansökan inte sänt.

Ytterligare information om ansökan om behovsprövad förhöjning av priset per enhet för gymnasieutbildning fås från enheten för statsandelar per telefon: +358 29533 1094 eller per e-post: valtionosuudetlaskentapalvelut [at] oph.fi (@oph.fi).