Statsunderstöd

Projektunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2024

Status
Pågående
Ansökningstid
16.5.2024 – 26.6.2024 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
80 000 €
Mer information
undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523
undervisningsrådet Jolin Slotte, tfn 029 533 1631

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Enligt statsbudgeten (Utbildningsstyrelsens omkostnader) för år 2024 kan 
projektunderstöd för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten 
spridning beviljas.

Mål för ansökan

Det allmänna målet för understödet är att utveckla svenskspråkiga 
läromedel och på det sättet skapa mer jämlika förutsättningar för elever och
studerande inom den svenskspråkiga utbildningen att avklara sin utbildning
inom alla stadier, från småbarnspedagogik till andra stadiet.

Understödet är avsett att stödja läromedelsproduktion som i annat fall
inte är ekonomiskt lönsam.

Målet med understödet är att tillgodose behovet att framtidsorienterade 
svenskspråkiga läromedel inom alla utbildningsstadier samt behovet av
stödmaterial för lärare med anknytning till de ovan nämnda läromedlen.

Fokusområden

Understöd som beviljas kan fokusera på ett av följande fokusområden: 

A. Läromedel i ämnen eller för ämnesområden där svenskspråkiga
läromedel helt saknas eller där de läromedel som finns inte längre motsvarar
målen i läroplans- eller examensgrunderna.


B. Stödmaterial för lärare, i första hand digitala, med fokus på läroplans- och
examensreformer från småbarnspedagogik till andra stadiet.
 

Ansökan bör i ansökan tydligt hänföras till fokusområde A och/eller B.
Läromedlet kan även vara ett paket som hänförs till båda fokusområdena.
 

Rättssgrund

Statsunderstödslag 688/2001 

Understöd kan sökas av organisationer och företag.

Av anslag i statens budget för år 2024 utlyser Utbildningsstyrelsen ett
statsunderstöd (specialunderstöd) för produktion av läromedel på svenska. För
ändamålet utdelas totalt högst 80 000 euro.

Statsunderstöd som beviljas som specialunderstöd får inte användas för
understödsmottagarens basverksamhet, som kostnader godkänns verkliga och
faktiska kostnader som är direkt knutna till produktionen av det läromedel
och/eller material som projektet berör. Understödstagaren ska följa
statsunderstödsbeslutets villkor och avgränsningar.
 

Understödets användningstid börjar från och med datumet på understödbeslutet och avslutas 31.12.2025.
 

Ändringar i användningsändamålet eller planen för förverkligandet bör godkännas
av Utbildningsstyrelsen.
 

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • Sökanden är behörig att söka.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.
 • Syftet med användningen av understödet är förenligt med de utsatta målen.
 • Sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade medel.
 • Projektkostnaderna fördelas på utgifter som är nödvändiga och rimliga med tanke på den verksamhet som understödet söks för.
 • Projektet genomförs inom understödets användningstid.

 

Slutredovisning
 

En slutredovisning över användningen av det beviljade understödet ska lämnas in
till Utbildningsstyrelsen senast 28.2.2026 på Utbildningsstyrelsens elektroniska
redovisningsblankett.

Ansökan om understöd görs på Utbildningsstyrelsens elektroniska
ansökningsblankett. Ansökan görs i läromedelsproducentens namn och den som
undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för producenten.
Anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd

Ansökningstid och inlämnande av ansökan
Ansökningstiden för statsunderstödet är 16.5–26.6.2024

Ansökan ska vara inlämnad och sparad i det elektroniska ansökningssystemet
senast 26.6.2024 kl. 16.15, då ansökningsblanketten stängs.
 

Ytterligare information ges av
undervisningsrådet Yvonne Nummela, yvonne.nummela [at] oph.fi tfn 029 533 1523
undervisningsrådet Jolin Slotte, jolin.slotte [at] oph.fi, tfn 029 533 1631

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

 

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • behovsanalys (i relation till existerande läromedel, projektet breddar tillgången på läromedel eller stödmaterial med liten spridning)
 • långsiktig och ekonomiskt realistisk helhetsplan för läromedlet eller stödmaterialet i ämnet eller ämnesområdet i fråga
 • läromedlet eller stödmaterialet är förenligt med riktlinjerna i läroplans- eller examensgrunderna för de olika utbildningsstadierna
 • läromedlet eller stödmaterialet beaktar språkinriktat arbete, också med tanke på flerspråkiga elever och studerande
 • läromedlet är avsett för mångsidiga pedagogiska miljöer och stödjer pedagogiska metoder som bidrar till en aktiv och inkluderande lärmiljö
 • digitala läromedel som utnyttjar olika uttrycksformer
 • läromedlet eller stödmaterialet har flexibel struktur, dvs. beaktar olika inlärningsbehov och kan kombineras med övriga undervisningsmaterial.
   

Beslut fattas för alla ansökningar som tagits emot innan ansökningstidens slut. Vi
strävar efter att fatta besluten inom 2024.

Beslutet skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till
den kontaktperson som uppgetts i ansökan, personerna som undertecknat ansökan
samt till den sökande organisationens officiella e-postadress.