Nyheter

Finländska högskolor utvecklar framtidens lösningar inom digitalisering, hållbar utveckling och offshoreindustri

Program Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Erasmus+-programmets framtidsinriktade projekt (Forward-looking projects) har som mål att främja innovation, kreativitet, virtuellt deltagande och socialt entreprenörskap. År 2022 kunde man söka finansiering i tre olika projektdelar, där man finansierar yrkesutbildning, vuxenutbildning och projekt med sektorsövergripande prioriteringar. Tre finländska högskolor var framgångsrika i ansökningsomgången.
Erasmus+ framtidsinriktade projekt - infografik om ansökan

Ansökningsomgången 2022 var den första under den nya programperioden. Sammanlagt 46 miljoner euro fanns att söka. För finansiering valdes totalt 39 projekt, varav 24 var projekt för digital utbildning eller grön övergång mellan utbildningsområden, 10 var projekt för yrkesutbildning och 5 var projekt för vuxenutbildning. 91 behöriga ansökningar lämnades in inom ansökningstiden, och 43 procent av dem gick igenom.

Av de finländska högskolorna var Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet och Åbo yrkeshögskola tillsammans med Koneteknologiakeskus Turku Oy framgångsrika i ansökan. Dessa projekt representerar lösningar för digital utbildning och hållbar utveckling i utbildningen samt nya lösningar för offshoreindustri i del yrkesutbildning.

Stöd för kompetensutveckling inom offshoreindustrin och förbättring av branschens attraktivitet

Åbo yrkeshögskola fick finansiering som en del av ett internationellt konsortium i ansökningsomgången för framtidsinriktade projekt år 2022. CHAlleNGE 4S-projektet är ett projekt inom yrkesutbildning vars centrala mål är att utveckla kompetensen bland personal inom offshoreindustrin och svara på den brist på kunnig arbetskraft som råder inom branschen. Konsortiet består av läroanstalter samt företag och sammanslutningar inom offshoreindustrin i Finland, Italien, Spanien och Portugal. I Finland deltar Åbo yrkeshögskola och Koneteknologiakeskus Turku Oy i projektet.

Inom projektet ordnas utbildning för yrkespersoner i maskinbranschen inom offshoreindustrin, och man tar fram material för att locka nya kunniga personer till branschen. Effekterna väntas också synas i större utsträckning i de deltagande organisationernas områden genom ökad sysselsättning, kompetens och företagsverksamhet.

Åbo yrkeshögskola är en erfaren projektaktör inom internationella projekt, men deltar för första gången i Erasmus+ med en framtidsinriktad projekttyp. Impulsen att delta i projektet väcktes av en oro över bristen på kunnig arbetskraft inom offshoreindustrin och en vilja att vara med och utveckla yrkesutbildningen inom offshoreindustrin och kompetensutvecklingen bland branschens personal.

Tanken om att delta i CHAlleNGE 4S-projektansökan utgick från ett verkligt behov inom offshoreindustrin och i Åboregionen. Många bakgrundsfaktorer som anknyter till offshoreindustrin är genuint likadana i flera områden: folk åldras, unga är inte så intresserade av branschen, det behövs ny kunnig arbetskraft för både befintliga och nya uppgifter i synnerhet med tanke på digitaliseringen och den gröna övergången. En stor sak är hur dessa åtgärder för kompetensutveckling kan utföras mer tillsammans”, kommenterar specialsakkunnig Juha Valtanen från Åbo yrkeshögskola. Projektet förväntas skapa lyckade exempel på utbildnings- och utvecklingsåtgärder, nya betydande samarbetspartnerskap samt forsknings- och utbildningsprojekt. Man hoppas att projektets effekter på lång sikt även ska öka den internationella affärsverksamheten hos företag i området. I Åbo ser man deltagande i Erasmus+-projektverksamhet som väldigt viktigt. ”Då verksamhetsfältet är mer eller mindre globalt/europeiskt, är det väldigt nödvändigt att delta i sådana här projekt”, konstaterar Juha Valtanen.

Nästa ansökan ordnas i början av 2023

Nästa ansökan för framtidsinriktade projekt inom Erasmus+ avslutas den 15 mars 2023. Under denna ansökningsomgång finns finansiering att söka i projektdelarna digital utbildning (sektorsövergripande), yrkesutbildning och vuxenutbildning. Verksamheten administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA, och Utbildningsstyrelsen informerar om verksamheten i Finland och erbjuder stöd för ansökan vid sidan av EACEA.