Yrkesutbildning uppmuntrar alla att nå sin fulla potential

Blogg
Alla kan nå sin fulla potential. Utbildningsstyrelsens nya vision stöder individens uppväxt från barndom till vuxenliv. Den beaktar kontinuerligt och livslångt lärande. Visionen omfattar utvecklingen av kunnandet hos personalen på arbetsplatser, inom småbarnspedagogik, hos utbildningsanordnare, i skolor och på läroanstalter samt på Utbildningsstyrelsen, så att verksamheten blir den bästa möjliga för varje enskild uppgift.

Anni Miettunen

Visionen utmanar oss på Utbildningsstyrelsen att se på vår verksamhet ur kundernas perspektiv och utveckla den så att pedagogisk verksamhet, utbildning och den kompetens och bildning man får via dem kan ge var och en allt bättre förutsättningar att verka i det föränderliga arbetslivet och samhället. Samtidigt förstärks förmågan att lära sig nytt. Individens utgångspunkter och förutsättningar beaktas under lärandets gång.

Vår vision har en naturlig koppling till de centrala målen för reformen av yrkesutbildningen som träder i kraft i början av nästa år: kundorientering och kompetensinriktning. De är tätt sammanlänkade.

Kundorientering genomförs för den studerande, ung eller vuxen, som en individuell utbildningsväg, där man endast studerar det man ännu inte behärskar. Utbildningsvägen baserar sig på en personlig utvecklingsplan för kunnandet där det tidigare kunnandet beaktas. I planen skriver man in vilken kombination av undervisning, handledning och arbetsplatsförlagt lärande som behövs för att utveckla kunnandet, så att man i slutändan kan avlägga examen eller delar av den.

Arbetsplatserna behöver kompetent personal och det kan finnas ett behov att utveckla personalens kunnande i situationer av förändring. Kundorientering innebär att lärandet på arbetsplatsen genomförs i samarbete, att utbildning utformas och genomförs enligt arbetsplatsens behov. Eller att man för arbetslivets nuvarande och kommande kompetenskrav bereder examensgrunder som ett samarbete mellan arbetslivet, undervisningssektorn och Utbildningsstyrelsen.

Studerandena och arbetsplatserna får det kunnande de behöver när man sätter kunderna i fokus. Därmed är kundorientering viktig för alla parter. Här spelar utbildningsanordnarna och läroanstalterna genom sina direkta kundkontakter en nyckelroll. Kundorientering kommer också i fortsättningen att utgöra en allt tydligare del av utbildningsanordnarnas strategi.

Alla vi som arbetar med yrkesutbildning behöver mod att skapa nytt. Yrkesutbildningen fungerar om vi berikar verksamheten enligt reformen – var och en i sin roll. En av Utbildningsstyrelsens roller är att handleda och stödja utbildningsanordnarna, läroanstalterna och deras personal i arbetet. Samarbetet utgör en grund för var och en att nå sin fulla potential.


Skribent

Anni Miettunen
Anni Miettunen
Direktör, Utbildningsstyrelsen