Nyheter

Inkludering och mångfald främjas genom Erasmus+ samarbetspartnerskap

Erfarenheter Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Åbo Akademi har framgångsrikt samordnat två Erasmus+ samarbetspartnerskap: "Att utforma och stödja inkluderande arbetsmetoder i högre utbildning” (Designing and Supporting Inclusive Practices in Higher Education, InclusiveHE) och "Inkludering genom medling” (Inclusion Through Mediation, IncludeME). Båda projekt fokuserade på Erasmus+ programmets prioriterade området – inkludering och mångfald och gav verkningsfulla resultat under de två åren de pågick, från 2020 till 2022.
 Representanter för IncludeME-projektet vid ett möte i Spanien.
Transnationellt projektmöte för IncludeME i Barcelona, Spanien. Från vänster: Catherine Neill, Kirsten Sonne, Cati Jerez, Yalcin Kuzoren, Carme Royo, Emmanuel Acquah och Sanja Ivandić.

Emmanuel Acquah, docent i minoritetsforskning vid fakulteten för utbildnings- och välfärdsstudier vid Åbo Akademi arbetade som koordinator för båda projekten. Han understryker den medvetna strävan efter att inkludera partner från olika platser och med olika kompetensområden för att säkerställa en bra blandning av kulturer och perspektiv som ska hantera gemensamma utmaningar.

"Vi valde avsiktligt partner från olika regioner som sträckte sig från söder till öst och väst. Om man tar in partner från olika regioner och sammanhang, då tar man också in olika kulturer och olika sätt att se på samma fråga. Som det grundläggande värdet i kärnan av vår urvalprocess låg inkludering. Ju mer diversifierad population man arbetar med, desto bättre blir resultaten. Det såg vi i våra egna projekt inom samarbetspartnerskap”, berättar Emmanuel.

En annan koordinator för båda projekten var Anette Bengs, forskare inom forskningsprojekt vid Experience Lab vid fakulteten för utbildnings- och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Hon understryker också vikten av en mångsidig sammansättning av projektpartner, särskilt med avseende på institutionstyper, för att uppnå övergripande projektresultat: “Jag tyckte att samarbeten med icke-statliga organisationer utomlands var mycket värdefulla. Eftersom våra projektpartner, särskilt i projektet IncludeMe, hade nära kontakter med experterna inom området samt med våra målgrupper, utgjorde de en fantastisk resurs när projekten skulle utvecklas och implementeras”, berättar Anette.

Toolkit, kurser och guide som resultat

Resultatet av InclusiveHE-projektet blev Higher Education Toolkit som utvecklades för att hjälpa administratörer och beslutsfattare att skapa inklusiva policyer inom högre utbildningssektorn. I projektet togs också värdefulla resurser för lärande fram, som Inclusive Higher Education Training Course och Massive Open Online Course (MOOC). Båda de innehåller praktiska strategier och kurser för att förbättra inkluderingen på högskolor.

Som svar på det trängande behovet av större social integration mitt i de ökande politiska, religiösa och ekonomiska spänningarna som ger både flyktingkriser och multietniska samhällen, använde IncludeME-projektet mediation som ett verktyg för att göra det möjligt för studenter, aktivister och migranter att agera som peer-to-peer-medlare i och utanför sina communities. Ett anmärkningsvärt resultat från projektet är IncludeMe Good Practice Guide, som beskriver effektiva evidensbaserade medlingsmetoder, framtagen för att utbilda och stärka lärare, samhällsarbetare, volontärer och flyktingar. Guiden finns på svenska, engelska och turkiska.

Enligt projektkoordinatorerna gör samarbetspartnerskapen inom programmet Erasmus+ det möjligt för högskolor att både bredda sina nätverk genom meningsfulla partnerskap med olika organisationer och att ha en direkt inverkan på samhället med konkreta och praktiska resultat: “Dessa projekt hade en omedelbar inverkan på målgrupperna eftersom vi fick i uppdrag att skapa konkreta resultat som var omedelbart tillämpliga och användbara. Till skillnad från traditionell forskning som utförs på högskolor, där fokus ligger på att publicera artiklar som kan gå obemärkt förbi, innebär Erasmusprojekten att man vidtar omedelbara åtgärder och producerar resultat som leder till meningsfull förändring”, berättar Emmanuel.

Författare: Sion Yang