Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2023

Status
Avgjord
Ansökningstid
22.5.2023 – 30.6.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
80 000 €

Urvalsgrunder

Behovsanalys (i relation till existerande läromedel)
Långsiktig och ekonomiskt realistisk helhetsplan för läromedel i läroämnet i fråga
Läromedlet eller stödmaterialet är förenligt med riktlinjerna i läroplansgrunderna för de olika utbildningsstadierna
Läromedlet eller stödmaterialet beaktar språkinriktat arbete, också med tanke på flerspråkiga elever och studerande
Läromedlet är avsett för mångsidiga pedagogiska miljöer och stödjer innovativa pedagogiska metoder som bidrar till en aktiv och inkluderande lärmiljö
Digitala läromedel som utnyttjar olika uttrycksformer
Läromedlet eller stödmaterialet har flexibel struktur, dvs. kan användas på olika nivåer och kombineras med övriga undervisningsmaterial

Fokusområden

A. Läromedel i ämnen eller för ämnesområden där svenskspråkiga läromedel helt saknas eller där de läromedel som finns inte längre motsvarar målen i läroplansgrunderna
B. Stödmaterial för lärare, i första hand digitalt, med fokus på läroplans- och examensreformer, från småbarnspedagogik till andra stadiet

Rättsgrund

Statsunderstödslagen (688/2001)

Enligt statsbudgeten (Utbildningsstyrelsens omkostnader) för år 2023 kan understöd för produktion av svenskspråkiga läromedel beviljas.


Det allmänna målet för statsunderstödet är att utveckla svenskspråkiga läromedel och på det sättet skapa mer jämlika förutsättningar för elever och studerande inom den svenskspråkiga utbildningen att avklara sin utbildning inom alla stadier, från småbarnspedagogik till andra stadiet.

Målet med understödet är att tillgodose behovet att framtidsorienterade svenskspråkiga läromedel inom alla utbildningsstadier samt behovet av stödmaterial för lärare med anknytning till de ovan nämnda läromedlen.

Understöd som beviljas kan fokusera på ett av följande fokusområden:

A. Läromedel i ämnen eller för ämnesområden där svenskspråkiga läromedel helt saknas eller där de läromedel som finns inte längre motsvarar målen i läroplansgrunderna.

B. Stödmaterial för lärare, i första hand digitala, med fokus på examens- och läroplansreformer från småbarnspedagogik till andra stadiet.


Ansökan bör i ansökan tydligt hänföras till fokusområde A och/eller B. Läromedlet kan även vara ett paket som hänförs till båda fokusområdena.

 

Statsunderstödet kan sökas av organisationer och företag.

Nädvändiga förutsättningar för att beviljas statsunderstöd:

 • Sökanden är behörig att söka.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid.
 • Syftet med användningen av understödet är förenligt med de utsatta målen.
 • Sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade medel.
 • Projektkostnaderna fördelas på utgifter som är nödvändiga och rimliga med tanke på den verksamhet som understödet söks för.
 • Projektet genomförs inom understödets användningstid.

 

Av anslag i statens budget för år 2023 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för produktion av läromedel på svenska. För ändamålet utdelas totalt högst 80 000 euro.

Statsunderstödet är avsett att stödja läromedelsproduktion som i annat fall inte är ekonomiskt lönsam. Statsunderstöd som beviljas som specialunderstöd får inte användas för basverksamhet, dvs. de godtagbara kostnaderna ska vara direkt knutna till produktionen. Understödstagaren ska följa statsunderstödsbeslutets
villkor och avgränsningar.

Understödet beviljas av anslaget för år 2023. Understödets användningstid börjar från och med datumet på understödsbeslutet och avslutas 31.12.2024.


Ändringar i användningsändamålet eller planen för förverkligandet bör godkännas av Utbildningsstyrelsen.

Ansökan om statsunderstöd görs på Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningsblankett. Ansökan görs i läromedelsproducentens namn och den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för producenten.

De sökande ska ta del av Anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Ansökningstiden för statsunderstödet är 22.5–30.6.2023. Ansökan ska vara inlämnad och sparad i det elektroniska ansökningssystemet senast 30.6.2023 kl. 16.15, då ansökningsblanketten stängs.

En slutredovisning över användningen av det beviljade understödet ska lämnas in till Utbildningsstyrelsen senast 28.2.2025 på Utbildningsstyrelsens elektroniska redovisningsblankett.

 

Ytterligare information ges av undervisningsrådet Yvonne Nummela, yvonne.nummela [at] oph.fi (tfn 029 533 1523)

Ansökan bedöms utifrån följande kriterier:

 • behovsanalys (i relation till existerande läromedel)
 • långsiktig och ekonomiskt realistisk helhetsplan för läromedel i läroämnet ifråga
 • läromedlet eller stödmaterialet är förenligt med riktlinjerna i läroplansgrunderna för de olika utbildningsstadierna
 • läromedlet eller stödmaterialet beaktar språkinriktat arbete, också med tanke på flerspråkiga elever och studerande
 • läromedlet är avsett för mångsidiga pedagogiska miljöer och stödjer innovativa pedagogiska metoder som bidrar till en aktiv och inkluderande lärmiljö
 • digitala läromedel som utnyttjar olika uttrycksformer
 • läromedlet eller stödmaterialet har flexibel struktur, dvs. kan användas på olika nivåer och kombineras med övriga undervisningsmaterial.

 

 

Ansökningstiden för statsunderstödet  avslutades 30.6.2023 kl. 16.15.

Före ansökningstidens utgång fick Utbildningsstyrelsen 9 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 214 635 euro. Totalt fyra projekt beviljades statsunderstöd till ett belopp av 80 000 euro.

Utbildningsstyrelsen har fattat beslut om beviljandet av understöd den 31.8.2023.