Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2021: främjande av barns, ungas och vuxnas läskunnighet

Status
Avgjord
Ansökningstid
1.10.2021 – 18.11.2021 kl 12:00
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 000 000 €
Mer information
Koordinator Belinda Kardén

Urvalsgrunder

Verksamheten eftersträvar nya former av åtgärder för att främja läskunnighet.
Projektet samarbetar med olika aktörer.
Inom verksamheten tar man fram eller vidareutvecklar åtgärder som främjar läskunnighet.
Barnen, de unga eller de vuxna nås genom konkret verksamhet.
Verksamheten utgår från en verksamhetsplan som den sökande gjort upp och som på en omfattande nivå och med hjälp av olika metoder utveckla läskunnigheten.
Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen för understödet.
Verksamheten har effekter.
Om man inom projekten utarbetar material ska de publiceras i tjänsten aoe.fi, antingen delvis eller i sin helhet med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna ska ha betalats under projektets gång.

Fokusområden

Främja strukturer för läskunnighet, stärka kompetensen om läskunnighet eller inspirera till läsning.
Ta fram, förankra och etablera konkreta åtgärderna som stöder läskunnighet.
Utveckla och sprida nya lösningar som främjar läskunnighet, eller vidareutveckla fungerande modeller.
Verksamheten drar nytta av samarbete och skapar nätverk.
Verksamheten kopplas samman till en del av kontinuerligt läsfrämjande arbete och samarbetsnätverk.

Bakgrund och mål

Statsunderstödslagen (688/2001) 
Statsbudgeten 2021, moment 29.80.50.04. 

Goda och mångsidiga läs- och skrivfärdigheter utgör grunden för allt lärande och för att man ska klara sig i samhället samt är centrala färdigheter såväl för studier som för arbetsliv. Läskunnighet och läsintresse hänger också starkt samman med utvecklingen av multilitteraciteten som en del av allt lärande. Forskning visar att de regionala skillnaderna har ökat och att antalet svaga läsare också stigit. Det här medför en ökad risk för marginalisering såväl i studierna som i arbetslivet och i samhället i övrigt.  

Syftet med verksamhetsunderstödet är att främja genomförandet av Läsrörelsens riktlinjer genom nätverksarbete och implementering av riktlinjerna i praktiken. De reviderade riktlinjerna är följande: vi skapar strukturer för läsfrämjande arbete, vi stärker kompetensen om läskunnighet, vi inspirerar till läsning. Läs mer på adressen www.lukuliike.fi/sv.

Projekt som finansieras med understödet ska sträva efter att finna nya sätt att i samarbete med olika aktörer främja barns, ungas och vuxna läskunnighet, eller stärka redan fungerande verksamhetssätt. Målet för projektet ska vara att uppnå en systemisk förändring, som syns i form av tydligare gemensamma mål och åtgärder över förvaltnings- och kommungränserna.  

Med statsunderstödet finansieras projektets arbete med planering och genomförande samt personalresurserna som krävs för arbetet. Projektets språk kan vara finska, svenska eller samiska. Projekten kan även ta i beaktande behoven hos andra språkgrupper eller specialgrupper. Projektet kan fokusera på att främja läskunnigheten hos alla åldersgrupper eller inom en specifik åldersgrupp.  

Särskilda tyngdpunkter för ansökan är att 

 • främja strukturer för läskunnighet, stärka kompetensen om läskunnighet eller inspirera till läsning 
 • ta fram, förankra och etablera konkreta åtgärderna som stöder läskunnighet 
 • utveckla och sprida nya lösningar som främjar läskunnighet, eller vidareutveckla fungerande modeller 
 • verksamheten drar nytta av samarbete och skapar nätverk 
 • verksamheten kopplas samman till en del av kontinuerligt läsfrämjande arbete och samarbetsnätverk 

Vem kan söka?

Understöd kan beviljas följande aktörer: kommuner, samkommuner, sammanslutningar med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd:

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.
 • Verksamheten som understöds genomförs under understödets användningstid.

Finansiering och finansieringsperiod

Av anslaget i statsbudgeten för år 2021 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 1 000 000 euro för att främja läskunnigheten bland barn, unga och vuxna. Projektet har en självfinansieringsandel på 5 %.

Understödets användningstid börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas 31.12.2023.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Verksamheten eftersträvar nya former av åtgärder för att främja läskunnighet. 
 • Projektet samarbetar med olika aktörer.  
 • Inom verksamheten tar man fram eller vidareutvecklar åtgärder som främjar läskunnighet. 
 • Barnen, de unga eller de vuxna nås genom konkret verksamhet.  
 • Verksamheten utgår från en verksamhetsplan som den sökande gjort upp och som på en omfattande nivå och med hjälp av olika metoder utveckla läskunnigheten.  
 • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten. 
 • Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen för understödet. 
 • Verksamheten har effekter.  
 • Om man inom projekten utarbetar material ska de publiceras antingen delvis eller i sin helhet med en CC 4.0-licens och upphovsrätterna ska ha betalats under projektets gång. 

Understödet får inte användas för att finansiera den sökandes basverksamhet. Understöd beviljas inte om en projektpart beviljats annan utomstående offentlig finansiering för samma utvecklingsverksamhet, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Ansökan och anvisningar

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. De som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för utbildningsanordnaren eller annan sökande. Detta meddelande och länkar till ansökningsblanketterna finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen www.oph.fi/sv (→ Tjänster → Finansiering och understöd → Statsunderstöd och finansiering för internationalisering → Pågående ansökningar).

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 1.10.2021 och avslutas 18.11.2021 klockan 12.00. Försenade ansökningar behandlas inte.

Direkta länkar till ansökningsblanketterna: 

På svenska: https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/353/?lang=sv
På finska: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/353/?lang=fi

Ytterligare information ges av:
Läsrörelsens koordinator, Belinda Karden (på svenska), 029 533 1827
Läsrörelsens koordinator, Pia Lumme, 029 533 1809
Undervisningsråd, Minna Harmanen, 029 533 1481

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi

Finansieringsbeslut

 Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de sökande som anges i ansökan.

Bilaga