Med betyg till högskola?

Blogg
Högskoleutbildning
Reformerna av studerandeurvalet till högskolorna och särskilt ökningen av urval som görs utifrån betyg har under de senaste dagarna diskuterats såväl inom sociala som traditionella medier. Vad är det fråga om?

Merja Väistö, Paula Mattila och Teijo Koljonen

Högskolorna har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet inlett en reform av studerandeantagningen. Syftet med reformen är att minska onödiga sabbatsår och påskynda inledandet av högskolestudier. En central del av reformen är att betygsurvalets andel ökar avsevärt. Från och med 2020 antas huvudparten av sökande till högskolor antingen utifrån vitsorden i studentexamen eller utifrån studieframgången inom yrkesstudier. Betygsurvalet ersätter särskilt den s.k. antagningen på basis av totalpoäng, där studerande väljs på basis av poäng som fås i studentexamen och i inträdesprovet.

Poängsättningsmodeller för betygsurval har förberetts i högskolornas studerandeurvalsprojekt. De preliminära förslagen om poängsättningsmodeller publicerades 7.11.2017 i ett utvecklingsseminarium om studerandeurval som ordnades av undervisnings- och kulturministeriet. De presenterade poängsättningsmodellerna är inte slutgiltiga, arbetet är inte ännu färdigt. Högskolorna tar ställning till de modeller som presenteras i projekten, och utvecklingsarbetet fortsätter. Målet är att högskolorna ska informera om sina betygurvalskriterier senast i augusti 2018.

Det har riktats kritik mot dessa preliminära poängsättningsmodeller i fråga om deras eventuella ogynnsamma styrningseffekter. Även Utbildningsstyrelsens gymnasieexperter diskuterade poängsättningsmodellernas effekter genast efter publiceringen. Vi har gett respons till projekten så att de får information om gymnasiernas och gymnasieelevernas situation. Enligt vår uppfattning fortsätter arbetet för att utveckla poängsättningsmodellerna inom projekten och det är möjligt att de modeller som presenterades under undervisnings- och kulturministeriets tillställning ändras medan arbetet framskrider.

Att besluta om urvalskriterierna och poängsättning av betyg hör till högskolornas autonomi. Det finns information om poängsättningsmodellerna och den fortsatta utvecklingen av dem på projektens webbplatser. Eventuell respons kan också skickas till projekten. Enligt vår uppfattning planeras inom projektet som utvecklar ett poängsättningsverktyg för universiteten ett möte som är öppet för allmänheten samt möjligheten att lämna kommentarer efter den fortsatta utvecklingen.

I praktiken antas även i fortsättningen en del av studerandena till högskolor utifrån inträdesprov. Dessutom utvecklar högskolorna andra urvalssätt, till exempel en kanal genom studier vid öppna universitetet. Om studieframgången i gymnasiet eller inom yrkesexamen inte räcker direkt till en plats vid en högskola, behöver man inte oroa sig. Också i fortsättningen finns det flera sätt att komma in på en högskola.


Skribenter

Merja Väistö
Merja Väistö
Specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen
Paula Mattila
Paula Mattila
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Teijo Koljonen
Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen