Vanliga frågor

Nyckelord: Elev- och studerandevård Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete

Utbildningsanordnaren får lämna ut elevens/den studerandes namn och födelsedatum samt uppgifter om elevens/den studerandes klass eller grupp till kuratorn i syfte att identifiera eleven/den studerande och kontrollera om eleven/den studerande har rätt till kuratorstjänster. Till kuratorn får även vårdnadshavarens namn och kontaktuppgifter samt uppgifter om vårdnadshavarens rätt att få information lämnas ut, om kuratorn behöver kontakta vårdnadshavaren. Om kuratorn har behov av att få andra uppgifter om eleven/den studerande för att bedöma behovet av tjänsten och hur brådskande behovet är, fastställer hen från fall till fall vilka uppgifter som är nödvändiga. Utlämnandet av dessa uppgifter har sin grund direkt i lagen och samtycke begärs inte för att lämna ut uppgifterna.

Om kuratorn behöver andra uppgifter för att genomföra kuratorstjänsterna, fastställer hen från fall till fall vilka uppgifter som är nödvändiga. Utlämnande av nödvändiga uppgifter har sin grund direkt i lagen (lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 20 §) och samtycke begärs inte för att lämna ut uppgifterna. Utlämnande av andra än nödvändiga uppgifter kräver samtycke som begärs av eleven/den studerande eller vårdnadshavaren, beroende på elevens/den studerandes förmåga att fatta självständiga beslut.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att uppgifterna lämnas ut på ett lagenligt sätt. Du kan läsa mer om utlämnande av uppgifter till kuratorstjänster i Utbildningsstyrelsens stödmaterial (se länken nedan).