Insikter och erfarenheter som fås genom försöket med tvåårig förskoleundervisning bidrar till att förnya förskoleundervisningen

Blogg
Förskoleundervisning
De inkommande dagarna är en spännande tid för många femåringar. De tillhör gruppen som genom ett slumpmässigt urval har blivit valda att delta i försöket med tvåårig förskoleundervisning. För många inleds det här nya steget på lärstigen ändå i det sedan tidigare bekanta daghemmet. Att leka och undersöka samt andra aktiviteter som barnen är vana vid från småbarnspedagogiken fortsätter också i den nya verksamheten. Den nya förskoleundervisningen medför likväl också nya arbetssätt.

Arja-Sisko Holappa

Arja-Sisko Holappa

Avsikten är bland annat att lite starkare än tidigare fokusera på matematiska färdigheter och öka multilitteraciteten med hjälp av intressanta och meningsfulla material. Barnen ska vid behov få stöd för sitt lärande och välbefinnande som ett samarbete mellan olika sakkunniga. Varje barn ska ändå få framskrida i sin egen takt och arbeta med sådana teman som intresserar just hen.   

Lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning godkändes i slutet av år 2020. Våren var alltså en hektisk tid med förberedelser i de 105 kommuner som blivit valda i det slumpmässiga urvalet. I försöket deltar sammanlagt fler än 10 000 femåringar. Vid varje kommun som kommer att ordna försöksverksamhet har man inför försöket gjort upp en ny läroplan för tvåårig förskoleundervisning. Det har endast funnits lite tid för pedagogiska överväganden och egna riktlinjer för utvecklingen, i och med att de nationella läroplansgrunderna färdigställdes vid Utbildningsstyrelsen i februari. På lokal nivå har det också funnits en hel del att förbereda före försöket.

Utöver arbetet med de lokala läroplanerna har kommunerna också behövt kontrollera att daghemmen som valts till försöket uppfyller villkoren som föreskrivs i försökslagen. Det har också funnits mycket arbete med arrangemang som gäller personalen och att informera vårdnadshavarna och föra in barnens uppgifter i ett försöksregister. Trots den stora arbetsbördan har signalerna vid evenemang och i andra sammanhang ändå varit att deltagarna är ivriga över att vara med och utveckla förskoleundervisningen.

Att det finns ett intresse för försöket är viktigt också i framtiden eftersom det medför nya infallsvinklar och utvecklingsområden för kommunerna och daghemmen. Innehållet i den nya läroplanen kan inte överföras i praktiken utan ett gott ledarskap och systematiskt utvecklingsarbete. Utbildningsstyrelsen har därför bjudit in företrädarna för försökskommunerna till ett nätverkssamarbete. På våren ordnades redan olika fortbildningar och kaffestunder med pedagogisk fokus och avsikten är att verksamheten ska fortsätta under hela försökets gång fram till våren 2024. Det är nödvändigt med samarbete för att pedagogiska idéer och praktiska erfarenheter ska spridas vidare från ett enskilt daghem eller en kommun. Undervisnings- och kulturministeriet har också genomfört en konkurrensutsättning kring forskningsuppföljningen som gäller försöket. Genom uppföljningen är målet att man ska få vetenskaplig information om försöket.

På Utbildningsstyrelsens webbplats kan du följa med hur försöket framskrider. En förteckning över kommunerna och daghemmen som deltar i försöket samt över kontrollkommunerna finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Vi önskar ett fint nytt läsår åt alla barn och unga på lärstigen och alla som arbetar inom småbarnspedagogiken och undervisningen!

 


Skribent

Arja-Sisko Holappa
Arja-Sisko Holappa
Utbildningsstyrelsen