Meddelanden

Nästan 62 000 elever går ut grundskolan detta läsår 

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning
Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning slutför nästan 62 000 grundskoleelever sina studier denna vår. Ungefär 25 100 studenter utexamineras. Antalet utexaminerad inom yrkesutbildningen under vårterminen står klart i juli. 
En person ligger på gräset och läser en bok.

Uppskattningsvis slutför nästan 62 000 elever den grundläggande utbildningens lärokurs våren 2023. Detta är några hundra fler elever än förra våren. Den åldersklass som går i årskurs nio är något större än samma åldersklass förra året.  

Cirka åtta procent av eleverna som går ut grundskolan har ett främmande språk som modersmål. Andelen elever med ett främmande språk som modersmål har ökat något jämfört med förra året.  

Dessutom slutför årligen cirka 1 200 personer den grundläggande utbildningens lärokurs inom den grundläggande utbildningen för vuxna, till exempel vid ett vuxengymnasium eller en folkhögskola. Deras antal har legat på samma nivå under de senaste åren.   

Ungefär 25 100 personer avlägger studentexamen 

Våren 2023 utexamineras cirka 25 100 studenter, vilket är ungefär 400 fler än vid samma tidpunkt förra året. Antalet utexaminerade under våren kommer att öka ytterligare när granskningen av bedömningen av studentexamensproven blir klar och antalet studerande som slutfört gymnasiets lärokurs preciseras. I antalet ingår de studerande som slutfört gymnasiets lärokurs före den 16 maj.  

Av de nya studenterna är 42 procent pojkar och 58 procent flickor. Fördelningen mellan könen har sett likadan ut sedan länge.   

Den tid det tar för studerande att slutföra gymnasieutbildningen har blivit något längre. Enligt de senaste uppgifterna slutförde år 2021 totalt 78 procent gymnasiets lärokurs och avlade studentexamen inom tre och ett halvt år. År 2019 var motsvarande andel inom gymnasieutbildningen 80 procent.  

– Den förlängda studietiden beror troligtvis på coronapandemin och dess inverkan på de studerandes lärande och välbefinnande. Även förnyelserna av studentexamen och högskolornas antagning av studerande kan ha bidragit, säger Pirjo Karhu, specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen. 

Antalet utexaminerade inom yrkesutbildningen står klart i juli

Först i början av juli finns det exakta antalet utexaminerade från yrkesutbildning vårterminen 2023 tillgängligt. Vårterminen år 2022 utexaminerades ungefär 44 200 studerande från yrkesutbildningen. 

Utgående från månatlig statistik kommer antalet utexaminerade vårterminen 2023 att vara ungefär lika många som förra året. I januari–april 2023 utexaminerades en procent fler studerande inom yrkesutbildningen jämfört med samma tid förra året.  

Inom yrkesutbildningen har den genomsnittliga tiden för genomförande av studierna för yrkesexamen och specialyrkesexamen förkortats under de senaste åren. När det gäller grundexamina skedde en utveckling i motsatt riktning år 2018: Av de som påbörjade sina studier det året avlade 32 procent examen inom två och ett halvt år. Av de studerande som påbörjade sina studier ett år tidigare, år 2017, avlade 39 procent examen på samma tid.  

– Coronaåret 2020 hade en negativ inverkan på avläggandet av grundexamina och resulterade i längre tid för utexaminering, konstaterar Siru Korkala, specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsen. 

Det finns inte ännu statistik för studerande som påbörjat sina studier 2019 eller senare. 

Inom yrkesutbildningen utexamineras studerande under hela året. En betydande del av dem utexamineras i maj–juni – år 2022 totalt 25 900 studerande. Under hösten i augusti–december slutför 20 000 studerande sina yrkesstudier – år 2022 var antalet totalt 23 100, det vill säga nästan lika många som i maj–juni. Allt fler avlägger examensdelar i stället för hela examen.  

Uppgifterna i meddelandet utgår från statistiken i statistiktjänsten Vipunen och statistik som producerats av Studentexamensnämnden.

Mer information: 

Grundskolan: specialsakkunnig Irma Garam, 029 533 8549, irma.garam [at] oph.fi 
Gymnasieutbildningen: specialsakkunnig Pirjo Karhu, 029 533 1317, pirjo.karhu [at] oph.fi 
Yrkesutbildningen: specialsakkunnig Siru Korkala, 029 533 8610, siru.korkala [at] oph.fi