Den finländska grundläggande utbildningen är allmänbildande utbildning och handlar både om fostran och utbildning. Målet är att stödja elevernas tillväxt som människor och samhällsmedlemmar och att lära ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den grundläggande utbildningen ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier.

Barn som är varaktigt bosatta i Finland är enligt lag läropliktiga. Det innebär plikten att inhämta den grundläggande utbildningens lärokurs, vilken fastställs i lagen om grundläggande utbildning och i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen. Läroplikten börjar i allmänhet det år barnet fyller sju år

Läropliktiga barn och unga får vanligen grundläggande utbildning i en grundskola. Grundläggande utbildning för vuxna ordnas bl.a. av vuxengymnasier och folkhögskolor.

Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd för 7–16-åringar. Under de första sex åren har eleverna som regel en klasslärare som undervisar i alla eller i de flesta ämnena. I de tre högsta årskurserna är det huvudsakligen ämneslärare som undervisar i de läroämnen deras behörighet gäller.