Småbarnspedagogiken är en del av ett kulturellt föränderligt och pluralistiskt samhälle. Inom småbarnspedagogiken ses kulturell mångfald som en resurs. I samband med att invandringen blir allt vanligare strävar man även inom småbarnspedagogiken efter att ännu bättre ta i beaktande barn med invandrabakgrund.

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska alla barn erbjudas likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik och småbarnspedagogiken ska ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund. Barnen ska vägledas att visa respekt för andra människor och de ska uppmuntras att lära sig känna andra människor, språk och kulturer. Det här förutsätter att personalen har kunskaper om andra kulturer och olika åskådningar samt färdigheter att se och förstå saker ur olika syninklar och sätta sig in i en annan individs position. Man diskuterar olika tanke- och handlingsmönster på ett konstruktivt sätt och skapar tillsammans nya sedvanor. 

I en språkmedveten småbarnspedagogik är man medveten om att språken är närvarande – hela tiden och överallt. Personalen förstår språkets centrala betydelse för barnens utveckling och lärande, för kommunikation och samarbete samt för identitetsskapande och delaktighet i samhället. Att synliggöra flerspråkigheten stödjer barnens utveckling i en kulturellt mångskiftande värld. Personalen ska uppmuntra barnen att använda språk på ett mångsidigt sätt och de ska ges tid och möjligheter att uttrycka sig i språkligt varierande situationer. Centrala delar av barnets språkutveckling i småbarnspedagogiken är språklig medvetenhet, verbalt arbetsminne och ordförråd, språklig uttrycksförmåga, muntlig språkfärdighet, språkförståelse och kommunikationsfärdigheter.

I den småbarnspedagogiska verksamheten ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för att utveckla sina språkkunskaper, sina språkliga och kulturella identiteter och sin självkänsla. Utvecklingen av barnens kunskaper i svenska eller finska ska främjas målinriktat och utgående från barnens behov och förutsättningar med hjälp av bland annat mångsidiga kommunikationssituationer och lärmiljöer. Ett konkret språk som används i vardagen är utgångspunkten för att tillägna sig svenska eller finska. På det sättet lär sig barnet att göra iakttagelser och uttrycka sina tankar, känslor och åsikter. Småbarnspedagogiken stödjer barnets integrering i det finländska samhället samtidigt som barnet blir bekanta med den finländska kulturen. Vårdnadshavarna ska få höra om den finländska småbarnspedagogikens mål, innehåll och metoder. Personalen ska tillsammans med vårdnadshavarna diskutera familjens språkmiljö, språkval, flerspråkiga och kulturella identiteter samt utvecklingen och betydelsen av barnets modersmål, som kan vara ett eller flera.