Statsunderstöd

Statsunderstöd för utvidgning av undervisning på två språk 2023

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik
Status
Avgjord
Ansökningstid
2.3.2023 – 13.4.2023 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
842 000 €
Mer information
Förfrågningar på svenska
Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn. 029 533 1523

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
undervisningsrådet Kati Costiander, tfn. 029 533 1526

Grundläggande utbildning
undervisningsrådet Annamari Kajasto, tfn. 029 533 1596

Samiska, romani, karelska och teckenspråk
undervisningsrådet Susanna Rajala, tfn. 029 533 1129
sakkunnig Miriam Schwartz, tfn. 029 533 1780

E-postadressen är i formen förnamn.efternamn(at)oph.fi

Statsunderstödet för utvidgning av undervisning på två språk 2023 riktar sig till projekt inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och i vilka man utvidgar och utvecklar undervisning på två språk samt projekt i vilka man revitaliserar autoktona språk och stärker kunnandet av dessa språk.

Syftet med understöden är att i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och djupare språkkunskaper samt att öka den regionala jämlikheten inom utbildningen. Riktlinjerna som fastställts i Nationalspråksstrategin från 2021 (Statsrådets publikationer) är att trygga nationalspråkens ställning och en levande tvåspråkighet. Nationalspråksstrategin strävar efter ett tolerant och fördomsfritt språkklimat, som ska uppnås bland annat genom att stärka och utvidga språkbadsverksamheten.

Målet undervisning på två språk är att eleverna utvecklar en funktionell tvåspråkighet. Målet uppnås effektivast när undervisningen på två språk inleds inom småbarnspedagogiken och pågår ända till slutet av den grundläggande utbildningen.

 

Definitioner

I Grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning (2014), Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014), Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning (2021) samt i Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) bestäms om småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning på två språk, som indelas i omfattande och mindre omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk. Omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk kan vara tidigt fullständigt språkbad i de inhemska språken eller annan omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk. Mindre omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk kan vara språkberikad småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning.

Med språkbadsundervisning avses ett program som börjar tidigast i småbarnspedagogiken när barnet är tre år eller senast när förskoleundervisningen börjar, och som pågår till slutet av den grundläggande utbildningen och där en del av undervisningen ordnas på det språk som används i småbarnspedagogiken eller skolans egentliga undervisningsspråk och en del på det andra inhemska språket, finska eller svenska. Språkbadsundervisning kan också ordnas på samiska. Andelen undervisning som ges på språkbadsspråket ska till exempel i tidigt fullständigt språkbad utgöra minst 50 procent av hela programmet så att andelen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är närmare 100 procent, i årskurserna 1–2 cirka 90 procent, i årskurserna 3–4 cirka 70 procent och i årskurserna 5–9 i genomsnitt 50 procent.

Annan omfattande undervisning på två språk kan inledas i småbarnspedagogiken eller i förskolan och pågå under hela eller endast en del av den grundläggande utbildningen. I detta fall ska minst 25 procent av den grundläggande utbildningen, förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken ordnas på målspråket.

Språkberikad undervisning kan ordnas inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Den kan pågå under hela eller endast en del av den grundläggande utbildningen. Med språkberikad undervisning i den grundläggande utbildningen avses undervisning där mindre än 25 procent av innehållet i läroämnena undervisas på ett annat språk än skolans undervisningsspråk. I språkberikad småbarnspedagogik och förskoleundervisning ordnas mindre än 25 procent av verksamheten regelbundet och planenligt på något annat språk än språket inom småbarnspedagogiken eller undervisningsspråket i förskoleundervisningen.

Med autoktona språk avses samiska (enaresamiska, nordsamiska och skoltsamiska), romani, karelska samt finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Med tandemundervisning syftar man på undervisning där elever från två olika språkgrupper kan mötas i autentiska interaktionssituationer och på ett jämlikt sätt använda och utveckla sina färdigheter i varandras språk.

 

Fokusområden

1. Anordnande av språkberikad undervisning inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, eller grundläggande utbildning på orter där sådan undervisning inte erbjuds

2. Utvidgning och utveckling av språkberikad undervisning i småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning samt tryggande av undervisningens kontinuitet på orter där sådan undervisning redan ordnas

3. Anordnande av språkbadsundervisning på svenska, finska eller samiska på orter där sådan undervisning inte erbjuds

4. Utvidgning och utveckling av befintlig språkbadsundervisning på svenska, finska eller samiska samt tryggande av undervisningens kontinuitet på orter där sådan undervisning redan ordnas

5. Anordnande av omfattande undervisning på två språk inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på orter där sådan undervisning inte erbjuds

6. Utvidgning och utveckling av befintlig omfattande undervisning på två språk inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning samt tryggande av undervisningens kontinuitet på orter där sådan undervisning redan ordnas

7. Anordnande eller utvidgning av annan småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som stöder nationalspråksstrategin (till exempel tandemundervisning, revitalisering av autoktona språk eller stärkande av kunskaperna i dem)

8. Anordnande av språkberikad småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning i syfte att revitalisera ett autoktont språk, på områden där sådan undervisning inte redan erbjuds

9. Koordinering av verksamheten inom ett nationellt nätverk för undervisning på två språk

 

Understöd kan beviljas
 

 • kommunala anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 • privata sammanslutningar med tillstånd att ordna förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning.

En privat anordnare av småbarnspedagogik kan medverka som samarbetspartner i ett nätverk där den huvudsakliga sökande är en kommunal anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning.

Statliga läroanstalter kan medverka i projekt som får statsunderstöd, men inte själva vara mottagare av statsunderstöd.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • sökanden är behörig att söka understöd
 • ansökan har lämnats in inom utsatt tid
 • understödets användningsändamål motsvarar målen som ställts upp för understödet
 • verksamheten som udnerstöds genomförs under användningstiden för udnerstödet
 • den sökande har lämnat in de redovisningar som begörs om anvädningen av tidigare beviljade statsunderstöd.

 

Understödets användningsändamål


Språkbadsundervisning (det andra inhemska språket svenska och finska, samiska)

 • att utveckla och inleda språkbadsundervisning även som försöksverksamhet på orter där det inte finns språkbadsundervisning
 • att utvidga och utveckla nuvarande språkbadsundervisning som sökanden ordnar
 • att stärka språkbadsundervisningens kontinuitet från småbarnspedagogiken ända till slutet av den grundläggande utbildningen
 • nätverksverksamhet mellan två eller flera anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning för att utveckla språkbadsundervisning
 • språkbadsundervisning som ordnas ömsesidigt av de finskspråkiga och svenskspråkiga anordnarna av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning.

Omfattande undervisning på två språk inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

 • att utveckla och inleda omfattande undervisning på två språk inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning även som försöksverksamhet på orter där det inte erbjuds
 • att utvidga och utveckla nuvarande omfattande småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på två språk
 • att stärka kontinuiteten inom omfattande undervisning på två språk från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen
 • nätverksverksamhet mellan två eller flera anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning för att utveckla omfattande undervisning på två språk.

Språkberikad undervisning inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning

 • att utveckla och inleda språkberikad undervisning inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning även som försöksverksamhet på orter där sådan undervisning inte erbjuds
 • att systematiskt utvidga och utveckla nuvarande språkberikad småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning så att verksamheten i språkberikad småbarnspedagogik och förskoleundervisning ordnas regelbundet och planenligt på något annat språk än språket i småbarnspedagogiken eller undervisningsspråket i förskoleundervisningen eller att en del av innehållet i läroämnena undervisas på ett annat språk än skolans undervisningsspråk i grundläggande utbildning
 • att förbättra småbarnspedagogikens, undervisningens och lärandets kvalitet och att knyta verksamheten till organisationens verksamhetskultur, lärande, undervisning och språkpedagogik
 • att stärka kontinuiteten inom språkberikad undervisning från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen
 • nätverksverksamhet mellan två eller flera anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning för utvecklingen språkberikad undervisning.

Övrig verksamhet som stöder nationalspråksstrategin

 • att i samarbete mellan skolorna och med hjälp av till exempel tandemundervisning stärka lärandet och kunskaperna i finska och svenska samt samiska och andra autoktona språk som behöver revitaliseras. Samarbetet kan även omfatta olika lärområden som inbegriper språk från olika språkgrupper.
 • att på olika sätt revitalisera autoktona språk

Koordinering av ett nationellt nätverk för undervisning på två språk

 • att systematiskt och innovativt koordinera ett brett, nationellt nätverk för att utvidga och utveckla undervisningen på två språk i enlighet med tyngdpunkterna i ansökningsmeddelandet
 • att sprida goda modeller som tagits fram i projekt som understötts med statsunderstöd för att utvidga undervisning på två språk
 • att stärka lärarnas pedagogiska kompetens i undervisning på två språk bland annat genom att ordna fortbildningar och möjligheter att nätverka

Anslaget för statsunderstöd

Av anslaget i statsbudgeten för år 2023 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd för att utvidga undervisningen på två språk. Sammanlagt 842 000 euro har reserverats för ändamålet.

Av anslaget beviljas finansiering åt en anordnare inom grundläggande utbildning som koordinerar det nationella nätverksprojektet.                          

Kostnader som kan täckas med statsunderstöd

Det statliga specialunderstödet får användas enligt följande för verksamhet som motsvarar understödets ovan nämnda användningsändamål:

 • lönekostnader för lärare inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt koordinatorer
 • kostnader för planering, utbildning och information
 • kostnader för vikarier och resekostnader som uppkommer av deltagande i planeringsmöten och utbildningar
 • kostnader för stödmaterial för att kunna genomföra projektet
 • kostnader för nätverkande
 • kostnader för nätbaserad undervisning och kontakter på distans
 • lönekostnader för koordinatorn som uppkommer av att starta upp och utveckla ett nationellt nätverk.

Sökanden ska beakta att statsunderstödet får täcka högst 90 procent av projektkostnaderna. Självfinansieringsandelen är 10 procent.

Understödet kan inte användas för sådan verksamhet som den sökande har beviljats annat statsunderstöd för. Understödet kan inte användas för utlandsresor, för att bekosta elevernas resor i hemlandet eller för anskaffning av utrustning.

Ansökan om understöd görs på Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningsblankett. Ansökan ska göras i den anordnares namn som ordnar undervisningen eller småbarnspedagogiken. Den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt inom organisationen.

Allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.


Kontaktpersoner

Förfrågningar på svenska

undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn. 029 533 1523

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

undervisningsrådet Kati Costiander, tfn. 029 533 1526

Grundläggande utbildning

undervisningsrådet Annamari Kajasto, tfn. 029 533 1596

Samiska, romani, karelska och teckenspråk

undervisningsrådet Susanna Rajala, tfn. 029 533 1129

sakkunnig Miriam Schwartz, tfn. 029 533 1780
 

E-postadressen är i formen förnamn.efternamn(at)oph.fi

Urvalsgrunder och bedömningskriterier

 • Implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen på ett innovativt och mångsidigt sätt i projektet
 • Projektets mål och verksamhet för genomförandet
 • Projektplanens tydlighet och genomförbarhet
 • Koordinatorns, arbetsgruppens och/eller nätverkets verksamhet är ändamålsenlig och innovativ
 • Verksamheten som koordinatorn för det nationella nätverket bedriver är ändamålsenlig och innovativ
 • Behovet av projektet, projektets kunskapsbas och eventuella anknytning till forskning
 • Projektets kostnadsberäkning och realistiska tidtabell
 • Projektets effekt
 • De konkreta resultaten som eftersträvas med hjälp av projektet
 • Projektresultatens och produkternas spridning så att de finns öppet tillgängliga att användas av vem som helst
 • Information för vårdnadshavare om undervisning på två språk
 • Projektets utvärderings- och redovisningsverksamhet

Vid beviljandet av understöd beaktas den regionala jämlikheten och i synnerhet nya projekt som inleds betonas. Därtill fästs uppmärksamhet vid att undervisningen på två språk ska skapa en kontinuitet från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen och att inleda undervisning på två språk i de kommuner där verksamheten inte tidigare har ordnats. Av ansökningarna om fortsatt understöd ska framgå hur den redan påbörjade verksamheten kommer att utvecklas. Finansiering beviljas inte för etablerad basverksamhet eller språkduschverksamhet.

Besluten fattas då alla ansökningar är behandlade. Beslutet skickas via Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödstjänst till den aktör som anges i ansökan.