Fakta och Fakta Express

Fakta Express 7B/2018: På besök, som utbyteselev och i inlärning på en utländsk arbetsplats.

Internationalisering Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Fakta Express 7B/2018 pärmbild

Fakta Express 7B/2018
(pdf, 1.82 MB)

Ladda ned

Statistik om internationell mobilitet bland gymnasie- och yrkesstuderande 2017

Denna Fakta Express-publikation presenterar, med hjälp av statistik som Utbildningsstyrelsen samlat in, en helhetsbild över studerandemobiliteten i läroanstalter på andra stadiet runt om i Finland. Fokus ligger på utlandsperioder bland dem som studerar i gymnasiet och i yrkesläroanstalter. Statistiken för studerande i gymnasiet är från läsåret 2017–2018 och för yrkesstuderande från år 2017.

För gymnasiernas del statistikförs två typer av studerandemobilitet: perioder som utbyteselev i minst en termin samt kortare projektresor och andra utlandsperioder med koppling till studierna. Sådana är till exempel läroämnesspecifika studieresor eller gruppbesök i en utländsk skola.

I fråga om yrkesstuderande förs separat statistik över långa utlandsperioder på minst två veckor samt kortare perioder. På långa utlandsperioder skaffar studerande oftast kompetens på en utländsk arbetsplats i den egna branschen under handledning av en lokal yrkesperson. En lång period kan även innebära studier i en yrkesläroanstalt i ett annat land. Typiska korta perioder är läroanstaltsbesök eller projektrelaterade studieresor.

6 s.

Författare
Siru Korkala
År
2018
ISBN pdf
978-952-13-6522-5
Serie
Fakta Express
ISSN pdf
2242-296X
Publikationen finns på följande språk
Svenska