Den finländska grundläggande utbildningen är allmänbildande utbildning och handlar både om fostran och utbildning. Målet är att stödja elevernas tillväxt som människor och samhällsmedlemmar och att lära ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den grundläggande utbildningen ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier.

Barn och unga som är varaktigt bosatta i Finland är enligt lag läropliktiga. Läroplikten har som mål att för alla trygga de grundläggande kunskaper och den bildning som behövs i livet och i samhället samt att främja lika möjligheter att utveckla sig själv enligt förmåga och behov.

Därtill har läroplikten som mål att höja utbildnings- och kompetensnivån, minska skillnaderna i lärande och öka likabehandlingen, jämlikheten och barns och ungas välfärd i utbildningen. Läroplikten börjar i allmänhet det år barnet fyller sju år.

Läropliktiga barn och unga får vanligen grundläggande utbildning i en grundskola. För läropliktiga som fyllt 17 år ordnas grundläggande utbildning som grundläggande utbildning för vuxna. Grundläggande utbildning för vuxna ordnas bland annat av vuxengymnasier och folkhögskolor. 

Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd för 7–16-åringar. Under de första sex åren har eleverna som regel en klasslärare som undervisar i alla eller i de flesta ämnen. I de tre högsta årskurserna är det huvudsakligen ämneslärare som undervisar i de olika läroämnena.