Statsunderstöd

Utveckling av skolans klubbverksamhet 2022

Grundläggande utbildning Klubbar och klubbverksamhet
Status
Avgjord
Ansökningstid
18.1.2022 – 2.3.2022 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
2 865 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Med skolans klubbverksamhet avses klubbverksamhet som ordnas för eleverna i samband med den grundläggande utbildningen i enlighet med 47 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Skolans klubbverksamhet är verksamhet som bedrivs utanför lektionstid och där syftet är att tillämpa de kunskaper och färdigheter som eleven lärt sig i skolan, samt att stödja målen som fastställts i läroplanen. Klubbverksamheten är en del av den avgiftsfria grundläggande utbildningen och stärker för sin del en gemenskapsfrämjande verksamhet och berikar skolans verksamhetskultur. Flexibla lösningar inom klubbverksamheten stöder elevens dag som helhet.

Principerna för hur klubbverksamheten ordnas ska skrivas in i den lokala läroplanen och skolans årliga läsårsplan. Sätten för att ordna och genomföra klubbverksamheten ska utvecklas och lärmiljöerna formas så att de stöder hobbyverksamhet. Klubbarna erbjuder också eleverna möjligheter att bekanta sig med olika fritidsaktiviteter.

Syftet med specialunderstödet är att stödja en mångsidig klubbverksamhet av hög kvalitet i skolorna. Finansieringen är i huvudsak avsedd för årskurserna 3–9.

Särskilda tyngdpunkter för ansökan:

 • klubbverksamheten riktas till att stödja och upprätthålla elevernas studiemotivation och ork
 • klubbverksamheten riktas till områden med ett litet utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga
 • klubbverksamheten fokuserar på att tillämpa det som eleverna lärt sig i skolan
 • klubbverksamheten stärker de emotionella och kommunikativa färdigheterna
 • klubbverksamheten ger möjligheter till kreativ verksamhet.

Specialunderstödet för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet kan beviljas kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning.

Varje utbildningsanordnare ansöker om understöd med en egen ansökan.

Nödvändiga förutsättningar för att beviljas understöd

 • Den sökande är behörig att söka understöd.
 • Ansökan har lämnats in i Utbildningsstyrelsens elektroniska ansökningstjänst inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.
 • Den sökande har redogjort för användningen av tidigare beviljade statsunderstöd.
 • Syftet med användningen av understödet är förenligt med målen för användningen av det.
 • Projektet, verksamheten eller anskaffningen som understöd beviljas för genomförs inom ramen för understödets användningstid.

Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro.

Statsunderstöd beviljas för högst 70 procent av projektets totala kostnader, vilket innebär att projektets självfinansieringsandel är minst 30 procent.

Om det ännu finns statsunderstöd som beviljats år 2020 och 2021 och som inte har använts, ombeds den sökande överväga om det finns behov av att ansöka om nytt statsunderstöd.

Verksamheten som stöds med statsunderstöd ska

 • ta i beaktande helheten av fritidsaktiviteter i skolan och kommunen när sätten att ordna och genomföra klubbverksamheten utvecklas
 • i mån av möjlighet stödja barnens välbefinnande och skoldagens struktur.

Den sökande ska ta del av Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd.

Understödet kan inte användas för att finansiera utbildningsanordnarens basverksamhet, såsom stödundervisning.

Understödet kan användas för anskaffning av apparatur, material och/eller program, om de är nödvändiga och av väsentlig betydelse för att projektmålen ska nås och utgör högst 10 % av de totala kostnaderna för projektet. På ansökningsblanketten ska ges en motivering till varför anskaffningen av apparatur är nödvändig.

Understöd beviljas inte om det för samma utvecklingsverksamhet beviljats annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller annan utomstående offentlig finansiering har beviljats en projektpart, till exempel från undervisnings- och kulturministeriet eller från EU.

Understödet kan användas för att fortsätta och utveckla klubbverksamhet som har inletts tidigare.

Användningstiden börjar från och med understödsbeslutets datum och slutar 31.12.2023.

Ansökningstiden för detta statsunderstöd börjar 18.1.2022 och avslutas 2.3.2022 kl. 16.15. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansökan kan bearbetas fram till ansökningstidens slut. Ansökan bearbetas via länken till ansökningsblanketten som finns i det första meddelandet. I balken högst uppe på ansökningsblanketten syns ansökans status: Ansökan har skickats/Ansökan har inte skickats.

När ansökningstiden avslutas måste ansökan ha statusen Ansökan har skickats. Den som skickar ansökan ansvarar för att ansökan blir inlämnad inom utsatt tid. Ansökningar som lämnas in efter att ansökningstiden gått ut beaktas inte. Ansökningar kan inte lämnas in i det elektroniska systemet efter att ansökningstiden har gått ut. Ansökningarna behandlas efter att ansökningstiden har avslutats.

Ytterligare information ges av

 • Undervisningsrådet Sonja Hyvönen (tfn 029 533 1072), svenskspråkiga sökande
 • Undervisningsrådet Kati Costiander (tfn 029 533 1526)
 • Assistent Kaija Seppänen (tfn 029 533 1198)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi.

Urvalsgrunderna är:

 • särskilda tyngdpunkter för ansökan
 • klubbverksamheten har planerats med utgångspunkt i behoven och målen
 • klubbverksamhetens innehåll är mångsidigt
 • eleverna hörs i planeringen av klubbverksamheten.

Besluten om finansiering fattas under våren 2022 efter att alla ansökningar har behandlats. Besluten skickas från Utbildningsstyrelsens elektroniska statsunderstödssystem till de aktörer som anges i ansökan.