Meddelanden

12 miljoner att söka för att främja likvärdigheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Aktuellt Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning
Utbildningsstyrelsen har öppnat en ny statsunderstödsansökan för att främja likvärdigheten inom utbildningen samt därtill hörande försök. Nya lösningar behövs för att man ska kunna ingripa tidigare då det finns risk för utslagning och säkerställa en sammanhängande lärstig för eleven. Totalt beviljas 12 miljoner euro i understöd.

– Alla barn och unga ska ha jämlika möjligheter till grundläggande utbildning av hög kvalitet oberoende av familjebakgrund och bostadsort. Målet med statsunderstödet är att speciellt de kommuner och skolor som av olika orsaker tidigare blivit utanför utvecklingsarbetet eller som har knappt om resurser för det ska delta i utvecklandet av utbildningen och i att stärka den jämlika grundskolan, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

– Med statsunderstödet söker vi lärdomar och prov på nya förfaringssätt för att den jämlika utbildningen ska förverkligas på ett bättre sätt. Vi måste kunna erbjuda bättre stöd för elever vars lärstig riskerar att avbrytas, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Då man granskat utvecklingen av olikvärdighet har det till exempel framkommit att en grupp elever glider genom den grundläggande utbildningen men underpresterar. Att avbryta utbildningen är enligt forskningen en betydande orsak till utslagning bland de unga.

Barn och unga som löper risk för att avbryta utbildningen en särskild målgrupp för understödet

Statsunderstödet är avsett att användas för att stärka kvaliteten, förändringen i verksamhetskulturen, inklusionen, lärandet och välbefinnandet, jämlikheten, samverkan och närskoleprincipen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understödet är också avsett att användas till ett tillräckligt tidigt stöd som är nödvändigt för att ordna undervisningen för eleven.

Med statsunderstödet strävar man efter att förebygga regional ojämlikhet genom att engagera nya utbildningsanordnare i det nationella utvecklingsarbetet. Möjligheterna att delta förbättras så att statsunderstödet täcker 95 procent av utgifterna för utvecklingsarbetet.

En särskild målgrupp utgör de elever vars utbildning hotas att avbrytas, som har stor frånvaro utan orsak, eller som ständigt underpresterar. Exempel på utvecklingsområden är övergångsskeden som gäller hela lärstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiets utbildning samt samarbetet mellan hemmet och skolan.

Totalt finns 12 miljoner euro i understöd att söka. Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar med tillstånd att ordna grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Statsunderstödet beviljas på basis av ansökan till utbildningsanordnare för åren 2018–2020.

Det nya statsunderstödet kompletterar statens specialunderstöd på 30 miljoner euro som Utbildningsstyrelsen beviljade i juni 2018. Stödet beviljades sammanlagt 235 anordnare av utbildning och förskoleundervisning.