Distansundervisning är inte hemundervisning

Blogg
Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Undervisningen i grundskolorna, gymnasierna och inom yrkesutbildningen ordnas på avvikande sätt under det rådande undantagstillståndet. Största delen av barnen och de unga studerar hemma och den nya vardagsrytmen söker sin form.

Olli-Pekka Heinonen

En bild av Olli-Pekka Heinonen utanför Utbildningsstyrelsen

Det är uppenbart att barn och unga som studerar hemma behöver föräldrarnas stöd för skolgången och för att i övrigt anpassa sig till den exceptionella situationen, men det är ändå inte föräldrarnas uppgift att agera lärare. Det är fortfarande skolorna och lärarna som har ansvar för undervisningen och stödet för lärandet, även om undervisningen nu ordnas på ett annat sätt och med andra redskap än normalt. Lärarna bär sitt pedagogiska ansvar och handlar i enlighet med sin yrkesetik även när omständigheterna förändras.

I skolorna och läroanstalterna håller man på och utvecklar modeller för hur undervisningen ska genomföras i denna nya situation. För en del har det gått snabbare att ta i bruk olika redskap och rutiner för distansundervisningen och man har använt dem förut. För andra tar övergången till nya verksamhetssätt lite mera tid. De yrkesverksamma inom utbildningsväsendet i Finland har gjort ett utomordentligt fint och betydelsefullt arbete i en mycket utmanande situation.

På Utbildningsstyrelsen utarbetar vi kontinuerligt gemensamma anvisningar och material som stöd för skolornas och läroanstalternas verksamhet. Det finns både möjlighet och orsak att utveckla anpassade och egna lösningar för att genomföra distansundervisningen pedagogiskt så att den svarar mot den egna skolans och elevernas behov. Våra stödmaterial uppdateras regelbundet på vår webbplats.

Samtidigt förbereder vi oss också för det som är på kommande. Vi försöker redan nu förutse hurdana stödåtgärder såväl lärarna som eleverna kan komma att behöva om situationen pågår en längre tid samt i det skede då man återgår till den normala vardagen. Vi följer också med vilka lösningar som för närvarande tillämpas på andra håll i världen. Som myndighet ser vi för vår del till att varje barn och ungdom trots undantagstillståndet får de kunskaper och färdigheter som är viktiga och som hen behöver i livet.

Även under undantagsförhållanden är skolan och studierna viktiga för barnen och de unga, eftersom de bidrar till att upprätthålla en trygg vardag. Det handlar alltså om mer än bara att lära sig eller undervisa. Vi önskar alla föräldrar, alla som arbetar inom utbildningsväsendet samt alla utbildningsanordnare styrka att möta den nya vardagen. Var snäll mot dig själv. Tillsammans klarar vi även denna situation.


Skribent

Olli-Pekka Heinonen
Olli-Pekka Heinonen
Generaldirektör