Vanliga frågor

Nyckelord: Elev- och studerandevård Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar tillsammans med Utbildningsstyrelsen för styrningen och utvecklingen av elev- och studerandevårdstjänsterna inom sitt respektive förvaltningsområde. I Utbildningsstyrelsens uppdrag ingår även att ge anvisningar och handledning inom sitt eget verksamhetsområde.

Utbildningsstyrelsen saknar dock befogenhet att övervaka om en utbildningsanordnare följer lagen. Utbildningsstyrelsen kan således på ett allmänt plan ge anvisningar till exempel om kraven som ställs på behandlingen av uppgifterna, men kan inte slå fast om utbildningsanordnarens informationssystem eller informationssystemets användargränssnitt (såsom Wilma) uppfyller kraven i fråga. Regionförvaltningsverken och Valvira ansvarar för tillsynen av social- och hälsovårdstjänster.