Fenomenbaserad prognostisering

Blogg
Hur hör en bokföringsrobot, Nordostkabeln och antalet medaljer i olympiska sommarspelen ihop? Egentligen inte alls – förutom i fråga om prognostisering. Genom dessa företeelser kan vi nämligen uppfatta den värld som vi kanske håller på att gå över till.

Kari Nyyssölä

Den andra eDelfoi-paneldiskussionen vid Prognostiseringsforumet för kunnande ordnades i januari 2018. Där skapade experter inom arbetsliv och utbildning branschspecifika framtidsbilder. Bakgrunden till detta var den första paneldiskussionen som ordnades i juni i fjol och där man kom med framtidsvisioner på ett mer övergripande sätt.

De som målade upp framtiden snålade inte med färger heller på den andra eDelfoi. Allt som allt svarade 381 experter i paneldiskussionen och de tog ställning till cirka 270 olika förändringsfenomen. Det kom närmare 3 000 kommentarer.

Om drivers, dvs. företeelser som driver ändringen framåt eller bakåt trodde paneldeltagarna särskilt på en ökning av användningen av bioenergi, uppkomsten av en global handelsplattform samt behärskande av den fjärde industriella revolutionen. Däremot trodde paneldeltagarna inte på att Finlands exportmöjligheter rasar i och med ökningen av protektionism.

Man ansåg att brist på ungdomars välbefinnande är ett problem även i framtiden. Däremot ansåg man inte det vara sannolikt att vårdinrättningar för äldre skulle försvinna.

Man trodde på en minskning av matsvinn. Likaså trodde man att digitala redskap ökar resesäkerheten. Man trodde inte på att Finland kommer att tredubbla antalet medaljer i olympiska sommarspelen i framtiden. I för sig ansågs detta inte vara av särdeles stor betydelse.

Paneldeltagarna tog också ställning till signaler, dvs. potentiellt mycket betydelsefulla framtidsfenomen. Man lyfte bland annat fram synpunkten att land som lämpar sig för jord- och skogsbruk kommer att bli föremål för internationella ekonomiska spekulationer. Enligt paneldeltagarna blir Finland i och med

Nordostkabeln en betydelsefull knutpunkt inom datakommunikation. De trodde även att digitala finskägda industriella plattformar kommer att vara den största konkurrenskraftsfördelen i framtiden.

Det finns en stark tillit på att Finland kommer att vara en föregångare inom genforskning i framtiden. Likaså tror man att människor kommer att följa sin egen hälsa med mätinstrument.

Paneldeltagarna trodde på ett genombrott för smarta förpackningar. De trodde även att i framtiden kommer hälften av alla plaster att vara biobaserade eller biologiskt nedbrytbara. Dessutom trodde man att slutanvändarna i framtiden kommer att köpa produkter direkt från tillverkaren och att antalet måltider som transporteras hem kommer att tiofaldigas.

Paneldeltagarna var inte rädda för robotar. I framtiden underlättas vårt liv av bokföringsrobotar. Medierobotar skapar och samlar innehåll till individuella mediekonton. I framtiden sköts även den största delen av fastighetsförvaltningstjänsterna med hjälp av smart teknik.

Robotarna kan emellertid inte ersätta allting. Om man ska tro på paneldeltagarna, definierar ett stort antal seniormedborgare, som är en betydelsefull kundkrets, riktningen för finländsk konst och kultur.

I fråga om trender, dvs. kvantitativa utvecklingsriktningar för företeelser, såg man en ökning till exempel i fråga om antalet elbilar, vindkraft, träbygge, antalet studerande som avlägger sin examen utomlands, andelen av hushållsarbete samt antalet anställda inom spelindustrin. Däremot antog man att köttkonsumtionen, omsättningen inom partihandeln och antalet grundskolor kommer att minska.

Dessa axplock ur det omfattande materialet från den andra eDelfoi-prognostiseringspanelen blir djupare och rikare vid kvalitativt betraktande. Utifrån dem bygger man upp scenarier som utgör en grund för prognostisering av kompetens- och utbildningsbehov. När man inom fenomenbaserat lärande överskrider läroämnesgränser, bryts även bransch- och utbildningsområdesstrukturer inom prognostiseringen. Man kommer således att fortsätta med att måla upp framtiden. Vyerna kommer att vara färggranna och resultaten intressanta.


Skribent

Kari Nyyssölä
Kari Nyyssölä
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen