Meddelanden

Vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds

Aktuellt Högskoleutbildning
Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds tisdagen 10.1. och går ut onsdagen 25.1. kl. 15.

En stor del av utbildningarna i den första ansökningstiden i gemensam ansökan är utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Dessutom ingår magisterutbildningar vid universitet, som är avsedda för personer med en lägre högskoleexamen. Utbildningarna ordnas av 23 högskolor, av vilka fyra är universitet och resten yrkeshögskolor. Vid yrkeshögskolorna består utbildningarna på främmande språk till största delen av utbildningar inom företagsekonomi, teknik, samt social- och hälsoområdet.

Det finns sammanlagt ca 200 utbildningar (förra våren fanns 180). Antalet nybörjarplatser är detsamma som förra året, ca 2 500. Förra våren var antalet sökande ca 13 000, men det återstår att se hur läsårsavgiften som nu tas i bruk samt handläggningsavgiften för ansökan som tas ur bruk kommer att inverka på antalet sökande.

Högskolorna tar ut en läsårsavgift för de utbildningar som inleds hösten 2017 eller senare av studerande som avlägger en lägre eller högre högskoleexamen på ett annat språk än finska eller svenska. Läsårsavgiften gäller inte medborgare i ett EU- eller EES-land och inte heller schweiziska medborgare. Avgiftens storlek varierar enligt högskola mellan 4 000 - 20 000 euro. Handläggningsavgiften för ansökan (100 euro) uppbärs inte längre.

Högskolorna är förpliktade att reservera en del av nybörjarplatserna i den gemensamma ansökan för dem som ansöker om sin första studieplats. Skyldigheten omfattar emellertid inte utbildningar på främmande språk, magisterutbildningar och inte heller utbildningar med endast ett litet antal nybörjarplatser. På grund av detta används kvoten för förstagångssökande mestadels inte under den första ansökningstiden.

En och samma ansökningsblankett under både den första och andra ansökningstiden

Sökanden bör sätta utbildningarna i prioritetsordning i ansökningsblanketten. Under de två olika ansökningstiderna i vårens gemensamma ansökan är det möjligt att söka till högst sex olika utbildningar. En sökande som söker under den första ansökningstiden, men också vill söka under den andra ansökningstiden bör därför i ansökningsblanketten reservera plats också för dessa ansökningsönskemål. Den andra ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolorna inleds 15.3.

Sökanden kan bearbeta sin ansökan både i Min Studieinfo -tjänsten samt via en skild länk som finns i bekräftelsemeddelandet som sökanden får till sin e-post då ansökan har mottagits.