Statsunderstöd

Extra understöd 2022 för att ersätta kostnaderna för läromedel i utbildning för läropliktiga inom fritt bildningsarbete (folkhögskolor)

Fritt bildningsarbete
Status
Avgjord
Ansökningstid
16.6.2022 – 15.8.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
62 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

Antalet studerande år 2022 som berättigar till statsandelsfinansiering för den sökande i folkhögskolornas utbildning för läropliktiga inom fritt bildningsarbete och som grundar sig på antalet studerande som uppgetts vid datainsamlingen 20.9.2021.
Det beviljade understödet är högst 6,90 euro per studerandevecka.
Grunden för det beviljade understödet är 17 studerandeveckor per studerande.

Bakgrund och mål

  • Lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 och 30.12.2014/1411 (14 § och 16 §)
  • Statsunderstödslagen 27.7.2001/688
  • Läropliktslagen 30.12.2020/1214 (4 § ja 5 §)
  • Statsbudgeten för 2022, andra tilläggsbudgeten, moment 29.10.31. Fritt bildningsarbete

Understödet är avsett att ersätta läromedelsutgifter som uppkommit i folkhögskolornas utbildning riktad till läropliktiga under våren 2022.

Vem kan söka?

Understödet kan sökas av huvudmännen för folkhögskolor som beviljats statsandelsfinansiering för att ordna utbildning för läropliktiga år 2022.

Finansiering och finansieringsperiod

Understödet beviljas av anslaget under moment 29.10.31 (fritt bildningsarbete) i statsbudgetens andra tilläggsbudget för år 2022. Med understödet kan man ersätta läromedelsutgifter under tiden 1.1–31.7.2022.

Utbildningsstyrelsen har reserverat sammanlagt ungefär 62 000 euro att dela ut i understöd för folkhögskolornas läromedel. Huvudmännen för folkhögskolorna kan beviljas understöd maximalt 6,90 euro per studerandevecka och maximalt 17 studerandeveckor per läropliktig studerande.

Understödet beviljas förutsatt att riksdagen godkänner den för ändamålet avsedda tilläggsfinansieringen i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022.

Understödet kan användas från den dag då understödsbeslutet delgivits för att retroaktivt ersätta kostnader för läromedelsutgifter under tiden 1.1–31.7.2022. En redovisning om användningen av understödet ska lämnas in senast 31.10.2022.

Ansökan och anvisningar

Utbildningsstyrelsen utlyser understödet för läromedel 16.6.2022. Ansökan ska vara sparad i det digitala ansökningssystemet senast 15.8.2022 klockan 16.15.

Länk till ansökningsblanketten:  https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/395/?lang=sv

Bedömning av ansökan

I bedömningen av ansökningarna beaktas:

  1. antalet studerande år 2022 som berättigar till statsandelsfinansiering för den sökande i folkhögskolornas utbildning för läropliktiga inom fritt bildningsarbete och som grundar sig på antalet studerande som uppgetts vid datainsamlingen 20.9.2021
  2. att det beviljade understödet är högst 6,90 euro per studerandevecka
  3. att grunden för det beviljade understödet är 17 studerandeveckor per studerande.

Finansieringsbeslut

Målet är att besluten om finansiering fattas senast 31.8.2022.

Ytterligare information

Ytterligare information i frågor som gäller ansökningsmeddelandets innehåll ges av

  • undervisningsrådet Sonja Hyvönen (svenskspråkiga sökande), sonja.hyvonen [at] oph.fi
  • i tekniska frågor som gäller ansökningsblanketten: valtionavustukset [at] oph.fi