Statsunderstöd

Projektunderstöd för utveckling av stöd för lärandet inom gymnasieutbildning 2023

Gymnasieutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
9.10.2023 – 9.11.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
4 972 700 €
Mer information
Undervisningsråd Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523 (svenskspråkig utbildning)
Undervisningsråd Riia Palmqvist, tfn 029 533 1668
Undervisningsråd Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524
Undervisningsråd Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107
Undervisningsråd Kati Taipale, tfn 029 533 1214

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@oph.fi

I enlighet med regeringsprogrammet inleder undervisnings- och kulturministeriet ett utvecklingsprogram för stöd för lärandet inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen ansvarar för inledandet, styrningen och övervakningen av den utvecklingsverksamhet som finansieras med statsunderstödet samt för rapporteringen av resultaten.

Målet med utvecklingsprogrammet är att förtydliga och utveckla stödsystemet för lärandet inom gymnasie- och yrkesutbildningen. Utvecklingsåtgärderna kan även gälla studerande inom utbildning som handleder för examensutbildning. På så sätt förbättrar man de studerandes förutsättningar att avlägga examen på andra stadiet och stärker de studerandes välbefinnande, vilket gradvis höjer utbildnings- och kompetensnivån och tryggar tillgången på kompetent arbetskraft. Under programmets gång kan man genomföra pilotprojekt för att utveckla verksamhetssätten som stöd för de studerande.

Enligt gymnasielagen har en studerande som på grund av särskilda språkliga svårigheter eller andra inlärningssvårigheter har svårt att klara av sina studier rätt till specialundervisning och annat stöd för lärandet. Man har rätt till stöd oberoende av orsakerna till inlärningssvårigheterna. Enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2019 möjliggör specialundervisning och annat stöd för lärandet en jämlik ställning för de studerande.

Med stöd för lärandet avses en omfattande helhet som består av specialundervisning och annat stöd för lärandet, studiehandledning samt andra åtgärder som stöder den studerandes studiefärdigheter och välbefinnande. Stödet för lärandet fokuserar på den studerande vars välbefinnande och ork tillsammans med smidiga studier är syftet med stödet. I detta ingår en mer systematisk kartläggning av de studerandes handledning och stödbehov samt att stärka den studerandes välbefinnande och studieförmåga genom pedagogiska stödåtgärder och generellt inriktad elevhälsa.

Stärkande av stödet för lärandet främjar studiernas tillgänglighet och likabehandlingen av de studerande. Vid identifieringen av stödbehovet och ordnandet av stödet strävar man efter ett tidigt ingripande. Särskild uppmärksamhet fästs vid att utveckla färdigheterna för fortsatta studier för de studerande som behöver stöd för sitt lärande.

Stödet för lärandet utvecklas som ett mångprofessionellt samarbete med hela läroanstaltsgemenskapen och andra regionala aktörer. De studerande beaktas som experter på sitt eget välbefinnande och stödbehov och tas med i planeringen och utvecklandet av stödet för lärande. Målet är att utveckla en verksamhetskultur vid läroanstalterna som beaktar de studerandes styrkor och behov av specialundervisning individuellt.

Inom gymnasieutbildningen satsar man på handledning och multiprofessionellt stöd så att alla studerande får det stöd de behöver för att gå vidare på utbildningsvägen. Stödet riktas särskilt till de unga som riskerar att hamna på efterkälken eller avbryta sina studier.

Stärkandet av stödet för lärandet stöds av kvalitetsstrategin för gymnasieutbildningen som utarbetades 2022 och vars kvalitetsfaktorer är högklassigt lärande, välbefinnande och delaktighet, en verksamhetskultur stadd i utveckling samt gymnasieutbildningens tillgänglighet. I nästan alla stora och medelstora gymnasier ordnas specialundervisning, men i många mindre gymnasier kan specialundervisning på grund av att antalet speciallärare är otillräckligt inte ges på det sätt som lagen förutsätter. Situationen försätter de studerande vid olika gymnasier i en ojämlik ställning.

Syftet med statsunderstöden är att förtydliga och utveckla stödsystemet för lärandet inom gymnasieutbildningen så att varje gymnasiestuderande får tillräckligt stöd i rätt tid med tanke på gymnasiestudier, studentexamen och fortsatta studier. Med dessa åtgärder stöder man de studerande att avancera i sina studier och minskar antalet avbrutna studier.

Utvecklingsprojekt som finansieras med det understöd som nu kan sökas kan vara ett eller flera av följande:

  • Utveckla samarbets- och verksamhetsmodeller för speciallärare, studiehandledare, ämneslärare och övrig personal i frågor angående studerande som behöver stöd.
  • Stärka ämneslärarnas, grupphandledarnas och studiehandledarnas kompetens, bl.a. i identifiering av studerandes styrkor och inlärningsutmaningar samt i undervisningen av studiefärdigheter och -tekniker, inklusive språk- och kulturmedvetenhet.
  • Utveckla läroanstaltens verksamhetskultur genom att stärka undervisningspersonalens förmåga att identifiera, stöda, handleda och bedöma inlärningen hos studerande som behöver stöd tillsammans med specialläraren.
  • Utveckla pedagogiken och handlingsmodellerna för specialundervisning i form av kompanjonundervisning, gruppundervisning och individuellt stöd.
  • Utveckla gemensamma verksamhetsmodeller regionalt i samarbete med andra utbildningsanordnare och läroanstalter samt andra aktörer.

I de understödda projekten ska man sträva efter sådana innovativa och konkreta resultat som kan utnyttjas även efter projektet. Den praxis och de resultat som utvecklats ska kunna skalas och spridas även på riksnivå. Man önskar att spridningsarbetet i mån av möjlighet utförs på både finska och svenska.

I utvecklingsarbetet kan man utnyttja möjligheter som artificiell intelligens och digitalisering ger samt tidigare utvecklade digitala verktyg för bedömning av stödbehovet.

Småskalig utrednings-, utvärderings- eller forskningsverksamhet som stöder utvecklingsarbetet kan fogas till projekten.

Understödet kan beviljas kommuner, samkommuner eller privata anordnare av gymnasieutbildning, som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Även övningsskolor vid universiteten kan beviljas understöd. Statliga läroanstalter kan inte stå som mottagare av understödet.

Utbildningsstyrelsen beviljar anordnare av gymnasieutbildning statligt specialunderstöd för att utveckla stödet för lärande inom gymnasieutbildningen. Sammanlagt beviljas cirka 5 miljoner euro i specialunderstöd.

Högst 90 procent av de totala utgifterna beviljas i statsunderstöd, så utbildningsanordnarens självfinansieringsandel är minst 10 procent.

Understödet kan inte användas för att finansiera stöd för undervisning, handledning och lärande för understödstagaren när det är fråga om utbildningsanordnarens grundläggande verksamhet. Med understödet kan man dock anställa tilläggspersonal om man med detta utvecklar och stärker ordnandet av stöd för specialundervisning och annat lärande.

Understödet kan även användas för att utveckla personalens kompetens i enlighet med den godkända budgeten i understödsbeslutet. Personalens utbildningskostnader ska vara skäliga och motiverade med tanke på projektets syfte och verksamhet.

Understödet kan inte användas för utvecklingsverksamhet som fått annat statsunderstöd.

Programvaruanskaffningar i anslutning till stödet för lärandet är tillåtna endast av motiverade skäl och de kan utgöra högst 10 procent av de godkända totala kostnaderna för projektet. Kostnader för programvara som används inom projektet godkänns som programvarukostnader endast för den tid projektet pågår. Anskaffningar av utrustning, byggkostnader och möbelanskaffningar godkänns inte som kostnader för projektet.

Användningstiden för understödet inleds den dagen beslutet är daterat och avslutas den 30 juni 2025.

I första hand önskas ansökningar till gemensamma projekt som genomförs gemensamt av flera anordnare av gymnasieutbildning. Anordnaren av gymnasieutbildning som är huvudsökande för det gemensamma projektet koordinerar uppgörandet av ansökan, förvaltningen av projektet, implementeringen, ekonomin och uppgörandet av utredningar. Samarbetspartner som har egna planer för delgenomförande och budget antecknas separat på ansökningsblanketten. Samarbetspartnerna i samarbetsprojektet ska vara utbildningsanordnare som är behöriga att ansöka om understöd och de omfattas av samma villkor och skyldigheter som den sökande organisationen. Samarbetspartnerna gör upp ett samarbetsavtal med huvudsökanden. 

Alternativt kan utbildningsanordnare ansöka om understöd för ett projekt som genomförs ensam av en utbildningsanordnare.

Ansökan om understöd görs med en elektronisk ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut torsdagen den 9 november 2023 kl. 16.15.

Ansökan ska sparas och skickas för behandling till Utbildningsstyrelsens statsunderstödssystem inom tidsfristen. En ansökan som inkommit efter tidsfristen behandlas inte.

Den sökande ska bekanta sig med Utbildningsstyrelsens anvisningar.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • Projektets mål, verksamhet och eftersträvade resultat motsvarar de mål och utvecklingsprojekt som ställts upp i ansökningsmeddelandet
  • De resultat som eftersträvas i projektet kan skalas och spridas även nationellt
  • Kostnadskalkylen för projektet är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten

Utbildningsstyrelsen beslutar på basis av helhetsbedömningen av projektplanen om det slutliga understödsbeloppet för varje sökande.

För att beviljas understöd ska den sökande ha gett de begärda redogörelserna för hur de statsunderstöd som tidigare beviljats den sökande har använts.

Besluten om finansiering har fattats 20.12.2023. Besluten har skickats till de aktörer som anges i ansökan från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem.

Bilaga