Meddelanden

Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen den 20 februari och avslutas tisdagen den 13 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 79 800 nybörjarplatser. Ansökan fylls i på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.

I gemensam ansökan erbjuds 79 800 nybörjarplatser, varav 41 900 finns inom yrkesutbildning och 37 900 inom gymnasieutbildning. I fjol var antalet nybörjarplatser 82 100, varav 44 300 inom yrkesutbildning och 37 800 inom gymnasieutbildning. Inom svenskspråkig utbildning är 1850 av nybörjarplatserna inom yrkesutbildning och 2 700 inom gymnasieutbildning.

Inom yrkesutbildningen finns flest nybörjarplatser inom social- och hälsovårdsbranschen (5 400), inom företagsekonomi och handel (4 600), bil- och transportteknik (4 200) och inom arkitektur och byggnad (3 900). Av nybörjarplatserna inom yrkesutbildningen reserveras cirka 5 000 (i fjol 6 200) för sökande som har avlagt gymnasiet.

Gemensam ansökan är avsedd för sökande som har fullgjort den grundläggande utbildningen och sökande som saknar en tidigare avlagd examen. Sökande som har avlagt en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen kan inte söka till yrkesutbildning via gemensam ansökan. De kan istället söka till yrkesutbildning via kontinuerlig ansökan. Läroanstalterna fastställer ansökningstiderna, ansökningsförfarandet och antagningsgrunderna för den kontinuerliga ansökan.

Reformen av yrkesutbildningen har lett till en del förändringar i antagningsgrunderna till yrkesutbildning. Information om antagningsgrunderna och anvisningar för ansökan hittas i Studieinfo.fi.

Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning inleds den 14 mars

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som utbildning med krävande särskilt stöd inleds genast efter den gemensamma ansökan. Ansökan inleds den 14 mars och avslutas den 4 april. I fjol var antalet sökande i ansökan till specialläroanstalter 3 100.
Ansökan riktar sig till dem som behöver stöd på grund av stora inlärningssvårigheter, svår funktionsnedsättning eller sjukdom. I ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA), där undervisningen ordnas med krävande särskilt stöd.

Det finns cirka 2 000 nybörjarplatser, varav cirka 1 000 platser riktas till yrkesinriktade grundexamina som ordnas som undervisning med krävande särskilt stöd. Det finns dessutom cirka 560 nybörjarplatser inom utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och cirka 400 platser inom utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) som ordnas som utbildning med krävande särskilt stöd. Inom svenskspråkig utbildning finns det omkring 50 nybörjarplatser att söka till.
Information om antagningsgrunderna finns på Studieinfo.fi. Läroanstalterna intervjuar sökanden under våren. Ytterligare information fås av läroanstalterna.

Antagningsresultaten publiceras i juni

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten för både gemensam ansökan och ansökan till yrkesinriktad specialundervisning tidigast 14.6.

Utbildningsstyrelsen skickar ett brev om antagningsresultatet till sökande som blev utan studieplats. Sökanden får information om sitt antagningsresultat också i e-posten, om hen har antecknat sin e-postadress i ansökningsblanketten.
Lediga studieplatser inom yrkesutbildningen kan sökas via kontinuerlig ansökan. Lediga studieplatser vid gymnasierna kan sökas i tilläggsansökan till gymnasieutbildningen. Information om lediga studieplatser ges i Studieinfo.fi.
Studieinfos rådgivning hjälper i ansökningsfrågor