Lösningar nås genom genuin interaktion

Blogg
Under vår rundtur med dialogerna har resan varit minst lika viktig som målet.

Olli-Pekka Heinonen

Olli-Pekka Heinonen

Enligt en enkät som besvarades av våra intressegrupper 2018 ansågs Utbildningsstyrelsen inte vara särskilt bra på växelverkan med sina samarbetspartner. Bland annat den här responsen inspirerade oss till att ordna de regionala tillställningarna. Under processens gång har vi utmanat oss själva att komma bort från gamla invanda kommunikationsmönster. Utbildningsstyrelsens roll i de här tillställningarna har inte varit att som sakkunnig komma med de rätta lösningarna, utan att vara en deltagare bland alla andra.

Dialogerna har gett möjlighet att få höra människor som representerar olika synvinklar berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser. Vi har strävat efter att ordna tillställningarna så att alla har samma utgångsläge: de har inte inletts med generaldirektörens välkomstord eller sakkunnigas öppningsförfaranden. I dialoggrupperna har man presenterat sig med förnamn, inte genom titlar eller arbetshistorik.

En dialog är att bygga upp förtroende. Allas erfarenheter är lika värdefulla. Det här förfaringssättet har delvis överraskat deltagarna, och enligt den respons vi fått har det varit väldigt uppskattat. Vi tackar alla som varit med och tagit del av en diskussion som förts i förtroende. Vi gör vårt bästa för att föra vidare det värdefulla budskap som vi fått med oss från de här tillställningarna.

Hur kan då Utbildningsstyrelsen för egen del svara på utmaningarna som på basis av dialogerna finns vad gäller jämlikheten inom utbildningen? Hurdana förändringar förutsätter det i våra verksamhetssätt? Vad behöver förstärkas? Finns det något vi måste avstå från? Hur vet vi att vår verksamhet är effektiv och stärker jämlikheten inom utbildningen?

De här frågorna tar vi i beaktande då vi planerar verksamheten för de kommande åren. Vi för också vidare budskapet till beslutsfattarna såväl på nationell nivå som på regional nivå i samarbete med regionala aktörer.

En sak är säker, och det är att vi fortsätter försöka komma i kontakt med de känslor och upplevelser som finns på olika håll i landet. Det här gäller alla vid Utbildningsstyrelsen. Det lönar sig att ägna sig åt dialog. De erfarenheter jag fått höra har förändrat min bild av situationen inom utbildningen i Finland och gett nya tankar om hur man kan arbeta vidare. Den viktigaste lärdomen har varit att den enda möjligheten att skapa förutsättningar för jämlikt lärande är att göra det tillsammans. Det är viktigt att stanna upp och lyssna, för att utifrån den djupare förståelse som dialogen ger upphov till kunna komma underfund med bättre lösningar.


Skribent

Olli-Pekka Heinonen
Olli-Pekka Heinonen
Generaldirektör, Utbildningsstyrelsen