Nyheter

Månadens statistik: Allt färre studerande på andra stadiet åker på utlandsperiod

Aktuellt
Utlandsperioderna bland yrkesstuderande har sjunkit under de senaste åren: år 2017 sjönk antalet med 11 % jämfört med året innan. Också bland gymnasiestuderande verkar den internationella mobiliteten minska. Studerande på andra stadiet väljer främst att åka till andra europeiska länder och den roll EU:s program Erasmus+ har som finansiär av mobiliteten växer år för år.

År 2017 åkte 5551 yrkesstuderande utomlands och till Finland kom 2582 studerande från utlandet. Av de som åkte deltog 60 % i en utlandsperiod på mer än två veckor. Största delen åkte för att lära sig på en utländsk arbetsplats.

Gymnasierna rapporterade år 2017–2018 om totalt 1041 mobilitetsprojekt och inom ramen för dem åkte 4657 studerande utomlands. Utöver det åkte 493 studerande på utbyte under en termin eller ett läsår. Till de finländska gymnasierna kom 1963 studerande från utlandet.

Antalet utlandsperioder bland yrkesstuderande sjönk tydligt, bland gymnasiestuderande är trenden svårare att följa

Bland yrkesstuderande minskade antalet utlandsperioder tydligt jämfört med året innan. Speciellt gäller det de korta perioderna på under två veckor vars antal sjönk med 15 % på ett år. Detta speglar besparingarna inom yrkesutbildningen, eftersom de korta perioderna ofta har finansierats av läroanstalterna.

För gymnasiestuderandes del är det svårare att följa mobilitetstrenden, eftersom svarsprocenten i statistikföringen ofta har varit låg och varierat från år till år. Då svarsprocenten beaktas i kalkylerna får man en mer pålitlig bild av studerandemobilitetens utveckling. Enligt detta räknesätt åkte 29,3 % av dem som inlett sina gymnasiestudier under samma år på en utlandsperiod, vilket är något färre än tidigare läsår.

Studerandemobiliteten på andra stadiet är Europacentrerad

Studerandemobiliteten bland yrkes- och gymnasiestuderande har varit mycket Europacentrerad under hela den tid man statistikfört mobiliteten. Bland de tio populäraste länderna fanns även i år enbart europeiska länder. Spanien, Tyskland, Storbritannien och Estland hör till de populäraste målländerna för hela andra stadiet. Nästan alla studerande som kommer till Finland är europeiska. Till finländska gymnasier och yrkesläroanstalter kommer utländska studerande speciellt från Tyskland. Under de senaste åren har antalet asiatiska studerande som kommer till Finland börjat växa.

Eu:s Erasmus+ -program är den största utomstående finansiären av studerandemobilitet

Av gymnasiernas mobilitetsprojekt som finns med i statistiken finansierades 65 % med annat än läroanstaltens egna medel. Den viktigaste utomstående finansiären är programmet Erasmus+ som finansierade en tredjedel av alla mobilitetsprojekt. Programmets andel växte med 7 % från året innan.
Programmet Erasmus+ har fått en större roll också inom yrkesutbildningens studerandemobilitet. Av utlandsperioderna från Finland gjordes 71 % med stöd av programmet, medan motsvarande siffra för dem som kom till Finland var 77 %. Programmets andel av finansieringen var 5 procentenheter större än året innan.

Utbildningsstyrelsen samlar årligen in statistik över gymnasie- och yrkesstuderandenas utlandsperioder. Uppgifterna samlas in genom förfrågningar som skickas till alla Finlands gymnasier (412 st.) och alla anordnare av yrkesutbildning (135 st.), där också läroavtalsutbildning och yrkesutbildning för vuxna är medräknade. Av yrkesläroanstalterna svarade 91 % och av gymnasierna 51 %.

Mer information