Nyheter

Nytt innehåll i utbildningen för planeringsassistenter – grunderna för grundexamen i teknisk planering träder i kraft 1.8.2024

Utbildning och examina Yrkesutbildning Examensgrunder
I revideringen av de nya examensgrunderna utgick man från behovet av kunnande i arbetslivet. Därtill infördes bedömningskriterierna som är gemensamma för alla grundexamina. Examensbenämningen för grundexamen i teknisk planering är planeringsassistent. Planeringsassistenter arbetar med assisterande uppgifter i olika planeringsprojekt i företag, kommuner eller inom statlig förvaltning. De arbetar med planering inom byggnadsteknik, industrin eller samhällsteknik.
Händerna på tangentbordet. Ett rutnät ritas ovanpå bilden, där jag låser bilder.

Det centrala innehållet i revideringen

Uppbyggnaden av examen gör det möjligt att mer än tidigare välja valbara examensdelar när de valbara examensdelarna inte längre är kopplade till områdena. Examensdelarna fungerar som fristående helheter för kunnandet. I innehållet i examensdelarna har man genomgående stärkt färdigheterna för att tryggt kunna arbeta i den digitala verksamhetsmiljön när säkerhetsmiljön förändras. 

I de nya examensgrunderna delades den tidigare obligatoriska examensdelen i två delar, Arbete i ett planeringsprojekt med omfattningen 15 kompetenspoäng och Arbete inom teknisk planering med omfattningen 25 kompetenspoäng. De nya examensdelarna är fristående arbetshelheter, vilket gör att det i fortsättningen är naturligare att genomföra yrkesproven. 

Vid revideringen av de valbara examensdelarna har man stärkt möjligheten att använda XR-teknik samt utökat kunnandet om att skapa material för visualisering och marknadsföring. Användningen av mätdata har man stärkt med den nya examensdelen om 3D-skanning och användning av mätdata

Nya valbara examensdelar är Skapande av 3D-modell och Teknisk 3D-utskrift, båda med en omfattning på 15 kompetenspoäng, som ersätter den tidigare examensdelen Skapande och utskrift av 3D-modell. I den ena examensdelen är fokus på att skapa 3D-modeller och i den andra på att välja material för utskrift, förbereda 3D-modellen för utskrift samt efterarbete av 3D-utskrifter och upprätthållande av utskriftsmiljön. I examensdelen Produkt-, informations- och infrastrukturmodellering, med en omfattning på 15 kompetenspoäng, kan den studerande fördjupa sitt kunnande om produkt-, informations- eller infrastrukturmodellering. 

Den nya valbara examensdelen Arbete inom automationsplanering, med en omfattning på 15 kompetenspoäng, skapades utgående från arbetslivets önskemål. Den studerande kan i examendelen utveckla sitt kunnande om att skapa informationsmodeller för automationsplanering. Examensdelen Arbete inom tunnplåtskonstruktion ger på motsvarande sätt möjlighet för den studerande att lära sig skapa planeringsdokument, produktmodeller samt 2D- och utbredningsprojektioner inom industrin för tunnplåtar. Examensdelen Arbete inom industriplanering ändrades till Arbete inom industri- och anläggningsplanering.

Planeringsassistent – kunnande och placering i arbetslivet 

En planeringsassistent (år 2022 avlade 198 personer examen, källa vipunen.fi)

  • sammanställer och förmedlar information för att genomföra planeringsprojekt inom olika områden
  • använder och skapar produkt-, informations- och infrastrukturmodeller samt planeringsdokument
  • kan arbeta med arbetsuppgifter inom 3D-modellering och utskrift, projekt för 3D-skanning och mätdata, skapa visualiseringar och XR-material
  • arbetar i olika projekt på ett kundorienterat, kvalitetsmedvetet, ansvarsfullt och resurseffektivt sätt, även i globala verksamhetsmiljöer i olika team.

Grundexamen i teknisk planering ordnas av 17 utbildningsanordnare på olika håll Finland. I medeltal studerade 651 studerande inom examen per dag år 2022. Det är viktigt att utbildningsanordnaren ser till att lärarna uppdaterar och utvecklar sitt kunnande.

Kuva: Vuonna 2022 teknisen suunnittelun perustutkintoon johtavaa koulutusta järjesti 17 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, lähde Vipunen.fi
Bild: År 2022 ordnade 17 utbildningsanordnare grundexamen i teknisk planering, källa vipunen.fi

Engagemang och ställningstagande i revideringen av examensgrunderna

Utbildningsstyrelsen samarbetade med Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä i arbetet med att revidera examensgrunderna. Utkastet till examensgrunder för grundexamen i teknisk planering gjordes tillsammans med representanter för arbetslivet, utbildningsanordnare och andra sakkunniga intressentgrupper. Arbetet gjordes under åren 2022–2023. I utlåtandena om utkastet till examensgrunderna konstaterade man att utkastet svarade mot arbetslivets behov även om arbetsuppgifterna utgör en utmanande helhet. Ett varmt tack till alla som deltog i arbetet med att revidera examensgrunderna!

 

Tilläggsuppgifter

Utbildningsstyrelsen, undervisningsråd Minna Taivassalo (minna.taivassalo [at] oph.fi)

Salon seudun ammattiopisto, lektorerna i teknisk planering Tiina Lakanen (tiina.lakanen [at] sskky.fi) och Harri Hassinen (harrri.hassinen [at] sskky.fi)