Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökning för kapacitetsuppbyggnadsprojekt på ungdomsområdet avslutas 6.3.2024

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn
Status
Avslutad
Ansökningstid
29.11.2023 – 6.3.2024 kl 18:00

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är internationella samarbetsprojekt som baseras på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma på området ungdomsfrågor i programländer och tredjeländer som inte är associerade till programmet. De syftar till att stödja internationellt samarbete och politisk dialog på ungdomsområdet och området för icke-formellt lärande som en drivkraft för hållbar socioekonomisk utveckling och välbefinnande för ungdomsorganisationer och ungdomar i allmänhet.

Insatsens mål

Insatsen kommer att inriktas på att

  • öka kapaciteten för organisationer som arbetar med ungdomar utanför det formella lärandet,
  • främja icke-formellt lärande i tredjeländer som inte är associerade till programmet, med särskild inriktning på unga med begränsade möjligheter, i syfte att förbättra deras kompetensnivå och samtidigt säkerställa ungas aktiva deltagande i samhället,
  • stödja utvecklingen av ungdomsarbetet i tredjeländer som inte är associerade till programmet och förbättra dess kvalitet och erkännande,
  • främja utveckling, testning och lansering av system och program för mobilitet för icke-formellt lärande i tredjeländer som inte är associerade till programmet,
  • bidra till genomförandet av EU:s ungdomsstrategi (2019–2027), inbegripet de elva europeiska ungdomsmålen, och handlingsplanen för ungdomar i EU:s yttre åtgärder,
  • främja samarbete mellan olika regioner i världen via gemensamma initiativ,
  • stärka synergier och komplementaritet med formella utbildningssystem och/eller arbetsmarknaden.