Vanliga frågor

Nyckelord: Personalutbildning Ledning och förvaltning Lagstiftning Undervisning och handledning Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Allmänbildande utbildning

Ovillkorliga behörighetsvillkor för rektor är

  • högre högskoleexamen
  • behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga
  • tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter
  • utmärkt förmåga att använda läroanstaltens undervisningsspråk i tal och skrift
  • Examen i undervisningsförvaltning enligt av Utbildningsstyrelsen godkända grunder, slutförda studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller på annat sätt inhämtad kännedom om undervisningsförvaltning.
  • Dessutom iakttas vid jämförelsen av formellt behöriga sökande innehållet i 125 § i grundlagen, dvs. vid jämförelsen beaktas skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Med utbildningsformer avses förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. En ämneslärare kan i fråga om behörighetsvillkoren utnämnas till rektor för årskurs 1–6 eller en klasslärare till rektor för årskurs 7–9, eftersom den grundläggande utbildningen behandlas som en helhet. I skolor med flera utbildningsformer räcker det med att rektorn är behörig i en av dessa utbildningsformer. En klasslärare kan till exempel utnämnas till rektor även för en skola som omfattar årskurs 7–9 och gymnasium.

Varje administrativ skola behöver inte ha en egen rektor, utan en person kan vara rektor för flera skolor. Att en person utnämns till rektor för flera skolor förutsätter att rektorn faktiskt kan svara för ledningen av samtliga skolor. Om rektorn ansvarar för verksamheten vid en eller flera läroanstalter där man ordnar utbildning som hör till olika utbildningsformer, är det i fråga om lärarbehörigheten tillräckligt att rektorn har behörighet som lärare i någon av utbildningsformerna.

Rektorn ska ha en utsedd ersättare, men det behöver inte finnas en ersättare som är närvarande i alla de skolor som rektorn leder. En ersättare för en rektor är en möjlig lösning. Om flera skolor har en gemensam rektor kan det vara ändamålsenligt att utbildningsanordnaren utser en egen biträdande rektor för varje skola.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/rektors-behorighet-0