Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, tilläggsansökan 2021

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Personalutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
17.6.2021 – 2.9.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
Noin 5 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen
Attachments

Bakgrund och mål

Målet för den statligt finansierade personalutbildningen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken är att främja kontinuerligt lärande och lika möjligheter att utveckla den kompetens som personalen inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken behöver. Genom personalutbildningen stöder man regeringens utbildningspolitiska reformer och utvecklar den kompetens som behövs för att svara på förändringar i omvärlden.

Personalutbildningen är avsedd för att utveckla kompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning, yrkesutbildningen, vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet. 

I personalutbildningen för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken ska både de gemensamma och de individuella behoven beaktas. Genom att erbjuda personalutbildning som ordnas på olika sätt stöds lika möjligheter till kompetensutveckling för personalen under hela den tid arbetskarriären varar. Möjligheten att delta i utbildning främjar förutsättningarna för att tillämpa närundervisning och digitala lärmiljöer samt främjar lärande som sker på arbetsplatsen. Deltagande i utbildning stödjer de lokala utvecklings- och fortbildningsplanerna samt stärker utvecklingen av kompetensen inom hela arbetsgemenskapen. Utgångspunkterna för att utveckla kompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet är att utbildningarna ska vara kunskapsbaserade och svara på framtida kompetensbehov.

Rättsgrund och andra styrdokument

 • Statsunderstödslagen 688/2001
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009 och förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1766/2009
 • Statsbudgeten för 2021
 • Regeringsprogrammet 2019, 10.12.2019

Personalutbildningen har som mål att

 • personalen inom undervisningsväsendet och småbarnpedagogiken ska ha lika möjligheter att utveckla sin kompetens
 • förbättra ledarnas och cheferna ledarskapsfärdigheter
 • fördjupa deltagarnas kompetens inom det egna området samt de pedagogiska färdigheterna och bedömningskompetensen
 • förbättra välbefinnandet hos individerna och gemenskaperna
 • stärka kompetensen som behövs för att genomföra reformer inom utbildningen
 • utveckla kompetensen som behövs för att utnyttja kunskap och förutse framtida kompetensbehov
 • stärka en hållbar livsstil, öppenheten i samhället och jämlikheten inom utbildningen.

 

Vem kan söka?

Statsunderstödet kan sökas av kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor. Av de sökande organisationerna förutsätts kunskap om och erfarenhet av personalutbildning inom fostran eller undervisning.

Finansiering och finansieringsperiod

Av anslaget som reserverats för personalutbildning inom undervisningsväsendet i statsbudgeten för år 2021 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av ungefär 5 000 000 euro.

Understöden beviljas av anslaget för 2021. Användningstiden för understödet börjar dagen efter datumet på beslutet och slutar 30.6.2023.

Ansökan och anvisningar

Ansökningstiden börjar 17.6.2021 och slutar 2.9.2021 klockan 16.15.

Obs! Ansökningstiden är förlängd till 2.9.2021 kl. 16.15.

Länk till ansökningsblanketten

Ansökan ska vara sparad i det digitala ansökningssystemet senast den dag då ansökningstiden går ut kl. 16.15, då ansökningsblanketten stängs.

Den sökande ska på ansökningsblanketten ange e-postadresserna för de personer som har namnteckningsrätt och för kontaktpersonen samt den sökandes officiella e-postadress. Till dessa adresser skickas en länk om att ansökan lämnats in för handläggning samt beslutet i elektronisk form. Ansökan undertecknas inte.

Det är önskvärt att personalutbildningsprojekten inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken genomförs i nätverk med flera aktörer så att utbildningarnas innehåll mångsidigt anknyter till utbildningens tema. I planeringen av utbildningarna ska man fästa uppmärksamhet vid att det genomsnittliga priset per kursdeltagardag är skäligt. I samprojekt lämnar en av de sökande (projektets kontaktperson) in en enda, gemensam ansökan. Av ansökan ska framgå varje enskild aktörs roll vid planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet. Också samarbete med aktörer inom utbildningssektorn och näringslivet är möjligt inom nätverken. 

Det rekommenderas att ett intentionsavtal om samarbetet upprättas mellan projektparterna redan i ansökningsskedet. Efter ett positivt understödsbeslut ska kontaktpersonen ingå samarbetsavtal med projektpartnerna. Då samarbetsavtalet görs upp ska man följa Utbildningsstyrelsens anvisning som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats: Allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Statsunderstödet för personalutbildning täcker utgifterna för det understödda utbildningsprojektet. Understödet är avsett för direkta utgifter för utbildningen, som inte hade uppkommit utan projektet i fråga och som är nödvändiga för att genomföra projektet.  Endast direkta kostnader för projektet och sådana kostnadsposter som man kan visa att omedelbart har förorsakats av projektet kan finansieras med statsunderstödet. Sådana kostnader är till exempel en andel av utbildarens lön, hyra för arbetsutrymmen i proportion till den arbetstid som använts inom projektet och hyra för lokaler som använts för utbildningarna under utbildningstiden. Resekostnader godkänns enligt statens resereglemente. Kalkylerade och procentuella utgiftsposter, som inte bygger på faktiska utgifter som direkt förorsakats av projektet och som hade uppkommit även utan projektet i fråga, godkänns inte som kostnader för projektet.

Med understödet finansieras inte till exempel forskningsverksamhet, kostnader för deltagarnas resor, måltider, vikarier eller inkvartering, resor utomlands för de som deltar i genomförandet av projektet, tryckkostnader för publikationer, kostnader för styrgrupper eller andra planeringsgrupper, anskaffning av apparatur, arbetshandledning eller mentorskap i små grupper (3–5 personer). Med understödet finansieras inte heller kostnader för profilering el. dyl för enskilda deltagare. Understöd kan inte beviljas för utbildning som en enskild utbildningsanordnare (till exempel en kommun) eller huvudman för en läroanstalt ordnar för den egna personalen.

Utbildningens omfattning ska anges i studiepoäng eller i utbildningsdagar och studerandeantal. En kursdeltagardag består av sex timmars studier per studerande och dag. En kursdeltagardag inbegriper till exempel tiden som används för närundervisning, mellanarbete och nätbaserade studier. En studiepoäng är 4,5 kursdeltagardagar eller 27 timmars studier.

Det är värt att notera att deltagandet i personalutbildning sker vid sidan av arbetet, och därmed ska respektive utbildning eller utbildningsdel omfatta ett rimligt antal utbildningsdagar eller studiepoäng. Till exempel omfattar en utbildningsdel på fyra studiepoäng 18 kursdeltagardagar, vilket innebär 108 timmar studier. Mängden kontaktundervisning ska också vara i balans med mängden självständiga studier.

Kopplingar till andra projekt samt finansieringsformer ska tydligt beskrivas i projektplanen och i budgeten.

I användningen av statsunderstödet och i projektets ekonomi ska man iaktta anvisningarna för sökande och användare av statsunderstöd  som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

 

Teman för ansökan

När ansökan görs upp väljer man först det temaområde för vilket en projektplan presenteras. Därefter väljer man den huvudsakliga målgruppen och eventuella övriga målgrupper. För att säkerställa utbildningens effekter önskar Utbildningsstyrelsen utbildning som överskrider utbildningsgränserna, tväradministrativ utbildning och utbildning som tar med olika intressegrupper Beroende på temat kan utbildningarna också stärka de digitala färdigheterna.

Teman för ansökan

 • Utnyttjande av digitalisering i pedagogiken
 • Främja välbefinnande, delaktighet och samhörighet hos den lärande gemenskapen
 • Stärka stödet för lärandet, handledningen och den individuella lärstigen

Utnyttjande av digitalisering i pedagogiken

Informations- och kommunikationsteknologin medför hela tiden nya möjligheter för mångsidigare lärmiljöer och lärande. För att utnyttja dessa möjligheter krävs det att undervisningspersonalen har tillräcklig pedagogisk och digital kompetens att tillämpa informations- och kommunikationstekniken på ett effektivt sätt för att främja lärandet. För att inlärningssituationerna ska vara meningsfulla är det viktigt att välja och använda ändamålsenliga digitala resurser. Distansundervisning som genomförs på nätet förutsätter andra pedagogiska metoder av läraren än närundervisning, och ett sätt att genomföra undervisningen kan till exempel vara genom flerformsundervisning (blended learning). Det är möjligt att lära sig av modeller som utvecklats under coronapandemin samt att vidareutveckla dem och till lämpliga delar använda dem även i fortsättningen.

Syftet med utbildningen som finansieras är att förbättra undervisnings- och handledningspersonalens färdigheter att genomföra undervisning även med digitala förbindelser samt att förbättra färdigheterna i att utarbeta öppna digitala läromedel som är tillgängliga och tar hänsyn till behoven hos olika studerande samt deras delaktighet. Utbildningen kan främja användningen av digitala verktyg i undervisningen och som stöd för lärandet, öka förutsättningarna för att utveckla interaktionen och följa upp elevernas/de studerandes lärprocesser samt främja en mångsidig bedömning som stöder lärandet och främja samarbetet med vårdnadshavarna. Undervisningspersonalen behöver ha kunnande i det egna läroämnet samt i pedagogiken, didaktiken och arbetsredskapen som berör det egna området.

Datasäkerhet samt ansvarsfullt och tryggt agerande på nätet är allt viktigare förutsättningar för användningen av informations- och kommunikationsteknologi.

Detta understöd kan inte beviljas för utbildning av tutorlärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. För tutorlärarutbildning beviljas separat finansiering.

Främja välbefinnande, delaktighet och samhörighet hos den lärande gemenskapen

Syftet med personalfortbildningen för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken är att erbjuda deltagarna information, metoder och verksamhetsmodeller som baserar sig på forskning och med vilka man främja barns, ungas och vuxnas välbefinnande, delaktighet och trygghet. Målet är att stärka kompetensen och färdigheterna hos personalen inom småbarnspedagogik och utbildning när det gäller att främja elevernas psykosociala välbefinnande och ork samt personalens kompetens och färdigheter att utveckla en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna genom sina egna läroämnen, mångsidig kompetens och yrkesövergripande samarbete. Målsättningen är att utveckla verksamhetskulturen så att varje barn, ungdom och vuxen (inkl. de yrkesutbildade inom lärandegemenskaperna) ska uppleva att hen blir sedd samt att hen är en begåvad och betydelsefull person i den egna gemenskapen. Fortbildningarna kan erbjuda ledare forskningsbaserade metoder och verksamhetsmodeller för ledarskap som berör välbefinnande och krissituationer samt ökar samhörigheten.

Stärka stödet för lärandet, handledningen och den individuella lärstigen

Fortbildningarna ska erbjuda deltagarna forskningsbaserad information, metoder och verksamhetsmodeller som stöder elevernas/de studerandes utveckling och lärande samt individuella lärstigar och ledarskap. Då stödet planeras och genomförs ska man även ta i beaktande olika specialgrupper, till exempel studerande med invandrarbakgrund.

Syftet med fortbildningen är att säkerställa det tidiga stödet och ett förebyggande förhållningssätt. Inom den grundläggande utbildningen är målet att stödja förutsättningarna för att ordna det allmänna, intensifierade och särskilda stödet samt för att integrera stödet som en del av alla undervisningssituationer i syfte att stärka inklusionen. Inom fortbildningen som berör andra stadiet är målet att stödja förutsättningarna att på en högklassig nivå genomföra och utveckla det särskilda stödet och det krävande särskilda stödet (yrkesutbildningen) samt specialundervisningen. Fortbildning kan ordnas för att utveckla undervisnings- och handledningspersonalens kompetens inom specialpedagogik, för att stärka en språkmedveten undervisning, för att ordna fortbildning för speciallärare, för att utveckla det yrkesövergripande samarbetet samt för att utveckla handledningen i anslutning till den personliga tillämpningen.

När läroplikten utvidgas stärks betydelsen av handledningen för elever och studerande i den grundläggande utbildningen, gymnasiet, yrkesutbildningen, det fria bildningsarbete och utbildningen i övergångsskedet. Syftet med personalfortbildningen är att stärka elev- och studiehandledarnas och lärarnas förutsättningar samt mångsidiga kunnande att genomföra handledningen. Målet för fortbildningarna är att utveckla och stärka genomförandet av en systematisk elev- och studiehandledning som håller hög kvalitet, samt elev- och studiehandledningens verksamhetssätt och kontinuitet under hela läroplikten.

Den utvidgade läroplikten utmanar även utbildningssystemet att utvecklas och tillämpa nya verksamhetssätt i ett yrkesövergripande samarbete, till exempel i utbildningens övergångsskeden.  Syftet med fortbildningen är särskilt att främja yrkesövergripande samarbete och nya verksamhetsformer som anknyter till den utvidgade läroplikten, till exempel när det gäller sådana unga som inte tidigare har deltagit i utbildning på andra stadiet. Understöd kan också sökas för fortbildning som förbereder för att genomföra utbildning som handleder för examensutbildning i lärmiljöer som förändras. Understöd kan även sökas för att stödja genomförandet av sådana utbildningar som folkhögskolorna ordnar och som grundar sig på de nationella läroplansgrunderna (grunder för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom fritt bildningsarbete som riktar sig till läropliktiga) och som är en möjlighet för att fullgöra den utvidgade läroplikten

Bedömning av ansökan

För ett positivt beslut krävs att

 • sökanden är behörig att söka understöd
 • sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd
 • villkoren som gäller målgrupperna uppfylls
 • utbildningsprojektets innehåll motsvarar det temaområde som ansökan riktar sig till
 • utbildningens omfattning är ändamålsenlig
 • ett budgetförslag som gjorts upp i Utbildningsstyrelsens Excelbotten har bifogats till ansökan
 • projektplanen är ekonomiskt realistisk och budgeten har gjorts upp enligt anvisningarna.

Ansökningarna utvärderas enligt följande kriterier:

 • utbildningen utgår från ett behov
 • utbildningen är kunskapsbaserad
 • målen som ställts upp för ansökan uppfylls
 • utbildningen bildar en ändamålsenlig helhet som stöd för den yrkesmässiga utvecklingen
 • handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningsprogrammet
 • den sökandes kunnande och utbildarnas behörighet
 • organiseringen och genomförandet av projektet samt användningen av informations- och kommunikationsteknik
 • utbildningarna genomförs som nätverksprojekt
 • produkterna är ändamålsenliga och delas öppet

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas i september 2021 då alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

Ytterligare information ges av

Undervisningsrådet Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072, svenskspråkig utbildning 

Assistent Tuula Kinnunen, tfn 029 533 1100, tekniskt stöd (på semester 19.7–15.8)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi