Statsunderstöd

Projektunderstöd för produktion av läromedel på svenska år 2024, tilläggsansökan

Status
Pågående
Ansökningstid
16.5.2024 – 26.6.2024 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
700 000 €
Mer information
undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523
undervisningsrådet Jolin Slotte, tfn 029 533 1631

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Bakgrund och mål

Enligt statsbudgeten (Utbildningsstyrelsens omkostnader) för år 2024 kan
understöd för produktion av läromedel på svenska beviljas.
 

Mål för ansökan
Det allmänna målet för understödet är att utveckla och öka utbudet av
svenskspråkiga läromedel för att stärka och skapa mer jämlika förutsättningar
för elever och studerande inom den svenskspråkiga utbildningen att avklara sin
utbildning inom alla stadier, från småbarnspedagogik till andra stadiet.

Målet med understödet är att tillgodose behovet av både tryckta och digitala
läromedel på svenska enligt examens- och läroplansgrunder inom alla
utbildningsstadier. Målet för understödet är även att utveckla och öka utbudet av
både tryckt och digitalt stödmaterial för lärare.
 

Understödets användningsändamål
Syftet med understödet som beviljas är att stödja produktion av läromedel och
stödmaterial på svenska för att säkerställa tillgången till mångsidiga läromedel av
hög kvalitet. Syftet är att främja ett bredare utbud av läromedel på svenska för ett
eller flera utbildningsstadier, som småbarnspedagogik och förskoleundervisning,
grundläggande utbildning samt gymnasie- och yrkesutbildning.
 

Understöd som beviljas kan användas för produktion av svenskspråkiga läromedel
och/eller stödmaterial i tryckt eller digital form som till exempel:
 

 • omfattar ämnen eller ämnesområden där ändamålsenligt material saknas
 • utgör delar av eller läromedelsserier där ändamålsenliga läromedel saknas
 • möjliggör flexibel användning inom ett eller flera ämnen och ämnesområden
 • multimodala material och lärresurser
 • utnyttjar mångsidiga digitala lösningar
 • läromedel och material i översättning och bearbetning
 • möjliggör flexibel användning inom flera stadier enlig läroplans- och
  examensgrunder
 • beaktar differentiering och inkludering
   

Fokusområden
 

Understöd som beviljas kan fokusera på följande fokusområden:

A. Läromedel i ämnen eller för ämnesområden där svenskspråkiga
läromedel helt saknas eller där de läromedel som finns inte längre motsvarar
målen i examens- eller läroplansgrunderna.
 

B. Stödmaterial för lärare med fokus på examens- och läroplansreformer från
småbarnspedagogik till andra stadiet.
 

Ansökan bör tydligt hänföras till fokusområde A och/eller B. Läromedlet kan
även vara ett paket som hänförs till båda fokusområdena.
 

Rättsgrund
Statsunderstödslag (688/2001)

 

Statsunderstödet kan sökas av organisationer och företag.
Statsunderstödet kan även sökas av kommuner, samkommuner, registrerade
sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor.
 

Av de sökande organisationerna förutsätts kunskap om och erfarenhet av produktion
av eller redaktionellt arbete med läromedel och/eller stödmaterial.

 

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • Sökanden är behörig att söka.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst
  inom utsatt tid.
 • Syftet med användningen av understödet är förenligt med de utsatta målen.
 • Sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade medel.
 • Projektkostnaderna fördelas på utgifter som är nödvändiga och rimliga med
  tanke på den verksamhet som understödet söks för.
 • Projektet genomförs inom understödets användningstid.
   

Anslaget för projektunderstödet

Av anslag i statens budget för år 2024 utlyser Utbildningsstyrelsen ett
statsunderstöd för produktion av läromedel på svenska. För ändamålet utdelas
totalt högst 700 000 euro.

Statsunderstöd som beviljas som specialunderstöd får inte användas för
understödsmottagarens basverksamhet. Som kostnader godkänns verkliga och
faktiska kostnader som anknyter till produktionen av det läromedel och/eller
stödmaterial som projektet berör. Understödstagaren ska följa
statsunderstödsbeslutets villkor och avgränsningar.
 

Kostnader som kan täckas med projektunderstöd
Projektunderstödet kan användas för användningsändamål i enlighet med
beskrivningen och målen för ansökan.

Understödet kan användas till kostnader som hänger samman med produktion av
läromedel eller stödmaterial. Understödet kan i liten omfattning användas för resor
om dessa är motiverade och anknyter till genomförandet av projektet.
Understödet kan inte användas för sådan verksamhet som den sökande har
beviljats annat projektunderstöd för. Understödet kan inte användas för
anskaffning av utrustning.


Understödets användningstid
Användningstiden för understödet börjar från och med dagen för
understödsbeslutet och slutar 31.12.2026.
 

Slutredovisning
En slutredovisning över användningen av det beviljade understödet ska lämnas in
till Utbildningsstyrelsen senast 28.2.2027 på Utbildningsstyrelsens elektroniska
redovisningsblankett.

Ansökan om understöd görs på Utbildningsstyrelsens elektroniska
ansökningsblankett. Ansökan ska göras i läromedelsproducentens namn. Den som
undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för producenten.
Anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd
 

Ansökningstiden är 16.5–26.6.2024.
 

Ändringar i användningsändamålet eller planen för förverkligandet bör godkännas
av Utbildningsstyrelsen.
 

Ytterligare information ges av
undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523
undervisningsrådet Jolin Slotte, tfn 029 533 1631
 

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
 

 • behovsanalys (i relation till existerande läromedel och/eller stödmaterial)
 • långsiktig och ekonomiskt realistisk helhetsplan för projektet i fråga
 • läromedlet eller stödmaterialet är förenligt med riktlinjerna i examens- eller
  läroplansgrunderna
 • läromedlet eller stödmaterialet möjliggör olika uttrycksformer
 • läromedlet eller stödmaterialet kan kombineras med övriga
  undervisningsmaterial och lärresurser
 • läromedlet har en struktur som tillåter flexibel användning
 • läromedlet eller stödmaterialet beaktar olika inlärningsbehov
 • projektet beaktar språkmedvetenhet och multilitteracitet
 • projektet beaktar flerspråkiga barn, elever och studerande
 • projektet beaktar mångsidiga pedagogiska miljöer och metoder
   

Beslut fattas för alla ansökningar som tagits emot innan ansökningstidens slut. Vi
strävar efter att fatta besluten inom augusti 2024.

Beslutet skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till
den kontaktperson som uppgetts i ansökan, personerna som undertecknat ansökan
samt till den sökande organisationens officiella e-postadress.