Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2022: förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
1.9.2022 – 15.10.2022 kl 23:59
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
10 000 €

Bakgrund och mål

Rättsgrund
Statsbudgeten för 2022, moment 29.10.30.06.1
Lagen om grundläggande utbildning 21.8.1998/628
Statsunderstödslagen 27.7.2001/688
    
Syftet med understödet är att stödja daghem där förskoleundervisning ordnas och grundskolor i utvecklingen av internationella aktiviteter och lämna in en högklassig Erasmus+ ansökan. Understödet används till att täcka rese- och uppehållaskostander som orsakas av förberedande besöket. Målet är att man under det förberedande besöket sammanställer en så färdig version som möjligt av en gemensam projektansökan till Erasmus+ ansökningsomgång 2023 (småskaliga partnerskap (KA210-SCH), samarbetspartnerskap (KA220-SCH), kortvarigt mobilitetsprojekt (KA122-SCH) och/eller Erasmus+ akkreditering (KA120-SCH)).

Under besöket träffar man blivande samarbetspartner för att planera projektet (bl.a. arbetsplan, skolornas roller och uppgifter, kommunikationssätt, projektets språk, utbyten och annan mobilitet inom projektet) och sammanställa den gemensamma ansökan och / eller planera gemensamma, långsiktiga mobilitetsaktiviteter inom ramen för ackreditering. Besöket ger också möjlighet att bekanta sig med samarbetspartnerns skola (lokaler, teknisk utrustning osv.), partnernas utbildningssystem och kultur. Ett besök där projektets alla partner träffas är effektivast.
 

Vem kan söka

Understöd för förberedande besök kan sökas av daghem där förskoleundervisning ordnas och grundskolor (gäller inte statliga läroinrättningar) som planerar ett Erasmus + projekt. Bidraget beviljas alltid till organisationen och förberedande besöket är en arbetsresa.  

Finansiering och finansieringsperiod

Utbildningsstyrelsen utlyser statligt specialunderstöd från anslaget i statsbudgeten för 2022 till ett belopp av 10 000 euro för daghem där förskoleundervisning ordnas och grundskolor. Understödet kan användas från och med datumet för finansieringsbeslutet fram till 31.12.2023.

För det förberedande besöket kan man ansöka om bidrag för resor och uppehälle. Ett självfinansieringsbidrag krävs inte i ansökan.

Resekostnader fastställs enligt resans längd. Resans längd beräknas från skolan till besöksplatsen (enkel riktning). Använd Erasmus+ programmets avståndskalkylator.
 

0    -     99    =     0    €
100    -     499    =     180    €
500    -     999    =     240    €
1000    -     1499    =     300    €
1500    -     1999    =     360    €
2000    -     2499    =     420    €
2500    -     2999    =     480    €
3000    -     3499    =     540    €
3500    -     3999    =     600    €
4000    -     7999    =     820    €
8000    -          =     1100    €


Uppehållskostnader ersätts enligt följande: 100 euro/dag, högst 5 dagar (inklusive resdagar).  Understödet beviljas utgående från antalet dagar i ansökan. Stödet granskas efter att redovisningen lämnats in. Om besöket är kortare än beviljats, avdras organisationen de extra uppehållskostnaderna.

Utbildningsstyrelsen kräver inte några kvitton över uppehållskostnader, men kommunen kan kräva dem för sin bokföring.

Ansökan och anvisningar

Ansökningstiden börjar 1.9.2022 och avslutas 15.10.2022. Ansökan skall lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet den sista ansökningsdagen kl. 23:39. Stödet kan inte sökas retroaktivt. 

I ansökan skall den sökande uppge sin egen och organisationens officiella e-postadress samt e-postadressen till personen med namnteckningsrätt. Obligatoriska fält i formuläret är också FO-nummer och kontonummer. Ansökningsprocessen i sin helhet, från ansökan till beslut och slutredovisning görs elektroniskt.  Därför är det ytterst viktigt att de givna e-postadresserna är korrekta. Förberedande besökets program bifogas ansökan. 
 

Bedömning av ansökan

Ansökan för förberedande besök utvärderas enligt följande kriterier: 

1.    Innehåll (max. 4 poäng)

  • Det tilltänkta projektets mål och betydelse framgår tydligt ur ansökan (beskriv tydligt vilken typ av aktivitet du ansöker)
  • Behovet av ett förberedande besök är motiverat och tydligt och realistiskt

2.    Förverkligande (max 4 poäng)

  • Besökets och det tilltänkta projektets schema är realistiska och leder till en ansökan. 
  • Olika grupper av sökande organisationer deltar i projektplaneringen 
  • Andra organisationer som deltar i projektet kommer också att delta i besöket.

För att få finansiering måste ansökan få minst 4 poäng. 
Vid valet av deltagare ges prioritet åt sökande som tidigare inte har deltagit i Erasmus + -projekt.  Stöd beviljas i regel för en person per skola/daghem. Stöd kan beviljas för två personer av vägande skäl som att rektorn, daghemsföreståndaren eller andra nyckelperson deltar i besöket.

Finansieringsbeslut

Beslutet för förberedande besök görs elektroniskt i samma system där ansökan lämnats in. Beslutet ges förmånstagaren tillhanda per e-post. Beslutet ges inom tre veckor efter ansökningsperiodens slut. Köp inte biljetter förrän du har fått ett jakande bidragsbeslut. 

Bidraget utbetalas som en klumpsumma som baserar sig på både avstånd och vistelsens längd. Summan utbetalas i sin helhet på det konto som angivits i ansökan.  

Även slutredovisningen över förbrukat understöd lämnas in elektroniskt. Redovisningen lämnas in inom två veckor efter avslutat förberedande besök. Till rapporten bifogas ett deltagarintyg undertecknat av besökets arrangör. Kvitton på uppehålls- eller resekostnader behöver inte bifogas. Om redovisningen inte lämnas in inom utsatt tid faktureras det beviljade stödet i sin helhet av organisationen. Resedokumenten ska sparas för eventuell inspektion som UBS utför. I samband med slutrapporten kan resedokumenten begäras.


Ytterligare information    
Utbildningsstyrelsen, Erasmus+ för allmänbildande utbildningen
erasmus.yleissivistava [at] oph.fi

Ledande sakkunnig Tytti Voutilainen 0295331778
Programsakkunnig Sabrina Somersaari 0295338652

Bidragsbeslut publicerade 8.11.2022:

 

Utbildningsstyrelsen har den 1.9.2022 edianslagit medel för förberedandebesök. Syftet med besöket är att förbereda ett projektansökan inom Erasmus+ för allmänbildande utbildning. Inom ansökningstiden, utgick 15.10.2022, emottogs 9 ansökningar. Stöd har ansökts för sammalagt 17 650  euro.

 Utbildningsstyrelsen har beviljat stöd till 9 ansökningar, totalt 9 680 euro.