Matematiklyftet är lika mycket en satsning som ett projekt.

Projektet fick ett naturligt avstamp i den nationella matematiksatsningen på lärarfortbildning för lärare som undervisar i matematik på alla stadier, dvs. från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Den nationella matematiksatsningen stöds konkret med ett statsunderstöd på 5 miljoner euro som delades upp på matematikundervisning och ledarskap och som utlystes i slutet av år 2017.

I tyngdpunkterna för matematiksatsningen lades minst lika stort fokus på de affektiva aspekterna inom matematiklärandet som de ämnesmässiga, vilket är i samklang med vår svenskspråkiga satsning på matematiken. Åbo Akademi ansvarar för den svenska delen av den nationella fortbildningsinsatsen och professor Kirsti Hemmi fungerar som ansvarsperson, kirsti.hemmi [at] abo.fi 

Lyft från den svenskspråkiga matematiksatsningen:

Seminariet Matematiklyft på Utbildningsstyrelsen i maj 2018. Seminariet var ett unikt försök eftersom både klasslärare och ämneslärare från de olika stadierna samlades till samma plats. Det är en av de viktigaste signalerna inom satsningen eftersom vi behöver mera stadieöverskridande samarbete och nätverkande på det svenska utbildningsområdet.

Utbildningsstyrelsens anslag för spetsprojekt inom innovationer och försöksverksamhet har bland annat gett upphov till projektet Mervärde för matematik och modersmål, som ägs av Borgå stad. UBS har ett tätt samarbete med Borgås arbetsgrupp i matematik och använder projektets resultat på till exempel seminarier.

Våren 2018 kopplade vi Helsingfors universitet till projektet i form av ett forskningsprojekt ”Lyssna på mig – att förstärka elevernas självförtroende, intresse, kunskaper och färdigheter i matematik”. I projektet utgår man från eleven. I forskningen synliggörs lärprocessen då elevernas frågeställningar på ett speciellt aktivt sätt används som resurs i lärandeprogressionen. Projektet genomförs som interventionsforskning på fyra olika skolor i Borgå tillsammans med de deltagande elevgrupperna och deras lärare. Forskningsprojektets ansvarsperson är forskare/lektor Laura Tuohilampi vid Helsingfors universitet, laura.tuohilampi [at] helsinki.fi 

Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga avdelning bedömde att vi behöver en satsning på lärandeanalytik (learning analytics) på svenska. Åbo Universitet har nått lyckade resultat med sitt digitala system för matematiklärande, ViLLE. Systemet använder sig av lärandeanalytik och genom ett statsunderstött lärmiljöprojekt översätts en stor del av materialet, vilket ger möjlighet att använda lärandeanalytik på svenska. Projektägare är Pargas stad och kontaktperson är Annika Gustafsson, annika.gustafsson [at] pargas.fi 

Övriga nya initiativ som berör matematikundervisningen och som ligger i linje med målen för Toppkompetens 2.0 kan gärna diskuteras med projektansvarige, kristian.smedlund [at] oph.fi, tel. 029-5331286.

Projekttid: 2018–2019