Statsunderstöd

Statsunderstöd till organisationer och samfund 2023

Status
Avgjord
Ansökningstid
13.2.2023 – 24.3.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 948 000 €

Urvalsgrunder

En bedömning av den sökandes förutsättningar att ordna ovan beskrivna verksamhet inklusive tidigare redovisningar om användningen av beviljat understöd
Verksamheten har planerats mål- och behovsinriktat
Den sökandes behov av ekonomiskt stöd
Den sökande får inte annan statlig finansiering för verksamheten
Verksamheten som ska finansieras är etablerad och/eller omfattar hela landet

Understödets syfte

Syftet med statsunderstödet är att utveckla verksamheten vid de organisationer som sköter samarbetet mellan hem och skola, stödja skolans fria hobbyverksamhet, stödja verksamheten vid namngivna organisationer och bestämda elevutbytesorganisationer samt vetenskapsolympiaderna för gymnasiestuderande. Understödet används också för att möjliggöra distansskolan Kulkuri/Nomadskolan som upprätthålls av Folkupplysningssällskapet sr., hemgrundskoleverksamhet och Finlandsskolornas verksamhet samt för att stödja Suomi-koulujen tuki ry:s verksamhet och Sommargymnasiesamfundet rf:s verksamhet. Målgruppen för understöden är organisationer.

Vem kan söka 

Behöriga att söka är organisationer som sköter samarbetet mellan hem och skola, organisationer som stöder skolans fria hobbyverksamhet, elevutbytesorganisationer, organisationer som koordinerar vetenskapsolympiadverksamheten för gymnasiestuderande, Utvecklingscentralen Lärorik, Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf., Sällskapet för miljöfostran i Finland rf., Sommargymnasiesamfundet rf. samt Suomi-Seura ry, Suomi-koulujen tuki ry och Folkupplysningssällskapet sr. samt organisationer som ansvarar för hemgrundskoleverksamhet (internationell distansskolverksamhet) samt Karjalan liitto ry., Kriittinen Korkeakoulu ry. och Sofia opiston kannatusyhdistys ry. 

Finansiering och finansieringsperiod

Av anslaget i statsbudgeten för 2023 utlyser Utbildningsstyrelsen allmänt statsunderstöd till ett belopp av 1 948 000 euro.

ANSÖKNINGSGRUPP 1:     271 000 euro (statsbudgeten 2023)

  • Statsunderstöd till vissa organisationer för att stödja deras verksamhet med målsättningen att öka, utveckla och mångsidiggöra samarbetet mellan hem och skola, klubbverksamheten och skolans fria hobbyverksamhet samt öka miljömedvetenheten.
  • Statsunderstöd till stöd för vetenskapsolympiadverksamhet för gymnasiestuderande.

ANSÖKNINGSGRUPP 2:     1 677 000 euro (statsbudgeten 2023)

  • Statsunderstöd för Finlandsskolornas verksamhet och utveckling av den.
  • Statsunderstöd för distansskolan Kulkuri/Nomadskolan som upprätthålls av Folkupplysningssällskapet sr. samt hemgrundskoleverksamhet och utveckling av den.
  • Statsunderstöd för Sommargymnasiesamfundet rf.
  • Statsunderstöd för Karjalan seura ry.
  • Statsunderstöd för verksamheten inom Kriittisen Korkeakoulu
  • Statsunderstöd för Sofia-opiston kannatusyhdistys ry:s bildningsverksamhet för utlandsfinländare

Statsunderstödet beviljas av anslaget för år 2023. Understödet kan användas för kostnader som uppkommer under år 2023.
 

Ansökan och anvisningar

Ansökningstiden för statsunderstödet börjar 13.2.2023 och avslutas 24.3.2023 kl. 16.15 då ansökningarna ska vara Utbildningsstyrelsen till handa. Ansökan med underteckning behöver inte skickas separat till Utbildningsstyrelsen per post. Den som bereder ansökan svarar för att de personer som angetts ha namnteckningsrätt känner till och har godkänt ansökan. Utbildningsstyrelsen behandlar inte försenade ansökningar.

Ansökan ska göras på Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningsblankett (länk nedan).

Ansökan ska göras i den sökande föreningens namn och den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för föreningen. 

I frågor som berör den elektroniska ansökningsblanketten kan sökanden kontakta Utbildningsstyrelsen på adressen valtionavustukset(at)oph.fi. 
 

Bedömning av ansökan

Urvalsgrunder

•    En bedömning av den sökandes förutsättningar att ordna ovan beskrivna verksamhet inklusive tidigare redovisningar om användningen av beviljat understöd.
•    Verksamheten har planerats mål- och behovsinriktat.
•    Den sökandes behov av ekonomiskt stöd.
•    Den sökande får inte annan statlig finansiering för verksamheten.
•    Verksamheten som ska finansieras är etablerad och/eller omfattar hela landet.

Finansieringsbeslut

Utbildningsstyrelsen meddelar besluten om statsunderstöd elektroniskt. Beslutet skickas till den adress som i den elektroniska ansökningsblanketten angetts som den sökandes officiella e-postadress och till kontaktpersonen som angetts i ansökningsblanketten. 
 
Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta beslut om beviljandet av understöd före utgången av april.