Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet 2022, tilläggsansökan

Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Personalutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
3.10.2022 – 31.10.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
Noin 1 900 000 euroa

Urvalsgrunder

Utbildningen utgår från ett behov
Utbildningen är kunskapsbaserad
Målen som ställts upp för ansökan uppfylls
Långsiktighet som stöd för utvecklingen inom yrket
Handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningsprogrammet
Den sökande organisationens kunnande och utbildarnas kompetens
Organiseringen och genomförandet av projektet inklusivt användningen av informations- och kommunikationsteknik
Utbildningarna genomförs som nätverksprojekt
Produkterna är ändamålsenliga och delas öppet
Attachments

Målet för den statligt finansierade personalfortbildningen inom undervisningsväsendet är att främja kontinuerligt lärande och lika möjligheter att utveckla den kompetens som personalen inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken behöver. Genom personalfortbildningarna stöder man verkställandet av regeringens utbildningspolitiska reformer och utvecklar den kompetens som behövs för att svara på förändringar i omvärlden. Personalfortbildningen stöder för sin del riktlinjerna i utvecklingsprogrammet som utarbetats inom lärarutbildningsforumet.

Den statligt finansierade personalfortbildningen är avsedd för att utveckla kompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), yrkesutbildningen, vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet. Personer som deltar i fortbildningen ska arbeta vid läroanstalter eller enheter på de ovannämnda utbildningsstadierna eller inom de ovannämnda utbildningsformerna.

I personalfortbildningen för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken ska både gemenskapens och de individuella behoven beaktas. Genom att erbjuda personalfortbildning som ordnas på olika sätt stöds lika möjligheter till kompetensutveckling för personalen under hela arbetskarriären. Möjligheten att delta i fortbildning främjar förutsättningarna för att använda digitala lärmiljöer och lärande på arbetsplatsen. Deltagande i fortbildning stöder de lokala utvecklings- och fortbildningsplanerna samt stärker utvecklingen av kompetensen inom hela arbetsgemenskapen. Utgångspunkterna för att utveckla kompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet är att utbildningarna ska vara kunskapsbaserade och svara på framtida kompetensbehov.

Rättsgrund och andra styrdokument

 • Statsunderstödslagen 688/2001
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009 och förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1766/2009
 • Statsbudgeten för 2022
 • Regeringsprogrammet 2019, 10.12.2019

Målet för personalfortbildningen är att

 • personalen inom undervisningsväsendet och småbarnpedagogiken ska ha lika möjligheter att utveckla sin kompetens
 • fördjupa deltagarnas kompetens inom det egna läroämnet och området samt de pedagogiska färdigheterna och bedömningskompetensen
 • förbättra välbefinnandet hos de lärande gemenskaperna
 • stärka kompetensen som behövs för att genomföra reformer inom utbildningen
 • utveckla kompetensen som behövs för att utnyttja kunskap och förutse framtida kompetensbehov

Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor. Av de sökande organisationerna förutsätts kunskap om och erfarenhet av personalutbildning inom fostran eller undervisning.

 

Av anslaget för personalutbildning inom undervisningsväsendet i statsbudgeten för år 2022 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av ungefär 1 900 000 euro.

Understödets användningstid börjar dagen efter beslutsdatumet och slutar 30.6.2024.

Det här specialunderstödet kräver ingen självfinansieringsandel. Den slutliga förmånstagaren är personen som deltar i fortbildningen, inte utbildningsorganisationen som ordnar utbildningen.

Ansökningstiden börjar 3.10.2022 och slutar 31.10.2022 klockan 16.15. Ansökan görs i det digitala ansökningssystemet. 

Ansökan ska vara sparad i det digitala ansökningssystemet senast den dag då ansökningstiden går ut klockan 16.15, då ansökningsblanketten stängs.

Den sökande ska på ansökningsblanketten ange e-postadresserna för de personer som har namnteckningsrätt och för kontaktpersonen samt den sökandes officiella e-postadress. Till dessa adresser skickas en länk om att ansökan lämnats in för handläggning samt beslutet i elektronisk form. Ansökan undertecknas inte.

Det är önskvärt att personalfortbildningsprojekten inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken genomförs i nätverk med flera aktörer så att fortbildningarnas innehåll på många olika sätt anknyter till fortbildningens tema. I planeringen av utbildningarna ska man fästa uppmärksamhet vid att det genomsnittliga priset per kursdeltagardag är skäligt. I samprojekt lämnar en av de sökande (projektets kontaktperson) in en enda, gemensam ansökan. Av ansökan ska framgå varje enskild aktörs roll vid planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet.

Det rekommenderas att ett intentionsavtal om samarbetet upprättas mellan projektparterna redan i ansökningsskedet. Efter ett positivt understödsbeslut ska kontaktpersonen ingå samarbetsavtal med projektpartnerna. Då samarbetsavtalet görs upp ska man följa Utbildningsstyrelsens anvisningar som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats: Allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Statsunderstödet för personalutbildning täcker utgifterna för det understödda utbildningsprojektet. Understödet är avsett för direkta utgifter för utbildningen, som inte hade uppkommit utan projektet i fråga och som är nödvändiga för att genomföra projektet. Endast direkta kostnader för projektet och sådana kostnadsposter som man kan visa att omedelbart har förorsakats av projektet kan finansieras med statsunderstödet. Sådana kostnader är till exempel en andel av utbildarens lön, hyra för arbetsutrymmen i proportion till den arbetstid som använts inom projektet och hyra för lokaler som använts för utbildningarna under utbildningstiden. Resekostnader godkänns enligt statens resereglemente. Kalkylerade och procentuella utgiftsposter, som inte bygger på faktiska utgifter som förorsakats av projektet och som hade uppkommit även utan projektet i fråga, godkänns inte som kostnader för det statsunderstödda projektet.

Med understödet finansieras inte till exempel forskningsverksamhet, kostnader för deltagarnas resor, måltider, traktering, vikarier och inkvartering, tryckkostnader för publikationer, kostnader för styrgrupper eller andra planeringsgrupper, anskaffning av apparatur, arbetshandledning eller mentorskap i små grupper (3–5 personer). Med understödet finansieras inte heller kostnader för profilering el. dyl för enskilda deltagare. Understöd kan inte beviljas för fortbildning som en enskild utbildningsanordnare (till exempel en kommun) eller huvudman för en läroanstalt ordnar för den egna personalen.

Kopplingar till andra projekt samt finansieringsformer ska tydligt beskrivas i projektplanen och i budgeten.

I användningen av statsunderstödet och i projektets ekonomi ska man iaktta anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

När ansökan görs upp väljer man först det temaområde för vilket en projektplan presenteras. Därefter väljer man den huvudsakliga målgruppen och eventuella övriga målgrupper. För att säkerställa effekterna av fortbildningen önskar Utbildningsstyrelsen fortbildning som överskrider utbildningsgränserna, som är tväradministrativ och som inkluderar olika intressegrupper. Beroende på temat kan utbildningarna också stärka de digitala färdigheterna.

Med den här tilläggsansökan finansieras projekt inom följande huvudteman för personalfortbildning inom undervisningsväsendet åren 2020–2023:

 • främjande av digital kompetens inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
 • stärkande av kompetensen gällande stöd för barn, elever och studerande med invandrarbakgrund, särskilt de som flytt från Ukraina
 • stärkande av kompetensen som gäller bedömningen av eleven och den studerande
 • stärkande av den språkliga och kulturella kompetensen.

Främjande av digital kompetens inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Innehållen i fortbildningarna ska vara kopplade till beskrivningarna av digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Syftet med fortbildningarna är stärka lärarnas kompetens, så att det är möjligt att främja  kunskapsbeskrivningarna. Fortbildningen främjar genomförandet av de lokala digitala planerna som utarbetats utgående från kunskapsbeskrivningarna samt en behovsinriktad utveckling av planerna. Fortbildningen främjar dessutom den digitala kompetensen hos lärare och personal inom småbarnspedagogiken och beaktar olika kompetensnivåer hos personalen. 

Småbarnspedagogik

 • Främjande av personalens kompetens i enlighet med beskrivningarna av god pedagogisk verksamhet

Förskoleundervisning

 • Främjande av personalens kompetens i enlighet med beskrivningarna av god pedagogisk verksamhet

Grundläggande utbildning

 • Främjande av lärarnas kompetens i enlighet med beskrivningarna av god digital kompetens hos eleven
 • utbildningen främjar lärarnas pedagogiska kompetens inom följande kunskapsområden:​​​​​
 • Digital kompetens
  • Praktiska färdigheter och egen produktion
  • Ansvar och trygghet
  • Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt
  • Interaktion
 • Medieläskunnighet
  • Förmåga att tolka och utvärdera media
  • Förmåga att producera medieinnehåll
  • Förmåga att agera i mediemiljöer
 • Programmeringskunnande
  • Datalogiskt tänkande
  • Undersökande arbete och produktion
  • Kunskap om programmerade miljöer och verksamhet i dem

 

Stärkande av kompetensen gällande stöd för barn, elever och studerande med invandrarbakgrund, särskilt de som flytt från Ukraina

I fortbildningarna gällande stöd för barn, elever och studerande med invandrarbakgrund, särskilt personer som flytt från Ukraina, kan följande teman behandlas:

 • stöd för målgruppens studievägar i det finländska utbildningssystemet
 • frågor som gäller undervisning, handledning, stöd, språkutbildning och språkmedveten utbildning samt elev- och studerandevård för elever och studerande i olika åldrar
 • tillämpning av läroplikten
 • främjande av delaktighet och likabehandling i lärgemenskaper med språklig och kulturell mångfald
 • goda modeller inom utbildning och småbarnspedagogik.

Stärkande av kompetensen som gäller bedömningen av eleven och den studerande

För att stärka kompetensen som berör bedömningen av eleven och den studerande kan man i fortbildningarna behandla ändringar i bedömningen som är centrala för respektive utbildningsform och utvecklingen av en gemensam bedömningskultur i enlighet med riktlinjerna i grunderna för läroplanerna och examina. Fortbildningarna kan behandla till exempel följande innehåll som gäller bedömning:

 • riktlinjerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen samt de nya kunskapskraven för slutbedömningen och/eller läsårsbedömningen i årskurs 6
 • bedömning enligt grunderna för gymnasiets läroplan
 • bedömningskriterierna inom yrkesutbildningen och införandet av dem
 • bedömning i inlednings- och slutskedet inom den grundläggande utbildningen för vuxna enligt de nya bedömningskriterierna
 • bedömning enligt grunderna för grundläggande konstundervisning och utveckling av i synnerhet den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning
 • bedömning gällande utbildningen inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga samt bedömning gällande kompetensbaserad utbildning med fri inriktning.

Stärkande av den språkliga och kulturella kompetensen

Fortbildning som stärker språklig och kulturell kompetens ska erbjuda deltagarna kunskapsbaserade verksamhetsmodeller och metoder inom utbildning och småbarnspedagogik för barn, elever och studerande med olika bakgrund. Målet är att stärka deltagarnas språk- och/eller kulturmedvetna kompetens vid interaktion och i undervisningen.

Fortbildningarna utvecklar kompetensen gällande språklig och kulturell mångfald samt en språkmedveten verksamhetskultur och undervisning. Fortbildningarna kan fokusera på språkmedveten undervisning och på språklig- och/eller kulturell medvetenhet och flerspråkighet samt på utveckling av undervisningen i svenska/finska och undervisningen i eget modersmål och på förberedande och handledande utbildning. I yrkesutbildningen kan innehållen vara kopplade till synen på språkmedvetenhet som en del av yrkesskickligheten, metoder som kombinerar innehåll och språkinlärning och mångsidiga språkstigar samt till att stödja samarbetsförfaranden och nätbaserad undervisning i språkundervisningen på andra stadiet och till språkmedveten mentorsverksamhet under perioderna för lärande i arbetslivet.

För ett positivt beslut krävs att

 • sökanden är behörig att söka understöd
 • sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd
 • villkoren som gäller målgrupperna uppfylls
 • utbildningsprojektets innehåll motsvarar det temaområde som ansökan riktar sig till
 • ett budgetförslag som gjorts upp i Utbildningsstyrelsens Excelbotten har bifogats till ansökan
 • projektplanen är ekonomiskt realistisk och budgeten har gjorts upp enligt anvisningarna.

Ansökningarna utvärderas enligt följande kriterier:

 • utbildningen utgår från ett behov
 • utbildningen är kunskapsbaserad
 • målen som ställts upp för ansökan uppfylls
 • långsiktighet som stöd för utvecklingen inom yrket
 • handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningsprogrammet
 • den sökandes kunnande och utbildarnas behörighet
 • organiseringen och genomförandet av projektet samt användningen av informations- och kommunikationsteknik
 • utbildningarna genomförs som nätverksprojekt
 • produkterna är ändamålsenliga och delas öppet

Besluten om finansiering fattas i november 2022 då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, svenskspråkig utbildning

Assistent Tuula Kinnunen, tfn 029 533 1100, tekniskt stöd

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)