Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan för Global mobilitet (KA171) slutar 20.2.2024

Högskoleutbildning Globalt sammarbete Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
30.11.2023 – 20.2.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett

Under ansökningsrundan 2024 för Erasmus+ kan stöd sökas för högskolornas utbyte med högskolor i s.k. tredjeländer som inte är associerade till programmet (partnerländer). En europeisk högskola eller ett mobilitetskonsortium söker bidrag både för inkommande och utgående mobilitet från det egna landets nationella Erasmus+kontor, i Finland från Utbildningsstyrelsen. En förutsättning för att mobilitetsstipendier ska beviljas är att högskolan har Erasmus Charter som beviljas av kommissionen (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).

Det är möjligt för högskolan att utom att lämna in sin egen ansökan vara med i ett mobilitetskonsortium som består av flera högskolor. Mobilitetskonsortiet ska ha ackreditering som beviljats av det nationella kontoret, dvs. mobilitetskonsortiets charter (Mobility Consortium Accreditation), som söks samtidigt med en separat ansökningsblankett och som under denna ansökningsrunda kan beviljas för två år åt gången (se närmare separat utlysning för mobilitetskonsortier, KA130).

Om en högskola inte hör till något mobilitetskonsortium lämnar den endast en ansökan om
mobilitetsbidrag under varje ansökningsrunda för global mobilitet. 

Ansökan ska lämnas in elektroniskt senast den 20 februari 2024 kl 13.00 finsk tid (12.00 CET)