Nyheter

Skolgymnastiken är särskilt viktig under coronaepidemin

Aktuellt Grundläggande utbildning Coronaviruset Gymnastik
Forskning visar att den fysiska aktiviteten bland skoleleverna har minskat under coronaepidemin. I den här situationen får skolgymnastiken en ännu större roll. I skolorna kan man ordna mångsidig gymnastikundervisning trots begränsningarna som coronaviruset medför. Anvisningar om hur undervisningen ordnas på ett tryggt sätt hittar du bland Utbildningsstyrelsens vanliga frågor om coronaviruset.
Kolme poikaa koulun talvisella pihalla.

Av UKK-institutets utredning framgår att restriktionerna som har som mål att skydda befolkningens hälsa, ledde till en oroväckande situation under coronavåren 2020: då kontakten mellan människorna minskade rörde man också på sig mindre. Antalet steg per dag sjönk inom alla åldersgrupper i jämförelse med en mätning från några år tidigare. Till exempel skedde en betydlig minskning i den fysiska aktiviteten bland barn och unga i grundskoleålder.

Fysisk aktivitet och motion stöder barnens och de ungas utveckling och främjar deras hälsa. Mycket stillasittande har en koppling till många olika hälsorisker. Följderna av att inte röra på sig kan på lång sikt inverka på hela befolkningens hälsa. 

–  I läget med coronaviruset är det särskilt viktigt att komma ihåg vilka mångsidiga positiva effekter fysisk aktivitet har på människans funktionsförmåga och ork. Fördelarna av fysisk aktivitet och motion är betydande i alla skeden av en krissituation som den som coronavirusepidemin. Skolgymnastiken är därför ännu viktigare än tidigare med tanke på elevernas ork, hälsa och välbefinnande, säger undervisningsrådet Matti Pietilä från Utbildningsstyrelsen. 

I coronavirussituationen ska man sträva efter att hålla gymnastiklektionerna utomhus även under vinterperioden

I skolorna kan man ordna mångsidig gymnastik trots begränsningarna som berör coronaviruset. I Utbildningsstyrelsens anvisningar uppmanas man att även under vinterperioden i så stor utsträckning som möjligt röra på sig utomhus. Som lärmiljöer kan man utöver skolans gymnastiksal till exempel använda skolgården, en närliggande park, en idrottsplan, en isplan, snö, skog eller bebyggd stadsmiljö. 

Gymnastik inomhus kräver att man ser över undervisningsarrangemangen och undervisningens innehåll så att man kan sörja för elevernas trygghet och säkerhet. På tryggheten och säkerheten under gymnastikundervisningen inomhus inverkar bland annat antalet deltagare, undervisningsutrymmets storlek och luftkonditionering samt aktivitetens karaktär. Smittrisken är större i gymnastikformer och -grenar där man inte kan undvika närkontakt eller risk för droppsmitta.

– Mångsidig gymnastikundervisning som genomförs i varierande lärmiljöer utvecklar elevernas färdigheter att röra på sig även under fritiden. Det är ett utmärkt sätt att öva olika färdigheter och främjar genomförandet av gymnastikens uppdrag och mål. Samtidigt ger undervisningen möjlighet till olika erfarenheter och upplevelser av gymnastik, påminner Pietilä.