Nyheter

Månadens statistik: Största delen av de grundskoleelever som behöver särskilt stöd är pojkar ─ allt färre studerar i specialskola

Aktuellt
Under 2016 fanns det totalt 41 000 grundskoleelever som behöver särskilt stöd i Finland. Av dessa var hela 28 900 pojkar. Situationen är liknande i de övriga europeiska länderna. Antalet elever som studerar vid specialskolor har sjunkit under de senaste åren, men i en internationell jämförelse hör Finland inte till de ledande länderna där elever som behöver särskilt stöd placeras i grupper för allmän undervisning.

Att pojkarna utgör majoriteten bland elever med behov av särskilt stöd är inte ett finländskt särdrag, utan motsvarar väl de internationella genomsnitten. Den finländska situationen är bekant även i andra länder, visar statistik som samlats av organisationen European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE) som utvecklar statistikindikatorer för specialundervisning inom den grundläggande utbildningen.

Av närliggande länder har endast Danmark en större andel pojkar bland eleverna med behov av särskilt stöd än Finland.

Antalet elever i specialskolor sjunker

Antalet elever som studerar i specialskolor har minskat under de senaste åren, i linje med målen. Under 2016 studerade sammanlagt 4 250 grundskoleelever i specialskolor, vilket är 15 procent mindre än för fem år sedan. Under 2016 uppgick andelen elever som studerar i specialskolor till cirka 10 procent av alla elever som får särskilt stöd.

I Finlands grannländer Island och Norge studerar cirka 2 procent av eleverna med behov av särskilt stöd i specialskolor. I Sverige placeras däremot nästan alla elever i denna grupp i specialskolor. Situationen i Sverige är i övrigt också avvikande i fråga om anordnande av särskilt stöd, eftersom endast en procent av landets grundskoleelever omfattas av särskilt stöd.

Graden av inklusion kan förbättras

Under de senaste åren har man strävat efter att placera allt fler elever som får särskilt stöd i grupper för allmän undervisning i stället för i specialklasser. Orsaken till detta är att Finland har förbundit sig till internationella avtal, program och deklarationer. Ambitionerna har även gett resultat, eftersom allt fler elever inom särskilt stöd får undervisning i grupper för allmän undervisning. Under 2016 ordnades cirka 62 procent av undervisningen för elever inom särskilt stöd åtminstone delvis i grupper för allmän undervisning.

Grafik: Andelen (%) elever som studerar över 80 procent av sin studietid i grupper för allmän undervisning i de nordiska länderna och Estland

I en internationell jämförelse hör Finland emellertid inte till de ledande länderna inom inklusion. Då nästan alla elever som får särskilt stöd på Island och i Norge studerar största delen av sin studietid i grupper för allmän undervisning, är den motsvarande andelen i Finland endast lite över 35 procent. I Finland är situationen klart bättre än i Danmark, där endast cirka 6 procent av alla elever som får särskilt stöd får största delen av sin undervisning i grupper för allmän undervisning.

Ytterligare information