Meddelanden

Ledarna inom bildningsväsendet får stöd i sitt arbete av andra chefskollegor och av personalen

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Ledning och förvaltning
Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och -karriären samt på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Tre av fyra chefer inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn upplever att verksamhetsmiljön har förändrats mycket eller väldigt mycket under de senaste åren. Stöd för ledarskapet fås av andra chefer och ledare samt av personalen.
Ett förstoringsglas ovanpå ett tangentbord.

Tre av fyra chefer inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn upplever att verksamhetsmiljön har förändrats mycket eller väldigt mycket under de senaste åren.

- Enligt cheferna och ledarna inom bildningsväsendet handlar förändringarna i arbetslivet både nu och framtiden i första hand om den teknologiska utvecklingen, förändringar i arbetsgemenskapens verksamhetskultur och nya sätt att arbeta, säger undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen vid Utbildningsstyrelsen. 

Särskilt digitaliseringen och förnyandet av läroplans- och examensgrunder har medfört förändringar, men det har funnits behov av förändring även inom den egna organisationen. I de öppna svaren lyfte man bland annat fram coronaviruset, frågor som berör inneluften, förändringar i skolnätet och den egna viljan att utveckla och förändra den egna enhetens verksamhetssätt. 

- Respondenterna upplevde att förändringarna i verksamhetsmiljön har inverkat på ledarskapet, i synnerhet så att betydelsen av kommunikation och information har framhävts, det har blivit allt viktigare att motivera och stödja personalen och ledarskapet som berör välbefinnande har fått en större roll, berättar Kommunförbundets utvecklingschef Irmeli Myllymäki

Ledarna får stöd av andra chefskollegor och av sin personal 

Cheferna och ledarna inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn får stöd i sitt arbete i synnerhet av andra i motsvarande roll samt av sin egen personal. Man upplever också att man får stöd av den egna chefen. 

Ledarna och cheferna upplever att de behöver utveckla sitt eget kunnande speciellt vad gäller förändrings- och krisledarskap. Det här betonas aningen mer bland de kvinnliga ledarna än bland de manliga. 

- Ledarskapet är ett yrke. Förändringarna i arbetslivet berör alla aktörer och de behov av kunnande som ledarna inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn upplever sig ha verkar vara väldigt universella. Det vore fint om vi i högre grad än tidigare kunde föra en diskussion mellan ledarna inom olika branscher och på det sättet samla ihop de bästa förfaringssätten från olika områden. Jag tror att ledarna inom vår bransch skulle ha mycket att tillföra till en sådan här diskussion, samtidigt som de får lära sig nytt, funderar Bildningsarbetsgivarnas verkställande direktör Teemu Hassinen.

I undersökningen framhävdes inga särskild behov av att utveckla det egna kunnandet när det gäller ledningen av läroplaner och examina, pedagogiskt ledarskap och ledningen av sakfrågor. En del av dessa områden berör inte alla chefer på samma sätt och för en del är de redan en del av vardagen. 

Bakgrundsinformation om respondenterna 

En fjärdedel av respondenterna representerade universitet, en femtedel grundskolor och gymnasier och 15 procent arbetade inom småbarnspedagogiken och en lika stor andel inom yrkesutbildningen. Knappa 10 procent arbetade inom kommunernas bildningsväsende, vid yrkeshögskolor samt inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. 

Nästan två tredjedelar av deltagarna i enkäten var kvinnor. Majoriteten av respondenterna har utöver en hög grundutbildning även avlagt flera ledarskapsutbildningar.

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet informerar

Ytterligare information

  • Ekonom Harri Hietala, Sivista, tfn 0500 789 906 harri.hietala[at]sivista.fi

  • Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1525, pia.kola-torvinen[at]oph.fi

  • Utvecklingschef Irmeli Myllymäki, Kommunförbundet, tfn 09 771 2053, irmeli.myllymaki[at]kuntaliitto.fi