Statsunderstöd

Statens specialunderstöd till anordnarna av gymnasieutbildning för stödåtgärder med anledning av coronapandemin

Gymnasieutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
29.8.2022 – 7.10.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
17 000 000 €
Mer information
Undervisningsråd Pamela Granskog

Urvalsgrunder

Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i ansökningsmeddelandet
Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten
Verksamheten har effekter på de studerandes inlärningsresultat och välbefinnande

Bakgrund och mål

Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i stödåtgärderna som behövs för att på grund av den utdragna coronapandemin åtgärda brister i lärandet och stärka välbefinnandet hos de studerande. Statsunderstödet är avsett för att finansiera tilläggsresurser som behövs i anslutning till undervisning, handledning, välbefinnande och stödåtgärder. Målet är att förbättra de gymnasiestuderandes förutsättningar att fortsätta sina studier i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan samt att stödja dem i förberedelserna inför studentexamen och övergången till fortsatta studier.

Sedan våren 2020 har undervisningen och handledningen i gymnasiet vid behov ordnats med exceptionella arrangemang. Undervisningsarrangemangen under coronapandemin har varierat på olika områden, och således förekommer det stora skillnader i pandemins konsekvenser såväl på gymnasienivå som på individnivå. På grund av lärarnas och de studerandes goda digitala kompetens samt tillgången till digital utrustning och digitala läromedel, har det inom gymnasieutbildningen funnits tämligen goda möjligheter att ordna undervisningen och handledningen på alternativa sätt. Trots det här kan avsaknaden av närundervisning ha orsakat utmaningar för den normala utvecklingen av de studerandes kunnande under undantagsförhållandena, och en del studerande har kanske endast delvis uppnått målen för lärandet. Exceptionella undervisningsarrangemang som har pågått en längre tid har därmed medfört ett ökat behov hos de studerande att repetera studierna.

Särskilt sådana studerande som har inlärningssvårigheter, utmaningar i att hantera sitt liv eller utmaningar som berör välbefinnandet och orken har behov av extra stöd. Under den exceptionella situationen kan handledningen och stödet för lärandet ha minskat eller på annat sätt avvikit från det normala för dessa studerande. Många studerande behöver också mera stöd än tidigare i att planera och strukturera sina studier. De studerandes behov av handledning och stöd som ordnas i samarbete med studerandevården och studerandehälsovården har sannolikt också ökat.

Understöd kan beviljas för följande ändamål:

För att stödja lärandet och åtgärda brister i lärandet. Understödet riktas till repetitionsstudier och stödåtgärder särskilt för sådana studerande som man bedömer att, på grund av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat, har bristfälligt kunnande i förhållande till målen som ställts upp i läroplansgrunderna. Stödformerna kan till exempel vara repetitions- eller stödundervisning, undervisning i smågrupper, stöd som ges av en speciallärare, differentiering av undervisningen samt övriga pedagogiska lösningar. Stödet kan också vara studiehandledning och grupphandledning. Undervisningen och handledningen kan koncentreras till exempel till enskilda läroämnen eller kurser utgående från de behov som konstaterats på lokal nivå. 

För att stärka välbefinnandet. Understödet kan riktas som en tilläggsresurs till det gemensamma eller individuella stödet för välbefinnande som ges åt de studerande. Understödet kan också användas för att utöka handlednings- och stödtjänster som utbildningsanordnarna erbjuder i samarbete med studerandevården och studerandehälsovården, i synnerhet för sådana unga som har haft problem med orken och den psykiska hälsan eller som i övrigt är i en svagare ställning.

Understödet kan inte användas för lönekostnader för personal inom social- och hälsovården eller studerandevården eller köptjänster för kuratorer, psykologer, hälsovårdare, sjukskötare, psykiatriska skötare, neuropsykiatriska handledare och neuropsykiatrisk coach, fysioterapeuter osv.

Vem kan söka?

Understödet kan endast beviljas kommuner, samkommuner eller privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Understöd kan även beviljas för verksamhet vid universitetens övningsskolor. Statliga läroanstalter kan inte vara mottagare av understödet. Landskapet Åland kan inte ansöka om detta understöd.

Finansiering och finansieringsperiod

Utbildningsstyrelsen utlyser ett statligt specialunderstöd för att jämna ut följderna av de exceptionella förhållanden som coronaviruset (COVID-19) förorsakat i gymnasieutbildningen. Specialunderstödet uppgår sammanlagt till högst 17 miljoner euro och det beviljas av tilläggsanslaget i moment 29.20.35 i den andra tilläggsbudgeten för 2022.

Statsunderstöd beviljas för högst 95 % av de totala kostnaderna, vilket innebär att utbildningsanordnarens självfinansieringsandel är minst 5 %.

Understödet kan användas för att finansiera stödmottagarens personalkostnader som anknyter till extra behov av undervisning, handledning och stöd. Statsunderstödet kan inte användas för att finansiera organisationens övriga basverksamhet eller utvecklingsarbete, och inte heller för verksamhet som mottagaren har beviljats annat statsunderstöd för. Understödet kan inte användas för personalfortbildning för undervisningspersonalen, eller för koordinerings- eller utvecklingsarbete som berör verksamheten som finansieras. Understödet kan inte heller användas för evenemangs-, utfärds-, rese- eller logikostnader, anskaffning av apparatur, program eller material, läromedelsanskaffningar, byggnadskostnader eller möbelanskaffningar.

Med tilläggsfinansieringen som nu kan sökas är det möjligt att fortsätta och bredda de stödåtgärder som har inletts med tidigare coronastöd. Om en sökande tidigare har beviljats statsunderstöd för att jämna ut följderna av coronaviruset, ska bokföringen för understöd som beviljats under olika ansökningsomgångar skötas med egna utgiftsposter så att det är möjligt att separat följa upp och redovisa för användningen av understöden. För användningen av understöden ska man lämna in separata slutredovisningar till Utbildningsstyrelsen inom de givna tidsfristerna.

Det kalkylmässiga kriteriet för hur understödet som beviljas ska fördelas mellan de godkända sökande grundar sig på det genomsnittliga priset per studerande som räknas på basis av det totala antalet studerande som avlägger gymnasiets lärokurs 20.1.2022 eller 20.9.2022. Det genomsnittliga priset per studerande räknas skilt för antalet studerande som avlägger lärokursen för unga och studerande som avlägger lärokursen för vuxna. På ansökningsblanketten kan den sökande meddela antalet studerande enligt situationen 20.1 eller 20.9.2022.

Priset per studerande för den sökande graderas på motsvarande sätt som priset per enhet beräknas utifrån antalet studerande i enlighet med 1 § i statsunderstödslagen (1766/2009). Det här innebär att priset per studerande är högre för en stödmottagare som har ett litet antal studerande än för en stödmottagare med ett större antal studerande.

Om en utbildningsanordnare permitterar undervisningspersonalen inom gymnasieutbildningen, ska understödet betalas tillbaka till Utbildningsstyrelsen till den del som permitteringarna inverkar på verksamheten som anordnaren har ansökt om statens specialunderstöd för. Det understödsbelopp som permitteringarna berör ska återbetalas till Utbildningsstyrelsen senast i samband med slutredovisningen.

Understödets användningstid börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.7.2024.

Ansökan och anvisningar

Understödet ska sökas av varje utbildningsanordnare skilt för sig med en ansökan per utbildningsanordnare. Tvåspråkiga utbildningsanordnare kan ändå ansöka om understöd med två olika ansökningar.

Understödet kan också användas för delfinansiering av undervisnings-, handlednings- eller stödverksamhet som ordnas i samarbete med andra anordnare av gymnasieutbildning och som motsvarar målen för denna ansökan. Understödet ska även i sådana fall ansökas av och beviljas varje utbildningsanordnare skilt för sig, inte med en ansökan som är gemensam för flera utbildningsanordnare. I sådana fall ska utbildningsanordnarna sinsemellan komma överens om hur kostnaderna för den gemensamma verksamheten fördelas och betalas. Varje understödsmottagare ansvarar för användningen av det egna projektets statsunderstöd och för rapporteringen om projektet till Utbildningsstyrelsen.

Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökningstiden slutar 7.10.2022 kl. 16.15.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • Verksamheten motsvarar ändamålen och målen som anges i ansökningsmeddelandet
  • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten
  • Verksamheten har effekter på de studerandes lärresultat och välbefinnande

Utbildningsstyrelsen beslutar utifrån en helhetsbedömning av projektplanen om det slutliga understödsbeloppet som beviljas respektive sökande.

Finansieringsbeslut

Besluten om finansiering fattas då alla ansökningar har behandlats, ändå senast 30.11.2022. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.

Tilläggsinformation

Ytterligare information och rådgivning ges av:

Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688 (svenskspråkig utbildning)

Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524

Specialsakkunnig Maria Lammi, tfn 029 533 1479

Undervisningsrådet Kati Taipale, tfn 029 533 1214