Erfarenheter av internationalisering ger de unga färdigheter för framtiden – karriärhandledning stöder i olika val

Blogg
Internationalisering Undervisning och handledning Euroguidance
Ibland kan till och med kortare internationella erfarenheter bidra till att hitta en ny riktning i livet. Då den ungas mod och självkänsla stärks, kan hen ha lättare att söka till studier och därefter till arbetslivet. Karriärhandledaren har som bäst en betydande roll då en ung människa står inför olika val, och att vägleda personen mot internationella upplevelser kan vara avgörande i den ungas liv.

Anne Valkeapää och Satu Ryynänen

Kansainvälisten kokemusten pariin ohjaamisella voi olla käänteentekeviä vaikutuksia nuoren elämään.
Ibland kan till och med kortare internationella erfarenheter bidra till att hitta en ny riktning i livet.

I Finland har coronaviruspandemin försvårat i synnerhet de ungas möjligheter att få jobb. Det kan till exempel vara utmanande för en ung person att få sommarjobb eller hitta ett första arbete. Karriärhandledningstjänsterna har därmed fått en allt större betydelse. Karriärhandledarna behöver kunna stödja den unga också när det gäller att skaffa internationella färdigheter och att identifiera det egna kunnandet. Kunnande som den unga får genom internationella erfarenheter kan underlätta möjligheterna att hitta arbete. 

Studie- och karriärhandledningstjänsterna ger den unga tillförlitlig information som hen kan använda för att planera sin framtid. Den handledning i internationella frågor som man får via dessa tjänster erbjuder råd och vägledning gällande praktiska frågor, såsom hur man söker en studieplats utomlands, men även stöd för att identifiera och utveckla den egna internationella kompetensen. 

Då världen förändras finns det också behov av handledning i internationell verksamhet, eftersom den internationella kompetensen är allt viktigare i arbetslivet. Såsom det beskrivs i statsrådets utbildningspolitiska redogörelse (2021): ”Finland är beroende av internationalism i alla dess former och utbildningssystemet måste kunna utbilda sakkunniga som har förmåga och intresse för internationell växelverkan världen över.” 

I synnerhet de ungdomar och unga vuxna som söker sin väg i livet och på arbetsmarknaden kan ha nytta av internationella erfarenheter. Därför borde möjligheterna till internationalisering också erbjudas sådana unga som normalt inte själva söker sig till dem. Man kan skaffa sig internationell kompetens till exempel genom arbetspraktik eller volontärarbete, såväl i Finland som utomlands. 

Då en ung person fungerar i en internationell miljö tillsammans med andra människor, utvecklas arbetslivsfärdigheterna som är viktiga för framtiden, bland annat en förmåga att förstå globala sammanhang, global läskunnighet, samarbetsfärdigheter, problemlösnings- och empatiförmåga, förmåga att klara av osäkerhet och förmåga till solidaritet. Också framtidsforskare har ansett att de här färdigheterna är trumfkort i arbetslivet i framtiden. 

Arbetets karaktär och efterfrågan på arbetskraft kommer att förändras. De unga behöver mångsidigt få information om och handledning i hur man söker arbete och identifierar sina egna styrkor. Med hjälp av handlednings- och stödtjänster kan de unga eftersträva ett betydelsefullt liv och stärka sitt helhetsmässiga välbefinnande. 

Skribenterna arbetar vid Finlands Euroguidance-center. Euroguidance främjar internationaliseringen inom handledningssektorn både på nationell nivå och i Europa. Finlands Euroguidance-center ligger i Utbildningsstyrelsen.
 


Skribenter

Anne Valkeapää
Anne Valkeapää
Ledande sakkunnig, Utbildningsstyrelsen
Satu Ryynänen
Satu Ryynänen
Sakkunnig, Utbildningsstyrelsen