Statsunderstöd

Pilotprojekt 2022-2023 för grundskolor om demokrati- och människorättsfostran

Grundläggande utbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
23.3.2022 – 27.4.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
högst 185 000 €
Mer information
undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601
undervisningsrådet Kristina Kaihari, tfn 029 533 1085
specialsakkunnig Tiina M. Kärkkäinen, tfn 029 533 1350

Inom ramen för Utbildningsstyrelsens pilotprojekt under läsåret 2022 - 2023 utvecklas delaktigheten och demokrati- och människorättsfostran i den egna skolan. Målet för projektet är att skapa helt nya verksamhetsformer och vidareutveckla modeller som redan visat sig vara fungerande.   

Ansökan grundar sig på regeringen Sanna Marins demokratiprogram 2025. Syftet med understödet är att i enlighet med målen som fastställts i grunderna för läroplanen främja och utveckla demokrati- och människorättsfostran i den grundläggande utbildningen under läsåret 2022–2023, så att projektet inleds på hösten 2022. Inom projektet kan man vidareutveckla modeller som redan visat sig vara fungerande i skolan eller utveckla helt nya verksamhetsmodeller. Avsikten är att verksamhetssätten som utvecklas inom projektet blir en del av den etablerade verksamheten i skolorna.

Projektet ska fokusera på minst två av nedanstående tre tyngdpunkter: 

 • Skapa samhörighet och delaktighet i klasserna och i skolan 
 • Demokratifärdigheter och att påverka den egna näromgivningen 
 • De mänskliga rättigheterna i undervisningen och i verksamhetskulturen

Av projekten som finansieras förutsätts modeller, verksamhetssätt och lösningar som både kan spridas till och vara till nytta för andra utbildningsanordnare. Ansökningar önskas av olika slags och olika stora utbildningsanordnare. De valda projekten kan i mån av möjlighet delta i nordiska samarbetsträffar som Utbildningsstyrelsen ordnar.

Det är bra att i projektansökan beskriva hur de modeller områden som utvecklas i projekt ska förankras i skolans verksamhetssätt och verksamhetskultur. En liten del av understödet kan användas för att utveckla personalens kunnande samt för att koppla projektverksamheten till regional eller nationell demokrati- och människorättsverksamhet.

Understöd kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare som har antingen skyldighet eller tillstånd att ordna grundläggande utbildning eller att driva en läroanstalt.

 • Utbildningsstyrelsen utlyser statens specialunderstöd för ett pilotprojekt inom demokrati- och människorättsfostran. Understöd beviljas till ett belopp av högst 185 000 euro, under förutsättning att Utbildningsstyrelsen får tillgång till anslaget som reserverats. Understödet omfattar 90 procent av projektets totala kostnader. 
 • Understödet kan användas i enlighet med Utbildningsstyrelsens anvisningar.
 • Användningstiden börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 30.6.2023.
 • Mottagarna av statsunderstöd förutsätts regelbundet redovisa för projektet.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 27.4.2022. Den sökande ska bekanta sig med Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

I frågor som berör den elektroniska ansökningsblanketten kan sökanden kontakta Utbildningsstyrelsen på adressen valtionavustukset(at)oph.fi.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier: 

 • vilka mål som ställts upp för projektet inom demokrati- och människorättsfostran, hur projektet genomförs och vilka konkreta resultat som eftersträvas 
 • hur elevcentrerat projektet är och hur eleverna involveras 
 • hur projektet främjar mångsidig kompetens enligt grunderna för läroplanen, i synnerhet multilitteracitet 
 • möjligheten att skala upp projektets resultat och produkter 
 • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är 
 • åtgärderna för att sprida resultaten och produkterna.

Utvecklingsverksamheten ska följa de nationella grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Det är önskvärt att projekten inbegriper samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer.

Ett projekt som får understöd ska eftersträva resultat eller produkter som också kan spridas i större omfattning. Det är önskvärt att information om projektet och dess resultat i mån av möjlighet ges på flera språk.

Besluten om finansiering fattas när alla ansökningar är behandlade. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601

undervisningsrådet Kristina Kaihari, tfn 029 533 1085

specialsakkunnig Tiina M. Kärkkäinen, puh. 029 533 1350

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.