Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för anordnare av gymnasieutbildning för att främja kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet, tilläggsansökan 2023

Gymnasieutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
6.3.2023 – 20.4.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
Noin 2,8 miljoonaa euroa

Statsunderstödet är ämnad för att främja kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet och speciellt förverkligandet av kvalitetsstrategin. Statsunderstödet riktar sig i första hand till de anordnare som inte tidigare beviljats motsvarande understöd.

 

Undervisnings- och kulturministeriet har genomfört ett program för att främja kvaliteten på och tillgängligheten till gymnasieutbildning, vars syfte har varit att förbättra gymnasieutbildningens kvalitet och tillgänglighet, främja de studerandes välbefinnande och stärka jämställdheten och jämlikheten i utbildningen.

Som en del av programmet har undervisnings- och kulturministeriet berett en kvalitetsstrategi för gymnasieutbildningen i omfattande samarbete med intressegrupper. Kvalitetsstrategin är avsedd att vara ett verktyg för utvecklingen av kvaliteten hos utbildningen på lång sikt för utbildningsanordnarna och deras personal samt inom samarbetet med intressegrupper för gymnasieutbildningen. Kvalitetsstrategin för gymnasieutbildningen bygger på fyra kvalitetsfaktorer: lärande av hög kvalitet, välbefinnande och delaktighet, utveckling av verksamhetskulturen och tillgänglighet till gymnasieutbildningen. Kvalitetsstrategin publicerades 10.11.2022.  

Program för kvaliteten på gymnasieutbildningen

Som en del av implementeringen av programmet för att främja kvaliteten på och tillgängligheten till gymnasieutbildning beviljades utbildningsanordnare i början av 2022 statsunderstöd för projekt för att utveckla kvaliteten på och tillgängligheten till studiehandledning. Dessa projekt pågår för närvarande.

Under 2022 har statsunderstöd även beviljats för främjande av innovativa lärmiljöer inom gymnasieutbildningen. Även dessa projekt stöder implementeringen av läroplanerna för gymnasiet samt stärker kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildningen.

Projekt som finansieras med understöd som nu beviljas kan ha ett eller flera av följande mål för utvecklingsarbetet i enlighet med riktlinjerna i kvalitetsstrategin för gymnasieutbildningen eller Grunderna för gymnasiets läroplan 2019:

  • förbättrade förutsättningar för lärande av hög kvalitet (till exempel mångsidig kompetens, integrerade studieavsnitt och andra undervisningsarrangemang, kompanjonlärarskap, språk- och kulturmedveten undervisning)

  • pilotförsök med regional och nätverksbaserad verksamhet enligt tutorlärar-modellen för att stärka kvalitetsarbetet
  • utveckling av verksamhetsmodeller och förfaringssätt för kvalitetssäkring (till exempel kamratrespons, att utveckla tillsammans, utveckling av verktyg för kvalitetsuppföljning)
  • stärkande av en verksamhetskultur som möjliggör delaktighet och välbefinnande för de studerande och personalen
  • främjande av tillgänglighet och jämlikhet inom gymnasieutbildningen (till exempel specialundervisning och andra modeller för stöd för lärandet)

Projekten som understöds ska eftersträva sådana innovativa och konkreta resultat och produkter som kan användas även efter projektet. Verksamhetsmodellerna och produkterna som har utvecklats inom projekten ska vara skalbara och de ska kunna spridas nationellt. Det är önskvärt att resultaten i mån av möjlighet sprids på både finska och svenska.

I utvecklingsprojekten som beviljas understöd ska man beakta möjligheterna att använda digitala verktyg, system och tjänster.

I anslutning till projekten kan också genomföras småskalig utrednings-, utvärderings- eller forskningsverksamhet som stöder utvecklingsarbetet.

Understödet kan beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Understöd kan även beviljas universitetens övningsskolor. Statliga läroanstalter kan inte vara mottagare av understödet.

Utbildningsstyrelsen utlyser specialunderstöd som kan sökas av anordnare av gymnasieutbildning för att främja kvalitets- och tillgänglighetsprogrammet för gymnasieutbildning. Specialunderstöd beviljas sammanlagt till ett belopp av cirka 2,8 miljoner euro.

Statsunderstöd beviljas för högst 90 % av de totala kostnaderna, vilket innebär att utbildningsanordnarens självfinansieringsandel är minst 10 %.

Understödet kan inte användas för att finansieras understödsmottagarens undervisning, handledning och övrig basverksamhet och inte heller för sådan utvecklingsverksamhet som har beviljats övrigt statsunderstöd.

Understödet kan användas för personalfortbildning endast i enlighet med den godkända budgeten i det positiva beslutet om understöd. Kostnaderna för fortbildningen ska vara rimliga och motiverade med tanke på projektets mål och verksamhet.

Anskaffning av teknisk utrustning, redskap och program tillåts endast av motiverade skäl och kostnaderna kan utgöra högst 10 % av projektets totala godkända utgifter. Som kostnader för teknisk utrustning godkänns även leasingkostnader under projekttiden, om utrustningen används i projektet. Kostnader för byggande och möbelinköp godkänns inte som projektkostnader.

Understödets användningstid börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.12.2024.

Det är i första hand önskvärt att ansökningarna är samprojekt som genomförs av flera anordnare av gymnasieutbildning. Den anordnare av gymnasieutbildning som är huvudansvarig för samprojektet samordnar uppgörandet av ansökningar samt projektets administration, genomförande, ekonomi och redovisning. Samarbetspartnerna, som alla har en egen delgenomförandeplan och budget, ska nämnas på ansökningsblanketten. Samarbetspartnerna i ett samprojekt ska vara utbildningsanordnare som är behöriga att söka understöd och de berörs av samma villkor och skyldigheter som den sökande organisationen. Samarbetspartnerna ska göra upp ett samarbetsavtal tillsammans med den huvudansvariga sökanden.

Om det totala beloppet understöd som söks överskrider det tillgängliga anslaget, kan vid bedömningen av ansökningarna preferens ges sökande som inte deltar i projekt som beviljats understöd vid de två tidigare ansökningsomgångarna år 2022 inriktade på främjande av programmet för kvalitet och tillgänglighet inom gymnasieutbildningen.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden avslutas 20.4.2023 klockan 16.15.

Ansökan ska sparas och skickas för behandling i Utbildningsstyrelsens statsunderstödssystem inom den utsatta ansökningstiden. Ansökningar som lämnas in efter att ansökningstiden gått ut behandlas inte.

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

 

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • Projektets mål, verksamhet och resultaten som eftersträvas motsvarar målen och föremålen för utveckling som fastställts i ansökningsmeddelandet
  • Resultaten och produkterna som eftersträvas med projektet är skalbara och de kan även spridas nationellt
  • Projektets kostnadskalkyl är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten

Utbildningsstyrelsen beslutar utifrån en helhetsbedömning av projektplanen om det slutliga understödsbeloppet som beviljas respektive sökande.

För ett positivt beslut krävs att den sökande har redogjort för användningen av tidigare beviljade statsunderstöd.

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats, ändå senast 19.5.2023. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688 (svenskspråkig utbildning)

Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524

Specialsakkunnig Maria Lammi, tfn 029 533 1479

Undervisningsrådet Olli Määttä, tfn 029 533 1084

Undervisningsrådet Kati Taipale, tfn 029 533 1214

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.