Vanliga frågor

Nyckelord: Lagstiftning Läroplan Grundläggande utbildning Allmänbildande utbildning

Enligt grundlagen ska den grundläggande utbildningen vara avgiftsfri. En lägerskola som skolan ordnar är en del av den avgiftsfria undervisningen. Det är dock inte förbjudet att samla in medel för lägerskolor, ifall det är frivilligt att ge pengar och det inte blir en förutsättning för deltagande i lägerskolan. Eleverna får inte stämplas för att de inte deltar i penninginsamlingen och det får inte hindra dem från att delta i lägerskolan.

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i tre avgöranden givna i oktober 2019 (EAOK/1120/2018, EOAK/5984/2018 och EOAK/2882/2018) konstaterat att inga avgifter får tas ut för undervisning som ingår i den grundläggande utbildningens läsårsplan. Som undervisning räknas även alla utflykter, besök och motsvarande verksamhet utanför skolan som genomförts under skolans arbetstid och som antecknats i läsårsplanen. Det är inte lagenligt att ta ut avgifter även om eleverna skulle erbjudas ett avgiftsfritt alternativ till verksamheten, till exempel i samband med en motionsdag. Vårdnadshavarna kan samla in medel och understöda skolans verksamhet, men varje elev ska ha möjlighet att delta i undervisningen och den övriga verksamheten enligt läsårsplanen, oberoende av om eleven eller hens vårdnadshavare har möjlighet att delta i insamlingen.

Biträdande justitieombudsmannen har i sitt avgörande (3535/4/14) utgivet i mars 2015 konstaterat att den praxis som skolorna haft, att de krävt att föräldrarna undertecknar ett så kallat lägerskolavtal och förbinder sig att betala för sitt barn om barnet på grund av brott mot reglerna skickas hem från lägerskolan, strider mot lagens bestämmelse om den grundläggande utbildningens avgiftsfrihet. Enligt lagen om grundläggande utbildning kan disciplinära åtgärder vidtas mot en elev som beter sig olämpligt eller annars stör ordningen.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/avgifter-som-tas-ut-lagerskola-i-undervisning-enligt-lagen-om-grundlaggande