Det här tillgänglighetsdirektivet gäller Utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi och är utarbetat 20.9.2019. Tillgänglighetsaspekten har tagits i beaktande från första början i utvecklingen av plattformen och den tekniska leverantören har testat hur tillgängligheten uppfylls i praktiken.

Utbildningsstyrelsen strävar efter att försäkra tillgängligheten på oph.fi och därtill hörande webbplatser i enlighet med den nationella lagstiftningen som utfärdats för att verkställa Europaparlamentets och Europarådets direktiv (EU) 2016/2012. Aspekterna som berör tillgänglighet har beaktats redan i inledningsskedet i den tekniska utvecklingen av vår webbplats och i samband med upphandlingen hösten 2017. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid tillgängligheten under hela processens gång och åtgärder för att förbättra tillgängligheten har vidtagits. Textinnehåll som flyttats över från den tidigare plattformen har redigerats och omarbetats för att texten ska vara mer begriplig och tillgänglig för mottagaren. Vi förbinder oss till att det innehåll vi producerar i framtiden ska följa tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA. Det här berör såväl textinnehåll som videor, bilder och ljudmaterial.