Fysisk aktivitet främjar vår hälsa

Blogg
Välbefinnande Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning
Tillräcklig fysisk aktivitet och sömn, pauser i skolarbetet och hälsosam kost stödjer lärandet och orken även under exceptionella förhållanden.

Tommi Vasankari och Matti Pietilä

Poika hyppii trampoliinilla

En stor del av våra barn studerar just nu hemma. I hemmen har man fått vänja sig vid en ny vardag både vad gäller skolgång och arbete och en nära samvaro.

Då undantagsförhållanden råder är det viktigt att stödja sig på de vardagliga rutinerna och de vanor som har visat sig fungerande i normala förhållanden. Tydliga rutiner ger en struktur och tillför trygghet i vardagen. De hindrar också barnet från att uppleva att hen är bortglömd eller att ingen bryr sig om. Vi vuxna ska inte fjärma oss från barnen eller låta bli att vara närvarande, eftersom barnen i en sådan här extraordinär situation behöver ännu mer stöd och omtanke än normalt.

Fysisk aktivitet och motion medför ork i vardagen

Då den fysiska aktiviteten utförs på rätt sätt har den många möjligheter att främja hälsan och välbefinnandet hos barn och unga i skolåldern. Vi kan inte lagra nyttan och fördelarna som den fysiska aktiviteten har, och därför borde den vara en del av vardagen.

Det lönar sig ändå inte att i alltför hög grad bekymra sig för den fysiska aktivitetens andel under de pågående omständigheterna. Fysisk aktivitet hjälper ändå barnen och de unga att orka bättre, och aktiviteten kan vara en del av dagen i den mån det är möjligt och utgående från vilka resurser vårdnadshavarna har.

Fysisk aktivitet främjar hälsan och förutsättningarna för att lära sig, såsom koncentrationsförmågan och minnesförmågan. Tillräcklig fysisk aktivitet och i synnerhet en god uthållighetskondition förbättrar också motståndskraften och skyddar oss från infektioner. Under svåra tider är det särskilt viktigt att komma ihåg de positiva effekter den fysisk aktiviteten har på vår funktionsförmåga, psykiska hälsa och ork. 

Målet för gymnastikundervisningen i skolan i dag är att mångsidigt stärka elevens funktionsförmåga, vilket främjar elevernas tro på sig själva och hjälper dem att klara av olika aktiviteter som hör till det vardagliga livet. Skolgymnastiken skapar också en grund för att kunna njuta av fysisk aktivitet och motion. Den centrala utgångspunkten för fysisk fostran är att finländsk skolgymnastik som håller hög kvalitet stödjer och sporrar till ett gott liv för barnen och de unga.

Viktigast är att visa hänsyn och omtanke

De vuxna har stor och långvarig inverkan på barnen. De vuxna där hemma, lärarna, handledarna och tränarna är väldigt viktiga personer i barnens och de ungas liv. Barnet tillägnar sig våra värderingar och principer. Barnet respekterar oss och kommer ihåg oss hela livet – eller glömmer oss och sörjer allt det vi inte har delat med oss av.

Hur barnen minns oss vuxna och våra handlingar är i hög grad beroende av om vi verkligen är närvarande för dem. Kan vi finna tid för en timmes fysisk aktivitet varje dag i enlighet med rekommendationerna – till exempel i form av en gemensam aktivitet och samvaro? Det viktigaste är säkert ändå att vi bryr oss om och visar omtanke.  

Rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga i skolåldern

Motionsrekommendation för 7–18-åringar (Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö, Nuori Suomi ry) är en rekommendation för minimimängden hälsofrämjande fysisk aktivitet varje dag, och den riktar sig till alla barn och unga i skolåldern.

Centrala riktlinjer i rekommendationen är:

Motion ger glädje och upplevelser

Fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av barnens och de ungas liv. Motion ska vara roligt och ge barnen och de unga både glädje och upplevelser. Det här lyckas då den fysiska aktiviteten genomförs utgående från barnens och de ungas perspektiv och i stor utsträckning på deras villkor.

Varje dag

Fysisk aktivitet varje dag är en förutsättning för utvecklingen och välbefinnandet för barn och unga i skolåldern. Eftersom det inte är möjligt att lagra de positiva effekterna av fysisk aktivitet behöver barn och unga i skolåldern röra på sig varje dag i veckan. Det är inte farligt om den fysiska aktiviteten uteblir en dag men man ska undvika längre perioder utan fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är också enormt viktigt för koncentrationsförmågan och lärandet. Den ger oss också redskap för att hantera stress. Tillräcklig fysisk aktivitet och sömn, pauser i skolarbetet och hälsosam kost stödjer lärandet och orken även under exceptionella förhållanden.  

Undvik långa stunder av stillasittande

Barn och unga i skolåldern ska undvika att sitta långa stunder utan avbrott. För mycket stillasittande har en negativ inverkan på hälsan och har konstaterats ha skadliga effekter som är oberoende av om man motionerar och rör på sig, till exempel övervikt och problem som gäller rörelseorganen.

Mera motion för den som rör på sig lite

Barn och unga som rör på sig lite behöver tid för att komma upp till minimimängden fysisk aktivitet som rekommenderas. Om ett barn i skolåldern endast motionerar lite eller inte alls, är det bra att öka mängden motion till en halvtimme per dag och sedan lite i taget så man uppnår minimimängden fysisk aktivitet per dag. På samma gång ska man se till att man sitter mindre.

”Människan sitter sig sjuk och springer sig frisk”. Fri översättning. Källa: Artturi Salokannel ja Severi Savonen. Suomen poikien ja tyttöjen oma terveysopas vuodelta 1940.


Skribenter

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
Medicine doktor, direktör för UKK-institutet
Matti Pietilä
Matti Pietilä
Undervisningsråd