Utvecklingsprojektet inom hållbarhetsfostran stöder förändringen av verksamhetskulturen inom utbildningssektorn i riktning mot en mer ekologisk hållbar framtid. Projektet bjuder in hela gemenskapen inom småbarnspedagogiken och utbildningen till att delta i arbetet.
Tyttö halaa puuta

Vid Utbildningsstyrelsen har som en del av utvecklingsprogrammet Utbildning för alla inletts ett utvecklingsprojekt inom hållbarhetsfostran (2021–2023) som har som mål att mer enhetligt och koncentrerat än tidigare stödja utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik i deras arbete för hållbarhetsfostran. Projektet inom hållbarhetsfostran utgår från grunderna för planen för småbarnspedagogik, läroplansgrunderna och examensgrunderna. Hållbarhetsfostran är ett delområde inom fostran som stöder en livslång lärprocess där individernas eller gemenskapernas värderingar, kunskaper och färdigheter samt verksamhetssätt förändras enligt principen om hållbar utveckling. 

Med hållbar utveckling i pedagogiken strävar man efter en förändring på samhällsnivå genom att stärka det aktiva engagemanget för att bygga upp en hållbar framtid. Enligt FN är det främsta målet för hållbarhetsfostran att förändra samhället i en hållbar riktning. Hållbarhetsfostran förutsätter koordinering på nationell nivå.

Utvecklingsprojektet tar särskilt fokus på att stärka den ekologiska hållbarheten inom pedagogiken och utbildningen. Det här innebär att de planetära gränserna ska komma i första hand i all verksamhet, samtidigt som man tar hänsyn till kopplingarna till ekonomisk och social hållbarhet. Centralt är också det transformativa lärandet, som strävar efter att på en grundläggande nivå förnya våra uppfattningar om vad det innebär att vara människa och hur vi förhåller oss till den omgivande verkligheten. 

Under utvecklingsprojektet inom hållbarhetsfostran stöds också en förändring i verksamhetskulturen vid grundskolorna och läroanstalterna på andra stadiet i riktning mot en mer ekologiskt hållbar livsstil. Därtill vill man också stärka kunnande om att stävja klimatförändringen. För projektet har reserverats fyra miljoner euro i statsunderstöd för den grundläggande utbildningen och en miljon euro för andra stadiet.

Inom utvecklingsprojektet drivs också forskningssamarbete med projektet ECF4CLIM - Competences for sustainability som forskar kring ekosocial verksamhet och hållbarhet. Inom ramen för samarbetet ordnas flera forskningsverkstäder, där man hör olika aktörers synpunkter på hur hållbarhetsfostran kunde utvecklas.