I samma vatten, med nya vindar

Blogg
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Det var en gång en barkbåt som modigt gav sig av längs en strömmande flod mot flodens nedre lopp. Vinden blåste från alla håll och det kändes som om strömmen förde båten med sig. Trots många faror och starkt strömmande vatten lyckades barkbåten hålla sig upprätt, och efter en fartfylld resa tog båten i land en stund vid flodens nedre lopp. Där vid stranden väntade båten på nya vindar och nya strömningar.

Kaspian Herrala, Paula Tyrväinen och Anneli Rautiainen

Hymyileviä nuoria piirissä

Resan för Utbildningsstyrelsens Innovationscenter (2017–2020) har, precis som barkbåten, haft både medvind och motvind, och nu är det aktuellt att bedöma riktningen för framtiden. Hösten 2020 genomförde NCU en extern, utvecklande utvärdering av verksamheten vid Innovationscentret. I utvärderingen granskades verksamhetens potentiella konsekvenser och identifierades alternativa framtida horisonter för den fortsatta verksamheten.

Den första horisonten är bekant för alla oss som har arbetat med projekten: observationerna av arbetet från flera år dokumenteras och arkiveras, men utvecklingsarbetet riktas inte med hjälp av dem. Om flera år minns någon att det också fanns en sådan här enhet. Å andra sidan kan man se en horisont av hopp, där Innovationscentrets verksamhetsmodell inspirerar enskilda personer till att agera smidigare, men på samfundsnivå blir effekterna små. I det tredje scenariot öppnar sig en ny, vidare horisont. Den här horisonten öppnar nya möjligheter för att utvidga Innovationscentrets verksamhetsmodell till att bli en del av Utbildningsstyrelsens verksamhet, förvaltningens verksamhetskultur.

Vilka möjligheter ser vi, Innovationscentrets arvtagare, i framtiden utifrån det vi lärt oss under tre år? Innan vi funderar på det här finns det skäl att stanna upp vid vad Innovationscentret gjorde och lärde sig tillsammans med samarbetspartnerna.

Ena foten i förvaltningen, den andra foten i skolornas och kommunernas vardag

Vår erfarenhet var att en ny typ av aktör vid Utbildningsstyrelsen skapade många slags förväntningar i intressentgrupperna och kommunerna. Vi ville hitta vår plats så nära lärandet i vardagen som möjligt, i skolor och kommuner. Vi brukade säga att vi har ena foten i Utbildningsstyrelsen och andra foten stadigt i skolorna och kommunerna, där vi utvecklar gemensamt. Vårt team behövde hitta en balans och en ny roll som en aktör som gör det möjligt med gemensam utveckling, och som utvecklar interaktionsrelationer.  Det kändes att det behövdes och var möjligt med en roll som en aktör som för samman yrkespersoner som arbetar med lärande, experter inom förvaltning, familjer, intressentgrupper, organisationer, barn och unga för att diskutera, utveckla och utvärdera.

Förvaltning, kommuner och skolor i gemensam förändring

Vi hörde redan i ett tidigt skede av dem som jobbar med frågorna i vardagen att de var oroliga för barnens, de ungas och familjernas välbefinnande. Hur försäkrar man sig om att alla hänger med?  Utmaningarna var liknande, men de lokala lösningarna var olika. Utgångspunkten för Innovationscentrets verksamhet blev att stöda den lokala utvecklingen och gradvis utöka det kollaborativa lärandet. Vi upptäckte att utvecklarna behöver ett tryggt rum för att pröva på och lära sig, att fundera på förändringen i den egna expertisen vid sidan av det konkreta utvecklingsarbetet. Under 2018–2020 utvecklade och genomförde vi tillsammans med kommunerna, Demos Helsinki, VTT och Arbetshälsoinstitutet tre innovationsprogram och en modell för utvärdering av innovationerna ur flera perspektiv. Vi är tacksamma för de här utvecklingspartnerskapen! Innovationsteamens berättelser och de metoder som använts i programmen kan i fortsättningen fungera som drivkraft för lokal utveckling. 

Inlärning som en form av handledning och stöd

Stödet i programform har varit en ny typ av struktur som betonar lärande, en form av handledning och stöd mellan traditionell projektutveckling och förverkligande av pilotprojekt.  Inom programmen utvidgade man problemlösningens och kreativitetens utrymme, stärkte teamens utvecklingskapacitet och kollaborativt lärande. Modellen har varit lovande, och enligt deltagarna ett välkommet alternativ för kommunerna att öppet söka nya lösningar för komplicerade utmaningar genom gemensam utveckling med barn, unga och familjer.

Mentorskap, peer learning och reflektion var kärnan i innovationsverksamheten.  I stället för att producera lösningar låg fokus på lärande och att utvidga kretsen för lärande, som Centre for Public Impact (CPI) beskriver arbetet i Innovationscentrets fallstudie. Förmågan att lära sig tillsammans i samarbetet mellan lärare, barn och familjer, i skolor, mellan skolor, mellan kommuner och centralförvaltningen och mellan regionerna hjälper på ett mer hållbart sätt än enskilda paketlösningar under kriser som coronakrisen. Av de här lärdomarna inhämtar vi kunskap i vårt kommande uppdrag.

Inte till sist, utan som en bra fortsättning

Hur fortsätter barkbåten sin färd? I vilka roller och verksamhetskoncept följer vi strömmen mot en vidare och även överraskande horisont? En av principerna för vår verksamhet är även i fortsättningen att stöd av hållbar förändring med stöd av gemensamma utvecklingsprocesser som möjliggör delaktighet på ett omfattande sätt. Tanken att Utbildningsstyrelsen är med och lär sig i utvecklingshelheterna är en bärande kraft.  Att utvidga en smidigare och möjliggörande verksamhetsmodell inom förvaltningen kan vara mycket aktuellt i världen efter corona, där det är naturligt att granska lärandets system med nya ögon. 

Barkbåten behöver tillräckligt med medvind och utrymme att prova sig fram. Dessutom måste horisonten finnas tillräckligt långt i framtiden.  Vi söker nu en starkare kontakt med förutseendet och framtidsarbetet i verksamhetsområdet, så att försöken och utvecklingsarbetet på bästa sätt svarar på förändringarna i verksamhetsmiljön, för elevernas bästa.

 

Innovationscentret var verksamt åren 2017-2020. I teamet ingick Anneli Rautiainen, Anna Häggman, Valpuri Kurppa, Ulla Teräs och Paula Tyrväinen. Innovationscentret blev en fast enhet hösten 2020 och fortsätter sitt arbete som en del av Utbildningsstyrelsens ledning som helhet, som innovationer och utveckling-funktionen. I det nya teamet fortsätter Anneli Rautiainen, Paula Tyrväinen och Kaspian Herrala.


Skribenter

Kaspian Herrala
Kaspian Herrala
Asiantuntija
Paula Tyrväinen
Paula Tyrväinen
Kehittäjä
Anneli Rautiainen
Anneli Rautiainen
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen Innovationscentret